Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 29, 22.3.2017

Úradná správa SOFZ č. 29

ŠTK SOFZ 

1.ŠTK berie na vedomie oznámenie ŠK Lesy Švedlár o zmene štatutárov:
Ing. Lukáš Ivančo - predseda ŠK(štatutárny zástupca)
Ing.Oskár Dávid- tajomník ŠK

DK SOFZ

U. č. 16-115-2016/2017: Jozef Čuchran (124 0543, Slovan FO Markušovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 21.06.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 16-116-2016/2017: Aleš Fedorek (127 9089, TJ Lokomotíva Margecany; U15-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // bez poplatku
Upozornenie: DO bolo uložené s prerušením jeho výkonu cez zimnú prestávku, ktorá v súťaži U15-B začala 17.10.2016 a trvá až do 16.04.2017 - hráč teda nevykonal nič z uloženej DS a svoju žiadosť môže opakovať po 17.05.2017, čiže po výkone 1 mesiaca - v rozhodnutí DK - U. č. 13-94-2016/2017 bolo omylom uvedené trvanie zimnej prestávky pre súťaž U15-A, čo ale nič nemení na fakte, že hráč doposiaľ nevykonal nič z uloženej DS.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

KR oznamuje, že náhradný seminár a opravné testy R a DZ SOFZ sa uskutočnia dňa 8.4. 2017 o 8,00 hod. v priestoroch Športovej haly v Spišskej Novej Vsi (ul. Za Hornádom 15)

Program náhradného seminára R a DZ SOFZ

7.45 - 8.00 Prezentácia R a DZ
8.00 - 8.45 Otvorenie seminára
8.45 - 9.00 Prestávka
9.00 - 9.45 Písomný test z pravidiel futbalu, rozpisu súťaží a súťaž. poriadku + video test
9.45 - 10.00 Prestávka
10.00 - 11.00 Pravidlo XII., I. časť
11.00 - 11.15 Prestávka
11.15 - 12.15 Pravidlo XII., II. časť
12.15 - 12.45 Prestávka
12.45 - 13.30 Zmeny v pravidlách futbalu
13.30 - 13.45 Prestávka
13.45 - 14.30 Video situácie z jesennej časti súť. roč. SOFZ
14.30 - 15.00 Vyhodnotenie písomných testov a video testov
15.00- Organizačné pokyny a ukončenie seminára

Doplnenie R do RS:
Jakub Lengvarský, Smižany, 0902 556 419
Tomáš Hrúz, Spišská Nová Ves, 0944 660 834
Jakub Kováč, Markušovce, 0944 606 358
Michal Rusin, Nálepkovo, 0949 878 080
Nikola Fajth, Odorín, 0940 771 343
Maroš Žiga, Bystrany, 0907 689 441
Peter Cehuľa, Levoča, 0907 340 679

HK SOFZ

Štartovné - COR(R a DZ SOFZ) - jarná časť súť. ročníka 2016/17 - zostatok/nedoplatok na účte FK + vklad = celkom :

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2016/2017: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 27.3.2017

1. Bystrany Sp. ............... 786 - 25 = 761.-

2. Bystrany SŠM ............... 757 - 209 = 548.-

3. Chrasť n/H ............... 757 - 45 = 712.-

4. Gelnica ............... 843 - 86 = 757.-

5. Harichovce ............... 138 + 87 = 225.-

6. Helcmanovce ............... 231 - 14 = 217.-

7. Hnilčík ............... 440 = 440 .-

8. Hrabušice ............... 312 + 15 = 327.-

9. Iliašovce ............... 352 - 161 = 191.-

10. Jaklovce ............... 757 - 97 = 660.-

11. Jamník ................ 895 - 216 = 679.-

12. Kluknava ............... 237 - 40 = 197.-

13. Letanovce ................ 901 + 70 = 971.-

14. Margecany ................ 849 - 209 = 640.-

15. Mária Huta ................ 289 - 135 = 154.-

16. Markušovce ................ 750 + 75 = 825.-

17. Mníšek n/Hn ................ 704 - 119 = 585.-

18. Nálepkovo ............... 260 - 115 = 145.-

19. Odorín ................ 895 + 16 = 911.-

20. Olcnava ................ 924 - 80 = 844.-

21. SNV B ................ 727 - 50 = 677.-

22. Prakovce ................ 115 - 51 = 64.-

23. Smolník ................ 352 + 16 = 368.-

24. Rudňany B ................ 664 - 181 = 483.-

25. Slovinky ................ 612 - 78 = 534.-

26. Sp. Hrušov ................. 312 + 24 = 336.-

27. Sp.Tomášovce ................. 352 + 148 = 500.-

28. Teplička ................. 895 + 84 = 979.-

29. V. Folkmar ................. 266 - 120 = 146.-

30. V. Folkmar B .................. 440 - 98 = 342.-

31. Švedlár .................. 92 - 27 = 65.-

32. Sp. Vlachy .................. 115 - 4 = 111.-

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203234