Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 33, 18.4.2017

Úradná správa SOFZ č. 33

ŠTK SOFZ č. 33

1. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Dominik Lešňovský RP 1377708 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 17. kola - U15 - A: Letanovce - Odorín.

3. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 15. - 16.04.2017.

5. ŠTK vyzýva FK VI.,VII.ligy, U19, U15,ktoré majú odohrať svoje domáce stretnutia dňa 22-23.04.2016, aby v termíne do 21.04.2017 do 15:00 hod. sa vyjadrili podaním na komisiu ŠTK k stavu hracích plôch. V prípade nespôsobilosti hracích plôch ŠTK žiada FK o predloženie vzájomných dohôd o odohranie stretnutí v náhradnom termíne a to podaním na komisiu ŠTK.  

6. ŠTK na základe podania FK na komisiu a stavu hracích plôch ruší tieto stretnutia:

- VI. liga - 18. kolo: Spartak Bystrany - Olcnava
SNV"B" - Jaklovce
- VII. liga - 13. kolo: Slovinky - Hnilčík
- U19 - A - 14. kolo: Rudňany - Jamník
Olcnava - Letanovce
- U19 - B - 13. kolo: Nálepkovo - Margecany
Gelnica - Maria Huta
- U15 - A - 18.kolo: Markušovce - Rudňany
Slovinky - Sp. Hrušov
- U15 - B - 10. kolo:Gelnica - V. Folkmar
Nálepkovo - Kluknava
Prakovce - Mníšek n/H

7.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola VII. ligy:Rudňany "B" - Iliašovce dňa 23.04.2017 o 16:00 hod. na ihrisku v Iliašovciach. Stretnutie 20. kola VII. ligy:Iliašovce - Rudňany "B" dňa 11.06.2017 o 10:30 hod. na ihrisku v Rudňanoch.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

8. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola U15 - A: SNV "B" - Olcnava dňa 22.04.2017 o 13:45 na hracej ploche s umelým trávnatým povrchom v Sp. Novej Vsi.Zraz družstiev na štadióne FK Sp. Nová Ves.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 

9. ŠTK oznamuje FK,že hracie dni a hracie časy zrušených stretnutí budú prejednané na zasadnutí komisie dňa 25.04.2017 a zverejnené v ÚS ŠTK č.34. 

10.ŠTK vyzýva FK u ktorých boli zrušené stretnutia a nepredložili dohodu o odohraní v náhradnom termíne, aby tak urobili v termíne do 25.04.2017.V prípade nepredloženia dohody termín zrušených stretnutí nariadi ŠTK. 

DK SOFZ

U. č. 20-132-2016/2017: Samuel Tornay (128 8244, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený za HNS - (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa čl. 45 ods. 1 písm. a), ods. 2 DP od 17.04.2017 // 10.- €

U. č. 20-133-2016/2017: Dominik Humeňanský (122 4147, OFK Jaklovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.04.2017 // 10.- €

U. č. 20-134-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 17.04.2017 do 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 20-135-2016/2017: Dominik Bodnár (126 2374, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.04.2017 // 10.- €

U. č. 20-136-2016/2017: Prestupový spor - klub FK Obecné lesy Baník Smolník: nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušenie povinnosti uvedenej v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ - neuhradenie faktúry za transfery hráčov Tomáša Špaka 112 1622 a Michala Lapšanského 110 8490 z FK Slovan Helcmanovce do FK Obecné lesy Baník Smolník v lehote splatnosti do 07.04.2017) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, čl. 2 ods. 2 písm. b) DP, čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7/m; súčasne vyzýva klub FK Obecné lesy Baník Smolník, aby v lehote do 25.04.2017 do 16.00 hod. predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade predmetnej faktúry splatnej dňa 07.04.2017 pod hrozbou zastavenia matričnej činnosti. Súčasne DK vyzýva klub FK Slovan Helcmanovce, aby v rovnakej lehote prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná faktúra uhradená // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 20-137-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 mesiac na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 18.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 20-138-2016/2017: DK odstupuje podanie OŠK Slovinky (sťažnosť na výkon rozhodcu) KR SOFZ.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 22.- 23.4.2017

VI. liga, 18. kolo (23.4.2017) o 16,00 hod.
Markušovce - Chrasť n/H o 10,30 Marcin, Pekár, Sucheňák, Podoben
Gelnica - Letanovce o 10,30 Cehuľa, Kačir, Petruška J., Tkáčik
Spartak Bystrany - Olcnava Kotrády, Greš, Pacák - stretnutie sa ruší
Sp. Nová Ves „B" - Jaklovce Rusnák, Kožárová, Pecha, F. Kunzo - stretnutie sa ruší
Odorín - Jamník Legát, Bdžoch, Regec, Kunzo V.
Teplička - Margecany Novotný, Kačír, Lengvarský, Pavlík
Mníšek n/H - SŠM Bystrany Čuj, Faltin, Suržin

VII. liga, 13. kolo (23.4.2017) o 16,00 hod.
Sp. Tomášovce - V. Folkmar „B" o 10,30 Žiga M., Bednár, Žiga T., Pavlík
Slovinky - Hnilčík Pavlovský ml., Hrúz - stretnutie sa ruší
Rudňany „B" - Iliašovce Zvalený, Petruška J., Rusin, Tkáčik - HP Iliašovce

U19-A, 14. kolo (22.4.2017) o 16,00 hod.
Rudňany - Jamník o 10,30 Bednár, Hrúz - stretnutie sa ruší
Olcnava - Letanovce o 10,30 Čuj, Rusin - stretnutie sa ruší
Sp. Hrušov - Chrasť n/H Žiga Marek, Pecha
Odorín - SŠM Bystrany Petruška J.
Hrabušice - Teplička Pacák, Lengvarský

U19-B, 13. kolo (22.4.2017) o 16,00 hod.
Nálepkovo - Margecany Sucheňák, Kačir - stretnutie sa ruší
Gelnica - Maria Huta Kotrády - stretnutie sa ruší
Kluknava - Jaklovce Žiga T., Žiga Maroš

U15-A, 18. kolo (22.4.2017) o 13,45 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Olcnava Bednár, Hruz - umelá tráva SNV
Harichovce - Letanovce Petruška J.
Hrabušice - Sp. Vlachy Pacák, Lengvarský
Markušovce - Rudňany Kunzo L. - stretnutie sa ruší
Odorín - Jamník 23.4. Bdžoch, Regec
Slovinky - Sp. Hrušov 23.4. Pavlovský ml., Hruz - stretnutie sa ruší

U15-B, 10. kolo (22.4.2017) o 13,45 hod.
Gelnica - V. Folkmar o 10,30 Kotrády - stretnutie sa ruší
Prakovce - Mníšek n/H Suržin - stretnutie sa ruší

Maria Huta - Švedlár 23.4. o 10,30 Šandor
Helcmanovce - Margecany 23.4. Suržin
Nálepkovo - Kluknava 23.4. Faltin, Čuj - stretnutie sa ruší

Zmeny v obsadení R a DZ 

Dospelí
Markušovce - Chrasť n/ H o 10,30 Zvalený za Marcina
Mníšek n/ H - SŠM Bystrany Kotrády za Čuja, Podoben ako DZ
Iliašovce - Rudňany "B" Marcin, Petruška J., Pacák, Tkáčik
Odorín - Jamník Greš za Bdžocha
Teplička - Margecany Rusin za Lengvarského 

Žiaci
Sp. Nová Ves "B" - Olcnava Suchňák, Hruz

Odorín - Jamník 23.4. Regec 

Ospravedlnenia

22.4. - Šofranko, Bdžoch, Kováč, Martinko, Faltin, Klein, Čuj
23.4. - Šofranko, Furman, Kováč, Martinko, Klein, Faltin do 12:00, Čuj

(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR žiada FK V. Folkmar „B" o zaslanie videozáznamu zo stretnutia V. Folkmar „B" - Slovinky v termíne do 25.4.2017.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203236