Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 30, 28.3.2017

Úradná správa SOFZ č. 30

ŠTK SOFZ 

ŠTK SOFZ č. 30

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U15 - A - 15. kolo: Sp. Vlachy - Sp. Hrušov dňa 01.04.2017 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. Bez poplatku.

2. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 

DK SOFZ

U. č. 17-117-2016/2017: DK na základe upozornenia ŠK Lesy Švedlár opravuje U. č. 16-116-2016/2017 z dôvodu, že hráč Aleš Fedorek štartuje v súťaži U19-B, takto:
Aleš Fedorek (127 9089, TJ Lokomotíva Margecany; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // bez poplatku
Upozornenie: DO bolo uložené s prerušením jeho výkonu cez zimnú prestávku, ktorá v súťaži U19-B začala 17.10.2016 a trvá až do 10.04.2017 - hráč teda nevykonal nič z uloženej DS a svoju žiadosť môže opakovať po 10.05.2017, čiže po výkone 1 mesiaca - v rozhodnutí DK - U. č. 13-94-2016/2017 bolo omylom uvedené trvanie zimnej prestávky pre súťaž U15-A, resp. U. č. 16-116-2016/2017 pre súťaž U15-B, čo ale nič nemení na fakte, že hráč doposiaľ nevykonal nič z uloženej DS.
DK ďakuje ŠK Lesy Švedlár za predmetné upozornenie.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 1.- 2.4.2017

VI. liga, 15. Kolo (2.4.2017) o 15,30 hod.
Chrasť n/H - Spartak Bystrany o 10,30 Furman, Sucheňák, Šofranko, Podoben
Margecany - Gelnica o 10,30 Kotrády, Bdžoch, Faltin, Pavlik
SŠM Bystrany - Letanovce Marcin, Petruška J., Regec
Jamník - Markušovce Cehuľa, Pecha, Kačír, Podoben
Jaklovce - Mníšek n/H Martinko, Rusnák, Kožárová, Kunzo L.
Olcnava - Teplička Čuj, Faltin, Pekár
Sp. Nová Ves „B" - Odorín Legát, Klein, Hron, Pavlik

U15-A, 15.kolo (1.4.2017) o 13,15 hod.
Sp. Nová Ves „B" - Rudňany Sucheňák, Hron, Hrúz
Sp. Vlachy - Sp. Hrušov o 10,30 Klokočka, Kožárová
Letanovce - Hrabušice Čuj, Petruška J., Lengvarský
Olcnava - Teplička Bednár, Furman
Harichovce - Odorín Bdžoch, Faltin, Kováč
Jamník - Markušovce 2.4. Kačír, Cehuľa

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Margecany - Gelnica o 10,30 Regec za Faltina

Žiaci
Olcnava - Teplička Žiga T., Pecha
Harichovce - Odorín Faltin, Kováč

Ospravedlnenia:
1.4.- Klein, Pacák, Novotný, Šofranko
2.4. - Pacák, Novotný, Šofranko po 12:00, Furman po 12:00 (KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vyzýva R Martinko, Petruška J., Petruška P., Suržin, Bakošová, Cehuľa, Faltin na okamžitú úhradu členských poplatkov.

KR oznamuje novým R SOFZ , že si môžu vyzdvihnúť nové sady dresov ( kontaktovať p. Marcin, 0911 374 151 ).

KR oznamuje, že náhradný seminár a opravné testy R a DZ SOFZ sa uskutočnia dňa 8.4. 2017 o 8,00 hod. v priestoroch Športovej haly v Spišskej Novej Vsi (ul. Za Hornádom 15).

Doplnenie R do RS:
Jakub Lengvarský, Smižany, 0902 556 419
Tomáš Hrúz, Spišská Nová Ves, 0944 660 834
Jakub Kováč, Markušovce, 0944 606 358
Michal Rusin, Nálepkovo, 0949 878 080
Maroš Žiga, Bystrany, 0907 689 441
Peter Cehuľa, Levoča, 0907 340 679

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203242