Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 37, 16.5.2017

Úradná správa SOFZ č. 37

ŠTK SOFZ č. 37 

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - B - 17. kolo: Gelnica - Švedlár dňa 11.06.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).

2. ŠTK zamieta podanie MŠK Tatran Sp.Vlachy o zmenu UHČ v stretnutí 22. kola - U15 - A : Olcnava - Sp.Vlachy .Dôvod : nevyjadrenie sa FK Olcnava cez podanie v ISSF.

3. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

4. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 12.05. - 14.05.2017.

DK SOFZ

U. č. 24-170-2016/2017: Marián Jánošík (119 9692, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie protihráča lakťom v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 13.05.2017 do 03.06.2017 // 10.- €

U. č. 24-171-2016/2017: Pavol Toporcer (113 6728, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 15.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-172-2016/2017: Roman Medvec (105 5286, FK Obecné lesy Baník Smolník; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 15.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-173-2016/2017: Erik Marhevka (126 5160, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 15.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-174-2016/2017: Lukáš Novák (121 2493, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 15.05.2017 do 05.06.2017 // 10.- €

U. č. 24-175-2016/2017: Ján Pačan (135 1432, TJ Spartak Bystrany; U19A) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 14.05.2017 // 5.- €

U. č. 24-176-2016/2017: Slavomír Nemčík (128 7064, OFK Jaklovce; U19B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 14.05.2017 do 11.06.2017 // 5.- €

U. č. 24-177-2016/2017: Martin Papcun (131 4052, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 14.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-178-2016/2017: Filip Varga (124 1304, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 14.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-179-2016/2017: Jozef Čuchran (124 0543, Slovan FO Markušovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 14.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-180-2016/2017: Lukáš Štark (124 4871, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 14.05.2017 // 10.- €

U. č. 24-181-2016/2017: DK vzala na vedomie podanie R - Žiga Tomáš bez prijatia DS vo vzťahu k FK Veľký Folkmar "B"

U. č. 24-182-2016/2017: DK na základe podnetu FK 56 Iliašovce ohľadom podozrenia z fyzického napadnutia H11 zo strany D8 ukladá na najbližšie zasadnutie:

1/ FK Obecné Lesy Smolník zaslať DK videozáznam zo stretnutia 16. kola VII. Ligy dospelých medzi FK Obecné Lesy Smolník a FK 56 Iliašovce v kvalite a rozsahu predpokladaných a predpísaných Rozpisom súťaže pre súť. roč. 2016/2017
2/ FK Obecné Lesy Smolník zaslať DK písomné stanovisko k incidentu, ku ktorému malo dôjsť po stretnutí - fyzické napadnutie H11 zo strany D8
3/ R, AR1 a AR2 zaslať DK stanovisko, či došlo po stretnutí k fyzickému napadnutiu H11 zo strany D

U. č. 24-183-2016/2017: Jozef Kruželák (119 1923, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.05.2017 // 10.- € - hráč DS vykonal dňa 14.05.2017

U. č. 24-184-2016/2017: Mikuláš Sewczuk (113 5310, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.05.2017 // 10.- € - hráč DS vykonal dňa 14.05.2017

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 20.- 21.5.2017
VI. liga, 22. kolo (21.5.2017) o 17,00 hod.

Spartak Bystrany - Jamník o 10,30 Marcin, Sucheňák, Furman, Kročian
Mníšek n/H - Markušovce o 10,30 Baldovský, Bobko D., Pekár, Tkáčik
Jaklovce - Margecany Martinko, Bdžoch, Beer, Tornay
Olcnava - SŠM Bystrany Pekár, Pacák, Suržin, Podoben
Sp. Nová Ves „B" - Chrasť n/H Cehuľa, Kačír, Petruška J., Pavlík
Odorín - Letanovce Legát, Šándor, Pecha, F. Kunzo
Teplička - Gelnica Furman, Klein, Lengvarský, Tkáčik

VII. liga, 17. kolo (21.5.2017) o 17,00 hod.
Iliašovce - V. Folkmar „B" o 10,30 Žiga Marek, Bednár, Kováč, Podoben
Rudňany „B" - Smolník Žiga T., Hrúz, Rusin
Slovinky - Sp. Tomášovce Rusnák, Kožárová, Žiga Maroš

U19-A, 18. kolo (20.5.2017) o 17,00 hod.
Rudňany - Spartak Bystrany o 10,30 Bdžoch, Lengvarský
Sp. Hrušov - Teplička Sucheňák, Kováč
SŠM Bystrany - Jamník Hron, Petruška J.
Odorín - Letanovce Pacák, Hrúz
Hrabušice - Olcnava Beer, Klein

U19-B, 17. kolo (20.5.2017) o 17,00 hod.
Jaklovce - Maria Huta Žiga T., Žiga Marek
Kluknava - Nálepkovo Šándor, Pecha
Helcmanovce - Gelnica Kotrády, Suržin

U15-A, 22. kolo (20.5.2017) o 14,45 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Jamník Bdžoch, Lengvarský
Olcnava - Sp. Vlachy Petruška J., Hron
Harichovce - Rudňany Pacák, Hrúz
Hrabušice - Markušovce Klein, Beer
Odorín - Sp. Hrušov 21.5. Šándor, Pecha
Teplička - Slovinky 21.5. Klein, Lengvarský

U15-B, 14. kolo (20.5.2017) o 14,45 hod.
Margecany - V. Folkmar Žiga Marek, Žiga T.
Prakovce - Gelnica Suržin
Mníšek n/H - Kluknava o 15,00 Kotrády
Maria Huta - Nálepkovo 21.5. o 10,30 Kotrády
Helcmanovce - Švedlár 21.5. Bdžoch, Martinko, Beer

Zmeny v obsadení R a DZ 

Dospelí
Jaklovce - Margecany Rusín za Beera
Odorín - Letanovce Legát, Pecha, Kováč, F. Kunzo
Iliašovce - V. Folkmar "B" o 10,30 Žiga Maroš za Kováča 
Rudňany „B" - Smolník Šándor, Hrúz, Žiga Maroš
Slovinky - Sp. Tomášovce Rusnák, Kožárová 
Dorast
Rudňany - Spartak Bystrany o 10,30 Zvalený 
Sp. Hrušov - Teplička Sucheňák, Lengvarský
SŠM Bystrany - Jamník Petruška J., Kováč
Hrabušice - Olcnava Klein 
Jaklovce - Maria Huta Žiga Marek, Žiga Maroš
Žiaci
Sp. Nová Ves „B" - Jamník Sucheňák, Lengvarský
Olcnava - Sp. Vlachy Petruška J., Kováč
Hrabušice - Markušovce Klein 
Margecany - V. Folkmar Žiga Maroš, Žiga Marek 
Odorín - Sp. Hrušov 21.5. Pecha, Kováč
Helcmanovce - Švedlár 21.5. Rusín za Beera 

Ospravedlnenia

20.5.- Kožárová, Čuj, Kačír, Faltin, Žiga T., Bdžoch, Hron, Beer
21.5.- Šofranko, Regec, Čuj, Kačír do 12:00, Novotný, Faltin, Hron, Beer, Žiga T. 
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203243