Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 36, 10.5.2017

Úradná správa SOFZ č. 36

ŠTK SOFZ č. 36

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - B - 13. kolo: Kluknava - Margecany dňa 14.05.2017 o 14:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - B - 13. kolo: Švedlár - Mníšek n/H dňa 13.05.2017 o 14:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Švedlár - poplatok 5€).
- U15 - B - 13. kolo: Prakovce - V. Folkmar dňa 13.05.2017 o 13:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.
- U15 - B - 17.kolo: V. Folkmar - Kluknava dňa 10.06.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia :
- VI. liga - 20.kolo : Markušovce - Gelnica dňa 12.05.2017 o 17:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.
- U15 - A - 20. kolo: Odorín - Sp. Vlachy dňa 17.05.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 13. kola U19 - B: Nálepkovo - Margecany a zároveň ponecháva výsledok stretnutia v platnosti. Dôvod: pokles hráčov H pod 7. Do pozornosti DK.

4. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

5. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 03.05. - 08.05.2017.

DK SOFZ

U. č. 23-160-2016/2017: Michal Fabian (118 3685, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46 ods. 1, ods. 2 DP od 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 23-161-2016/2017: Peter Suranovský (122 3618, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 23-162-2016/2017: Ľubomír Kršniak (121 0694, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 23-163-2016/2017: Kristián Tomaško (128 7067, MFK Gelnica; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 07.05.2017 // 5.- €

U. č. 23-164-2016/2017: Marek Žiga (118 9484, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 23-165-2016/2017: Marek Geletka (120 1070, FK Olcnava; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 23-166-2016/2017: Ondrej Pačan (137 4723, TJ Spartak Bystrany; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 07.05.2017 // 5.- €

U. č. 23-167-2016/2017: Tomáš Suržin (R) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 09.08.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // bez poplatku

U. č. 23-168-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub TJ Lokomotíva Margecany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (stretnutie 13. kola U19B medzi TJ Slovan Nálepkovo a TJ Lokomotíva Margecany - pokles hráčov hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 23-169-2016/2017: zo dňa 10.05.2017: Aleš Fedorek (127 9089, TJ Lokomotíva Margecany; U19B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 mesiac na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 10.08.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 13.- 14.5.2017

VI. liga, 21. kolo (14.5.2017) o 16,30 hod.
Markušovce - Spartak Bystrany o 10,30 Zvalený, Beer, Bdžoch, Kročian
Margecany - Olcnava o 10,30 Šuba, Petruška J., Sucheňák, Podoben
Gelnica - Mníšek n/H Novotný, Pecha, Šándor
Letanovce - Teplička Rusnák, Faltín, Kožárová
Chrasť n/H - Odorín Martinko, Hron, Beer. Kunzo F.
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B Legát, Šofranko, Klein, Podoben,
Jamník - Jaklovce Cehuľa, Petruška J., Regec, Pavlik

VII. liga, 16. kolo (14.5.2017) o 16,30 hod.
Sp. Tomášovce - Rudňany „B" o 10,30 Kačír, Furman, Pekár, Pavlik
Smolník - Iliašovce Pekár, Kačír, Suržin
V. Folkmar „B" - Hnilčík Žiga T., Žiga Maroš, Lengvarský

U19-A, 17. kolo (13.5.2017) o 16,30 hod.
Olcnava - Rudňany o 10,30 Faltín, Bednár
Spartak Bystrany - Sp. Hrušov Baldovský, Bednár, Faltín
Letanovce - Hrabušice Hron, Rusin
Jamník - Chrasť n/H Kačír, Hrúz
Teplička - SŠM Bystrany Beer, Kováč

U19-B, 16. kolo (13.5.2017) o 16,30 hod.
Margecany - Helcmanovce Šándor, Pecha
Gelnica - Kluknava Žiga Marek, Žiga T.
Nálepkovo - Jaklovce Petruška J., Lengvarský

U15-A, 21. kolo (13.5.2017) o 14,15 hod.
Sp. Vlachy - Harichovce o 10,30 Žiga T., Kožárová
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Klokočka
Sp. Hrušov - Teplička Hrúz, Kačír
Rudňany - Odorín 14.5. o 10,30 Hron
Slovinky - Hrabušice 14.5. Šándor
Jamník - Letanovce 14.5. Regec, Cehuľa

U15-B, 13. kolo (13.5.2017) o 14,15 hod.
Gelnica - Maria Huta o 10,30 Kotrády
Prakovce - V. Folkmar o 13,30 Žiga T., Žiga Marek
Nálepkovo - Helcmanovce Petruška J., Lengvarský
Švedlár - Mníšek n/H Suržin
Kluknava - Margecany 14.5. Pecha

Dohrávky
VI.liga, 20. kolo

Markušovce - Gelnica 12.5. o 17,30 Martinko, Kačír, Sucheňák, Pavlik

U15-A, 20. kolo
Odorín - Sp. Vlachy 17.5. o 16,30 Bdžoch

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Markušovce - Spartak Bystrany o 10,30 Suržin za Beera
Margecany - Olcnava o 10,30 Cehuľa za Šubu
Chrasť n/H - Odorín Suržin za Beera
Jamník - Jaklovce Petruška J., Cehuľa, Regec, Pavlik
Smolník - Iliašovce Rusin za Suržina
Dorast
Olcnava - Rudňany o 10,30 Klokočka
Teplička - SŠM Bystrany Faltin za Beera
Letanovce - Hrabušice Regec za Rusina
Spartak Bystrany - Sp. Hrušov Baldovský
Žiaci
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Greš za Klokočku
Jamník - Letanovce 14.5. Regec

Ospravedlnenia
12.5. - Pacák, Kročian 
13.5.- Pacák, Klein, Čuj, Šofranko
14.5. - Pacák, Čuj, Furman po 12:00, Klein do 12:00
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu FK Spartak Bystrany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Spartak Bystrany - Olcnava. Na základe uvedeného KR považuje podnet za opodstatnený a pristupuje k pozastaveniu delegácie pre R a DZ predmetného stretnutia a to na 2 stretnutia v kategórii dospelých. (bez poplatku)

KR na základe správy DZ pozastavuje delegáciu R Žiga Marek na 2 stretnutia v kategórii dospelých za nedostatky v stretnutí Sp. Tomášovce - V. Folkmar „B".

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203244