Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 28, 28.2.2017

Úradná správa SOFZ č. 28

Sekretariát SOFZ

V ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart /ukončenie striedavého štartu (funkcionalita je popísaná nižšie, žiadame Vás o informáciu informovanie na vašich tajomníkov ŠTK). Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl.28 a čl.31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov.

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5 EUR.

Schvaľovanie striedavých štartov. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
- dohoda dvoch klubov, čo znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť s zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfér hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 16. ročník sa uskutoční dňa 4.3.2017 (sobota) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi.

Účastníci:

1.ŠK Breznovica Letanovce
2.TJ SŠM Bystrany
3.TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom
4.MFK Gelnica
5.TJ Družstevník Odorín
6.OFK Jaklovce
7.OŠK Teplička
8.FK Slovan V. Folkmar "B"
9.TJ Spartak Bystrany

Rozlosovanie turnaja:

A - skupina             B - skupina
1.Odorín                  1. Spartak Bystrany
2.Teplička                2. Letanovce
3.Mníšek n/Hnilcom   3. Gelnica
4.V. Folkmar "B"       4. Jaklovce
5.SŠM Bystrany

7:30 - 7:50 - Teplička - SŠM Bystrany
7:52 - 8:12 - Mníšek n/H - V. Folkmar "B"
8:14 - 8:39 - Sp. Bystrany - Jaklovce
8:41 - 9:01 - SŠM Bystrany - Mníšek n/H
9:03 - 9:28 - Letanovce - Gelnica
9:30 - 9:50 - Odorín - Teplička
9:52 - 10:17 - Jaklovce - Gelnica
10:19 - 10:39 - Mníšek n/H - Odorín
10:41 - 11:01 - V. Folkmar "B" - SŠM Bystrany
11:03 - 11:28 - Sp.Bystrany - Letanovce
11:30 - 11:50 - Odorín - V.Folkmar "B"
11:52 - 12:12 - Teplička - Mníšek n/H
12:14 - 12:39 - Letanovce - Jaklovce
12:41 - 13:01 - V. Folkmar "B" - Teplička
13:03 - 13:28 - Gelnica - Sp. Bystrany
13:30 - 13:50 - SŠM Bystrany - Odorín

14:00 - 14:20 - o 3. miesto - A2 - B2
14:30 - 14:50 - o 1. miesto - A1 - B1
15:00 - vyhodnotenie turnaja

16. ročník

Propozície turnaja O pohár predsedu SOFZ

1. Usporiadateľ: SOFZ .
2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v sobotu 4.3.2017.
3. Miesto stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v športovej hale v Spišskej Novej Vsi . V športovej hale sa hrá na postranné a bránkové čiary.
4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie turnaja.
5. Zraz účastníkov: Družstvá začínajúce svoje stretnutie boli pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.
6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.
7. Hrací čas: Hrá sa v dvoch skupinách - A,B systémom každý s každým bez polčasovej prestávky (A skupina 1x20 min., B skupina 1x25 min.). Po ukončení zápasov v skupinách družstvá umiestnené na 2.mieste odohrajú zápas o 3. - 4.miesto,družstvá umiestnené na 1.mieste zápas o 1. - 2. miesto.
8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 6 hráčov pred prvým stretnutím. Pre každé stretnutie môže byť nový zoznam 12 hráčov , ktorí v stretnutí nastúpia .Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.
9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 4 hráči v poli a 1 brankár a najviac 7 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov 3 + 1 , ak je vylúčených viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK. Hráči, ktorí nemajú schválené prestupy a hosťovania, musia predložiť písomný súhlas materského klubu na štart v tomto turnaji.
10. Lopty: Hrá sa s halovými loptami.
11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel a noriem malého futbalu.
12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá, najlepší hráč, brankár a strelec .
13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní R VsFZ a SOFZ.
14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 60-€. - uhradiť prevodným príkazom - doklad predložiť pri prezentácii v deň turnaja.
15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo ( Hotel Preveza ).

Športovo - technické zásady

1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.
2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.
3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú. V stretnutiach o umiestnenie ( kopy na bránu zo značky PK po každom stretnutí - pomocné body pri určovaní umiestnenia ).
O konečnom poradí družstiev rozhoduje:
1- body
2- počet bodov zo vzájomných zápasov
3- rozdiel skóre
4- podiel skóre
5- žreb
Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí už počas stretnutia.
Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé výroky , za druhú ŽK, za zmarenie výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.
Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..
2 ŽK - ČK.
Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené.
ČK- rozhodne DK turnaja .
Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.
Poistenie hráčov: Každý hráč na vlastnú zodpovednosť.

Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu v hale
Nepriame a priame kopy , rohy , auty platia, s tým rozdielom ,že aut sa rozohráva nohou z poza postrannej čiary.
Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.
Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre. Všetky tieto kopy musia byť rozohrané do 5 sekúnd od momentu okamžitého položenia lopty na zem.
Pri dotknutí sa lopty stropu haly rozhodca nariadi NVK zo stredu HP proti družstvu, od hráča ktorého lopta do stropu smerovala. Vkĺzačky v súboji o loptu proti súperovi sú zakázané, R stretnutia za toto porušenie pravidiel nariadi NVK z miesta priestupku. Hra brankára s loptou sa posudzuje ako vo futbale. Loptu zahranú za bránu súpera vracia do hry len brankár (nie hráč) a to vyhodením lopty do hry rukou, alebo nohou .Hod od brány je zahraný správne vtedy, ak sa dotkne alebo zahrá loptou iný hráč a lopta sa dotkla hracej plochy na vlastnej polovici. Ak sa tak nestane a lopta z hodu od brány prejde na súperovu polovicu, rozhodca hru preruší a nariadi NVK z ľubovoľného miesta na stredovej čiare.
Brankár nesmie vo svojom bránkovom území ovládať loptu rukami dlhšie ako 5 sekúnd. Ak toto pravidlo poruší R hru preruší a nariadi NVK proti jeho družstvu z miesta priestupku. Kop vlastnému brankárovi sa považuje za malú domov , preto brankár nemôže hrať vo vlastnom bránkovom území rukami.
Gól neplatí priamo z NVK, priamo z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného do vlastnej brány, priamo z hodu od bránky aj keď sa lopta dotkla hracej plochy na vlastnej polovici.
Ak v priebehu jedného stretnutia sa družstvo dopustí viac ako štyroch faulov, tak piaty a každý ďalší faul sa trestá kopom na bránu zo vzdialenosti 9 metrov (tzv. deviatka) bez možnosti postavenia tzv. múru. Ak k priestupku dôjde bližšie ako 9 metrov, kope sa z miesta priestupku bez postavenia múru. Ak k priestupku dôjde v bránkovom území, nariaďuje sa pokutový kop.

ŠTK SOFZ

1.ŠTK berie na vedomie informáciu o zmene štatutárneho zástupcu ŠK Harichovce.
predseda ŠK: p. Miroslav Sakáč
tajomník ŠK : Ing. Peter Štofko 

HK SOFZ

Štartovné - COR(R a DZ SOFZ) - jarná časť súť. ročníka 2016/17 - zostatok/nedoplatok na účte FK + vklad = celkom :

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2016/2017: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 27.3.2017

1. Bystrany Sp. ............... 786 - 25 = 761.-

2. Bystrany SŠM ............... 757 - 209 = 548.-

3. Chrasť n/H ............... 757 - 45 = 712.-

4. Gelnica ............... 843 - 86 = 757.-

5. Harichovce ............... 138 + 87 = 225.-

6. Helcmanovce ............... 231 - 14 = 217.-

7. Hnilčík ............... 440 = 440 .-

8. Hrabušice ............... 312 + 15 = 327.-

9. Iliašovce ............... 352 - 161 = 191.-

10. Jaklovce ............... 757 - 97 = 660.-

11. Jamník ................ 895 - 216 = 679.-

12. Kluknava ............... 237 - 40 = 197.-

13. Letanovce ................ 901 + 70 = 971.-

14. Margecany ................ 849 - 209 = 640.-

15. Mária Huta ................ 289 - 135 = 154.-

16. Markušovce ................ 750 + 75 = 825.-

17. Mníšek n/Hn ................ 704 - 119 = 585.-

18. Nálepkovo ............... 260 - 115 = 145.-

19. Odorín ................ 895 + 16 = 911.-

20. Olcnava ................ 924 - 80 = 844.-

21. SNV B ................ 727 - 50 = 677.-

22. Prakovce ................ 115 - 51 = 64.-

23. Smolník ................ 352 + 16 = 368.-

24. Rudňany B ................ 664 - 181 = 483.-

25. Slovinky ................ 612 - 78 = 534.-

26. Sp. Hrušov ................. 312 + 24 = 336.-

27. Sp.Tomášovce ................. 352 + 148 = 500.-

28. Teplička ................. 895 + 84 = 979.-

29. V. Folkmar ................. 266 - 120 = 146.-

30. V. Folkmar B .................. 440 - 98 = 342.-

31. Švedlár .................. 92 - 27 = 65.-

32. Sp. Vlachy .................. 115 - 4 = 111.-

KR SOFZ

KR oznamuje, že školenie nových záujemcov na funkciu R sa uskutoční v dňoch 3.3. a 10.3.2017 o 16,30 hod. (Športová hala v Spišskej Novej Vsi, ul. Za Hornádom 15).

KR oznamuje R a DZ VsFZ, že uzatvorenie nových dohôd so SOFZ na rok 2017 sa uskutoční dňa 12.3.2017 počas seminára R a DZ SOFZ na Gymnáziu, Školská 7, (pri podjazde).

KR oznamuje, že zimný seminár R a DZ SOFZ sa uskutoční dňa 12.3.2017 o 8,00 hod. v priestoroch Gymnázia, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi (pri podjazde).

Program zimného seminára R a DZ SOFZ

7.45 - 8.00 Prezentácia R a DZ
8.00 - 8.45 Otvorenie seminára, príhovory predsedov odborných komisií
8.45 - 9.00 Prestávka
9.00 - 9.45 Písomný test z pravidiel futbalu, rozpisu súťaží a súťaž. poriadku + video test
9.45 - 10.00 Prestávka
10.00 - 11.00 Pravidlo XII., I. časť (Ádam)
11.00 - 11.15 Prestávka
11.15 - 12.15 Pravidlo XII., II. časť (Ádam)
12.15 - 12.45 Prestávka
12.45 - 13.30 Zmeny v pravidlách futbalu (Šuba)
13.30 - 13.45 Prestávka
13.45 - 14.30 Video situácie z jesennej časti súť. roč. SOFZ (Marcin)
14.30 - 15.00 Vyhodnotenie písomných testov a video testov (Rumančík)
15.00- Organizačné pokyny a ukončenie seminára

Obsadenie rozhodcov na 16.ročník halového turnaja O pohár predsedu SOFZ: Šoltés, Jasečko, Šuba, Zvalený, Čuj, Jochman, Greš, Marcin

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625700