Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 39, 30.5.2017

Úradná správa SOFZ č. 39

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2017(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U15 - A - 26. kolo: Olcnava - Markušovce dňa 17.06.2017 o 10:30 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 25. kolo: Markušovce - Harichovce dňa 11.06.2017 o 13:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

- U19 - A - 20.kolo: Hrabušice - Rudňany dňa 03.06.2017 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Hrabušice - poplatok 5€). 

2. ŠTK vyzýva TJ Spartak Bystrany a OŠK Teplička o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia VI.ligy - 25. kolo: Sp.Bystrany - Teplička v iný hrací čas resp.iný hrací deň ako je uvedené v RS.Dôvod:kolízia so stretnutím 25.kola - VI.ligy: SŠM Bystrany - Margecany.

3. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2016/2017 sa dňa 10.06.2017 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - ŠK Harichovce a TJ Štart Hrabušice(lepšie vzájomné stretnutie s OTJ JamníK - 3:0 a 1:3) a z U15 - B po 15. kole - TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom a TJ Slovan Nálepkovo. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom.Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.
Rozlosovanie turnaja:
1. Harichovce - Nálepkovo- 9:00 - 9:55
2. Mníšek n/H - Hrabušice - 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

4. ŠTK vyzýva TJ Štart Hrabušice a TJ Družstevník Odorín o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutí U15 - A - 25. kolo: Hrabušice - Odorín v iný hrací deň a hrací čas, ako je uvedené v RS. Dôvod: kolízia s futbalovým turnajom o pohár E. Kessela.

5. ŠTK vyzýva TJ Slovan Nálepkovo a TJ Baník v Mníšku n/H o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutí U15 - B - 17. kolo: Nálepkovo - Mníšek n/H v iný hrací deň a hrací čas, ako je uvedené v RS. Dôvod: kolízia s futbalovým turnajom o pohár E. Kessela.

6. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

7. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

8. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 11:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy.

9. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 13:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy

10. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 27.05. - 28.05.2017

11. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 07.06.2017 od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 26-203-2016/2017: Dominik Chromý (128 6877, TJ Spartak Bystrany; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.05.2017 // 5.- €

U. č. 26-204-2016/2017: Henrich Bednár (126 1923, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.05.2017 // 10.- €

U. č. 26-205-2016/2017: Jozef Palko (126 1923, FK Olcnava; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.05.2017 // 10.- €

U. č. 26-206-2016/2017: Pavol Karpinský (128 5276, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.05.2017 // 5.- €

U. č. 26-207-2016/2017: Slavomír Nemčík (128 7064, OFK Jaklovce; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 4 mesiacov do 30.09.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- € - Upozornenie: DK dôrazne upozorňuje predmetný FK ako aj iné, aby do budúcna žiadosti podobného druhu boli adresované DK do 16.00 v deň, kedy zasadá DK, pretože v prípade opakovania sa vytýkaného nedostatku DK takúto žiadosť neprejedná !

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 

2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 3.- 4.6.2017
VI. liga, 24. kolo (4.6.2017) o 10,30 hod.

Margecany - Spartak Bystrany Sucheňák, Regec, Marcin, Podoben
Jamník - SŠM Bystrany Kotrády, Kačír, Rusnák,
Jaklovce - Chrasť n/H Legát, Petruška J., Pekár, Tornay
Olcnava - Letanovce Martinko, Faltin, Pacák, Kročian
Sp. Nová Ves „B" - Gelnica Slebodník, Kožárová, Pecha, Tkáčik
Odorín - Markušovce Novotný, Hron, Suržin, F. Kunzo
Teplička - Mníšek n/H Cehuľa, Bdžoch, Šofranko, Pavlík

VII. liga, 19. kolo (4.6.2017) o 17,00 hod.
Rudňany „B" - Hnilčík Žiga Marek, Šándor, Žiga Maroš, Pavlík
Slovinky - V. Folkmar „B" Pekár, Bednár, Kováč, Podoben
Sp. Tomášovce - Smolník Rusnák, Klein, Hrúz, Tkáčik

U19-A, 20. kolo (3.6.2017) o 17,00 hod.

Sp. Hrušov - Jamník Pacák, Petruška J.
SŠM Bystrany - Letanovce Šofranko, Kožárová
Chrasť n/H - Olcnava Faltin, Hrúz
Odorín - Spartak Bystrany Hron, Kačír
Hrabušice - Rudňany o 14,30 Sucheňák, Kováč

U19-B, 19. kolo (3.6.2017) o 17,00 hod. 

Jaklovce - Margecany Žiga Marek, Žiga Tomáš
Helcmanovce - Maria Huta Kotrády
Gelnica - Nálepkovo Pecha, Šándor, Žiga Maroš

U15-A, 24. kolo (3.6.2017) o 14,45 hod. 

Letanovce - Rudňany o 10,30 Petruška J., Pacák
Olcnava - Sp. Hrušov Šofranko
Harichovce - Slovinky Kačír, Hron
Jamník - Sp. Vlachy 4.6. o 13,00 Kačír, Martinko
Odorín - Markušovce 4.6. o 13,00 Hron
Teplička - Hrabušice 4.6. o 13,00 Bdžoch

U15-B, 16. kolo (3.6.2017) o 14,45 hod.
Margecany - Nálepkovo 2.6. o 16,30 Kotrády
Prakovce - Maria Huta Šándor, Pecha, Žiga Maroš
Mníšek n/H - Gelnica o 15,00 Suržin
Helcmanovce - Kluknava 4.6. Greš
Švedlár - V. Folkmar 4.6. Suržin, Rusin

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Jaklovce - Chrasť n/H Pekár, Petruška J., Šándor, Tornay
Teplička - Mníšek n/H Kunzo L. za Cehuľu
Sp. Nová Ves „B" - Gelnica Baldovský za Slebodníka
Slovinky - V. Folkmar „B" Bednár, Pacák, Kováč, Podoben
Dorast
Gelnica - Nálepkovo Pecha, Šándor
Žiaci
Prakovce - Maria Huta Šándor, Pecha
 

Ospravedlnenia
3.6.- Lengvarský, Beer, Bdžoch, Čuj, Klein
4.6.- Beer, Čuj, Lengvarský, Klein do 15:00 (KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR pozastavuje delegáciu R Furman a Lengvarský na 2 stretnutia v kategórii dospelých za nedostatky v stretnutí Teplička - Gelnica

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266342