Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 34, 25.4.2017

Úradná správa SOFZ č. 34

ŠTK SOFZ č. 34

1.ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia:
- VI. liga - 18.kolo: Spartak Bystrany - Olcnava - 03.05.2017 o 16:30 - vzájomná dohoda
SNV „B" - Jaklovce - 28.04.2017 o 16:00 - vzájomná dohoda
-VII. liga - 13. kolo: Slovinky - Hnilčík - 10.05.2017 o 16:30 - vzájomná dohoda
- U19 - A - 14. kolo: Rudňany - Jamník - 03.05.2017 o 16:30 - vzájomná dohoda
Olcnava - Letanovce - 01.05.2017 o 10:30 - vzájomná dohoda
-U19 - B - 13. kolo: Nálepkovo - Margecany - 08.05.2017 o 16:00 - vzájomná dohoda
Gelnica - Maria Huta - 01.05.2017 o 12:30 - nariadenie ŠTK
-U15 - A - 18.kolo: Markušovce - Rudňany - 01.05.2017 o 11:00 - vzájomná dohoda
Slovinky - Sp. Hrušov - 08.05.2017 o 14:00 - nariadenie ŠTK
-U15 - B - 10.kolo:Gelnica - V. Folkmar - 01.05.2017 o 10:30 - nariadenie ŠTK
Nálepkovo - Kluknava - 08.05.2017 o 14:00 - nariadenie ŠTK
Prakovce - Mníšek n/H - 08.05.2017 o 14:00 - vzájomná dohoda

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 17.kola- U15 - B: Maria Huta - Margecany dňa 10.06.2017 o 14:00 v súlade s RS str.13 bod 16/b.(bez poplatku).

3. ŠTK na základe výpovede R a v súlade s SP kontumuje stretnutie 10. kola - U15 - B: Helcmanovce - Margecany na 3:0 a 0:3 podľa SP čl.82 bod 1/b - nenastúpenie družstiev na stretnutie. Do pozornosti DK.

4. ŠTK vyzýva OKŠ Sp. Hrušov o predloženie vzájomných dohôd o odohraní stretnutí U19 - A - 16. kolo: Sp. Hrušov - SŠM Bystrany a U15 - A - 20. kolo: Hrabušice - Sp. Hrušov v iný hrací deň a hrací čas, ako je uvedené v RS.

5. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

6. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 22. - 23.04.2017.

DK SOFZ

U. č. 21-139-2016/2017: Patrik Augustín (119 5202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.04.2017 // 10.- €

U. č. 21-140-2016/2017: Ladislav Kisel (118 9466, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.04.2017 // 10.- €

U. č. 21-141-2016/2017: Frederik Nemčík (128 7052, OFK Jaklovce; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19B podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.04.2017 // 5.- €

U. č. 21-142-2016/2017: Oliver Plachetka (121 0669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 25.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 21-143-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Helcmanovce - nenastúpenie družstva na stretnutie (svojvoľné nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 10. kola U15-B medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Lokomotíva Margecany) - na základe vypočutia R stretnutia DK v pléne rozhodla, že ukladá túto DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - celá suma na účet SOFZ !

U. č. 21-144-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub TJ Lokomotíva Margecany - nenastúpenie družstva na stretnutie (svojvoľné nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 10. kola U15-B medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Lokomotíva Margecany) - na základe vypočutia R stretnutia DK v pléne rozhodla, že ukladá túto DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - celá suma na účet SOFZ !

U. č. 21-145-2016/2017: z podnetu KR: klub FK Slovan Veľký Folkmár „B" - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ - (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 12. kola VII. L medzi FK Slovan Veľký Folkmár „B" a OŠK Slovinky na základe vyžiadania KR SOFZ v ÚS zo dňa 18.04.2017) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 21-146-2016/2017: z podnetu ŠTK: - R (Tomáš Suržin) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie dôvodu neuskutočnenia sa stretnutia 10. kola U15-B medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Lokomotíva Margecany do zápisu o stretnutí) - na základe vypočutia R stretnutia DK v pléne rozhodla, že ukladá túto DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 63 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 25.04.2017 do 25.05.2017 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

U. č. 21-147-2016/2017: DK vzala na vedomie oznámenie FK Slovan Helcmanovce o splnení peňažného záväzku zo strany FK Obecné lesy Baník Smolník.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 29.- 30.4.2017

VI. liga, 19. kolo (30.4.2017) o 16,00 hod.
Letanovce - Markušovce o 10,30 Novotný, Šofranko, Beer, Podoben
SŠM Bystrany - Teplička o 10,30 Kunzo L., Sucheňák, Hron, Tkáčik
Gelnica - Spartak Bystrany Legát, Čuj, Faltin, F. Kunzo
Chrasť n/H - Mníšek n/H Slebodník, Šofranko, Kožárová,
Margecany - Odorín Kotrády, Klein, Šándor
Jamník - Sp. Nová Ves „B" Marcin, Pekár, Bdžoch, Podoben
Jaklovce - Olcnava Cehuľa, Beer, Kačir, V. Kunzo

VII. liga, 14. kolo (30.4.2017) o 16,00 hod.
Iliašovce - Slovinky o 10,30 Bednár, Žiga T., Žiga Marek, Kročian
Hnilčík - Sp. Tomášovce Baldovský, Žiga Maroš, Rusin
V. Folkmar „B" - Smolník Furman, Petruška J., Regec, Pavlík

U19-A, 15. kolo (29.4.2017) o 16,00 hod.
Olcnava - Sp. Hrušov o 10,30 Greš, Beer, Klein
Letanovce - Spartak Bystrany Bdžoch, Hrúz
Jamník - Hrabušice Kačír, Kováč, Lengvarský
Teplička - Odorín Hron, Čuj
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Sucheňák, Kožárová

U19-B, 14. kolo (29.4.2017) o 16,00 hod.
Maria Huta - Nálepkovo o 10,30 Kotrády
Margecany - Kluknava Žiga T., Šándor
Jaklovce - Helcmanovce Žiga Marek

U15-A, 19. kolo (29.4.2017) o 13,45 hod.
Sp. Vlachy - Teplička o 10,30 Kačir, Žiga Maroš
Sp. Hrušov - Markušovce Sucheňák, Kožárová
Letanovce - Olcnava Hrúz, Bdžoch
Rudňany - Hrabušice 30.4. o 10,30 Regec, Petruška J.
Slovinky - Sp. Nová Ves „B" 30.4. Klein, Šándor
Jamník - Harichovce 30.4. Bdžoch

U15-B, 11. kolo (29.4.2017) o 13,45 hod.
Gelnica - Helcmanovce o 10,30 Šofranko
Kluknava - Maria Huta Šofranko
Mníšek n/H - Margecany o 15,00 Kotrády
V. Folkmar - Nálepkovo o 16,00 Pecha
Švedlár - Prakovce 30.4. Faltin, Čuj

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
SŠM Bystrany - Teplička o 10,30 Regec za Sucheňáka
Gelnica - Spartak Bystrany Furman za Legáta
Chrasť n/H - Mníšek n/H Rusnák za Šofranka
Hnilčík - Sp. Tomášovce Kováč za Žigu
V. Folkmar "B" - Smolník Legát za Furmana
Spartak Bystrany - Olcnava 3.5. o 16,30 Tkáčik za Podobena

Dorast
Olcnava - Sp. Hrušov o 10,30 Zvalený, Beer
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Beer, Kožárová
Olcnava - Letanovce 1.5. o 10,30 Kačír, Lengvarský 

Žiaci
Sp.Hrušov- Markušovce Klein
Jamník - Harichovce 30.4. Rusnák, Kožárová
Rudňany - Hrabušice 30.4. o 10,30 Petruška J. 

Dohrávky 

VI. liga, 18. kolo
Spartak Bystrany - Olcnava 3.5. o 16,30 Kotrády, Pacák, Beer, Podoben
Sp. Nová Ves „B" - Jaklovce 28.4. o 16,00 Rusnák, Kožárová, Pecha, Kunzo F.

VII. liga, 13. kolo
Slovinky - Hnilčík 10.5.o 16,30 Žiga Marek, Hron, Beer, Pavlík

U19-A, 14. kolo
Rudňany - Jamník 3.5. o 16,30 Bednár, Hrúz
Olcnava - Letanovce 1.5. o 10,30 Pacák, Petruška J.

U19-B, 13. kolo
Nálepkovo - Margecany 8.5. o 16,00 Sucheňák, Kačir
Gelnica - Maria Huta 1.5. o 12,30 Kotrády

U15-A, 18. kolo
Markušovce - Rudňany 1.5. o 11,00 Klein
Slovinky - Sp. Hrušov 8.5. o 14,00 Žiga T., Šándor

U15-B, 10. kolo
Gelnica - V. Folkmar 1.5. o 10,30 Kotrády
Nálepkovo - Kluknava 8.5. o 14,00 Kačir, Sucheňák
Prakovce - Mníšek n/H 8.5. o 14,00 Pecha, Žiga Maroš

Ospravedlnenia
29.4.- Pacák, Petruška J., Martinko, Faltin
30.4.- Pacák, Martinko
1.5.- Pacák, Petruška J. 
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR odstupuje FK V. Folkmar „B" na DK SOFZ z dôvodu nedodania videozáznamu zo stretnutia V. Folkmar „B" - Slovinky

KR odstupuje R Suržin na DK SOFZ za nedostatky v súvislosti so stretnutím 10. kola, U15-B Helcmanovce - Margecany

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203238