Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 31, 4.4.2017

Úradná správa SOFZ č. 31

ŠTK SOFZ č. 31

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - MŠK Tatran Sp. Vlachy počnúc 17. kolom odohrá všetky domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.

2. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 01. - 02.04.2017.

3. ŠTK ruší stretnutie 12.kola U 19 A : Spartak Bystrany - Teplička z dôvodu nespôsobilosti HP. Hrací deň a hrací čas predmetného stretnutia bude uvedený v nasledujúcej ÚS. 

DK SOFZ

U. č. 18-118-2016/2017: Milan Šefčík (124 0638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 03.04.2017 // 10.- €

U. č. 18-119-2016/2017: Oliver Plachetka (121 0669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (hanlivý a urážlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 03.04.2017 do 08.05.2017 // 10.- €

U. č. 18-120-2016/2017: Milan Rerko (134 6301, ŠK Harichovce; U15-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 04.07.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 18-121-2016/2017: klub ŠK Breznovica Letanovce + p. Milan Šefčík (nar. 1963, vedúci mužstva dospelých) - HNS voči delegovanej osobe + vykázanie z lavičky
(HNS voči R použitím hanlivého a urážlivého výroku a následné vykázanie z lavičky vedúceho mužstva hostí počas súťažného stretnutia 15. kola VI. L medzi TJ SŠM Bystrany a ŠK Breznovica Letanovce) - na základe zápisu o stretnutí DK ukladá tieto DS:
1/ klub ŠK Breznovica Letanovce: DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 36 ods. 3, ods. 5, čl. 2 ods. 2 písm. b) DP, čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 4 DP a RS/A/7/c
2/ p. Milan Šefčík (nar. 1963):
a) pozastavenie výkonu funkcie trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva, maséra alebo lekára, príp. zástupcu klubu na 1 mesiac od 03.04.2017 do 03.05.2017 podľa čl. 36 ods. 3, ods. 5 DP, čl. 36 ods. 2 písm. b) DP, čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP, čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP
// 90.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 18-122-2016/2017: DK vzala na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany bez prijatia opatrení s odôvodnením, že prípad A. F. považuje za právoplatne ukončený bez možnosti zmeny disciplinárnej sankcie. Požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS je možné po uplynutí výkonu polovice DS, o čom bol klub upovedomený v U. č. 17-117-2016/2017 // bez poplatku

U. č. 18-123-2016/2017: DK dôrazne upozorňuje FK: Chrasť nad Hornádom, Helcmanovce, Mária Huta, V. Folkmár, V. Folkmár "B" na neuhradený záväzok vo vzťahu k SOFZ (neuhradené COR) s tým, že do najbližšieho zasadnutia odborných komisií (do 11.04.2017) je potrebné tieto splatné záväzky vysporiadať (musia byť pripísané na bankovom účte SOFZ) pod hrozbou uloženia pokuty, zastavenia súťažnej a matričnej činnosti, príp. ďalších disciplinárnych sankcií podľa DP - viď U. č. 5-26-2016/2017

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 8.- 9.4.2017

VI. liga, 16. kolo (9.4.2017) o 15,30 hod.
Odorín - Olcnava o 10,30 Jasečko, Sucheňák, Martinko, L. Kunzo
Mníšek n/H - Jamník o 10,30 Marcin, Furman, Regec, Pavlík
Spartak Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Čuj, Faltin, Kačir, L. Kunzo
Teplička - Jaklovce Pekár, Pecha, Šandor, Kotrady
Markušovce - Margecany Slebodník, Klein, Pacák, Kročian
Gelnica - SŠM Bystrany Legát, Rusnák, Šofranko, Podoben
Letanovce - Chrasť n/H Cehuľa, Hron, Petruška J., Pavlík

U19-A, 12. kolo (8.4.2017) o 15,30 hod.
Rudňany - SŠM Bystrany o 10,30 Hron,Suržin, Rusin
Olcnava - Jamník o 10,30 Kačir, Šandor, Lengvarský
Sp. Hrušov - Odorín Sucheňák, Bdžoch, Faltin
Hrabušice - Chrasť n/H Petruška J., Klein, Hruz
Spartak Bystrany - Teplička Kačir, Kožárová, Lengvarský - stretnutie zrušené - Ú.S. ŠTK SOFZ

U15-A, 16. kolo (8.4.2017) o 13,15 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Harichovce Hron, Suržin, Rusin
Hrabušice - Jamník Klein, Petruška J., Hrúz
Sp. Hrušov - Rudňany Žiga Marek, Žiga Maroš
Odorín - Olcnava 9.4 o 13,00 Martinko, Kováč
Teplička - Letanovce 9.4. Šandor, Pecha,
Slovinky - Sp. Vlachy 9.4. Žiga T., Žiga Maroš

Zmeny v obsadení R a DZ
Spartak Bystrany - Sp. Nová Ves "B" Podoben za L. Kunza 
Gelnica - SŠM Bystrany L. Kunzo za Podobena 
Teplička - Jaklovce Kotrady, Pecha, Šandor
Markušovce - Margecany Legát za Slebodníka
Gelnica - SŠM Bystrany Pekár za Legáta
 

Ospravedlnenia:
8.4.- Čuj, Rusnák, Novotný, Pacák, Bednár, Šofranko
9.4.- Novotný, Slebodník
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR berie na vedomie rozhodnutie VV o vyradení R Džubáka z nominačnej listiny R SOFZ pre súť. roč. 2016/2017.

KR oznamuje, že náhradný seminár a opravné testy R a DZ SOFZ sa uskutočnia dňa 8.4. 2017 o 8,30 hod. v priestoroch Športovej haly v Spišskej Novej Vsi (ul. Za Hornádom 15).

Doplnenie DZ do RS:
Ladislav Kunzo, Nálepkovo, 0903 638 877

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203239