Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 27, 20.2.2017

Úradná správa SOFZ č. 27

Sekretariát SOFZ

V ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart /ukončenie striedavého štartu (funkcionalita je popísaná nižšie, žiadame Vás o informáciu informovanie na vašich tajomníkov ŠTK). Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl.28 a čl.31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov.

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5 EUR.

Schvaľovanie striedavých štartov. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
- dohoda dvoch klubov, čo znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť s zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfér hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

V súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017."
Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.
POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).
Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.
Úkony sa vykonávajú
a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD"), alebo
b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 16. ročník sa uskutoční dňa 4.3.2017 (sobota) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi.

Účastníci:

1.ŠK Breznovica Letanovce
2.TJ SŠM Bystrany
3.TJ Baník v Mníšku n/Hnilcom
4.MFK Gelnica
5.TJ Družstevník Odorín
6.OFK Jaklovce
7.OŠK Teplička
8.FK Slovan V. Folkmar "B"
9.TJ Spartak Bystrany

Rozlosovanie turnaja:

A - skupina              B - skupina
1.Odorín                   1. Spartak Bystrany
2.Teplička                 2. Letanovce
3.Mníšek n/Hnilcom    3. Gelnica
4.V. Folkmar "B"        4. Jaklovce
5.SŠM Bystrany

7:30 - 7:50 - Teplička - SŠM Bystrany
7:52 - 8:12 - Mníšek n/H - V. Folkmar "B"
8:14 - 8:39 - Sp. Bystrany - Jaklovce
8:41 - 9:01 - SŠM Bystrany - Mníšek n/H
9:03 - 9:28 - Letanovce - Gelnica
9:30 - 9:50 - Odorín - Teplička
9:52 - 10:17 - Jaklovce - Gelnica
10:19 - 10:39 - Mníšek n/H - Odorín
10:41 - 11:01 - V. Folkmar "B" - SŠM Bystrany
11:03 - 11:28 - Sp.Bystrany - Letanovce
11:30 - 11:50 - Odorín - V.Folkmar "B"
11:52 - 12:12 - Teplička - Mníšek n/H
12:14 - 12:39 - Letanovce - Jaklovce
12:41 - 13:01 - V. Folkmar "B" - Teplička
13:03 - 13:28 - Gelnica - Sp. Bystrany
13:30 - 13:50 - SŠM Bystrany - Odorín

14:00 - 14:20 - o 3. miesto - A2 - B2
14:30 - 14:50 - o 1. miesto - A1 - B1
15:00 - vyhodnotenie turnaja

16. ročník

Propozície turnaja O pohár predsedu SOFZ

1. Usporiadateľ: SOFZ .
2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v sobotu 4.3.2017.
3. Miesto stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v športovej hale v Spišskej Novej Vsi . V športovej hale sa hrá na postranné a bránkové čiary.
4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie turnaja.
5. Zraz účastníkov: Družstvá začínajúce svoje stretnutie boli pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.
6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.
7. Hrací čas: Hrá sa v dvoch skupinách - A,B systémom každý s každým bez polčasovej prestávky (A skupina 1x20 min., B skupina 1x25 min.). Po ukončení zápasov v skupinách družstvá umiestnené na 2.mieste odohrajú zápas o 3. - 4.miesto,družstvá umiestnené na 1.mieste zápas o 1. - 2. miesto.
8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 6 hráčov pred prvým stretnutím. Pre každé stretnutie môže byť nový zoznam 12 hráčov , ktorí v stretnutí nastúpia .Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.
9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 4 hráči v poli a 1 brankár a najviac 7 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov 3 + 1 , ak je vylúčených viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK. Hráči, ktorí nemajú schválené prestupy a hosťovania, musia predložiť písomný súhlas materského klubu na štart v tomto turnaji.
10. Lopty: Hrá sa s halovými loptami.
11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel a noriem malého futbalu.
12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá, najlepší hráč, brankár a strelec .
13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní R VsFZ a SOFZ.
14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 60-€. - uhradiť prevodným príkazom - doklad predložiť pri prezentácii v deň turnaja.
15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo ( Hotel Preveza ).

Športovo - technické zásady

1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.
2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.
3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú. V stretnutiach o umiestnenie ( kopy na bránu zo značky PK po každom stretnutí - pomocné body pri určovaní umiestnenia ).
O konečnom poradí družstiev rozhoduje:
1- body
2- počet bodov zo vzájomných zápasov
3- rozdiel skóre
4- podiel skóre
5- žreb
Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí už počas stretnutia.
Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé výroky , za druhú ŽK, za zmarenie výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.
Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..
2 ŽK - ČK.
Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené.
ČK- rozhodne DK turnaja .
Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.
Poistenie hráčov: Každý hráč na vlastnú zodpovednosť.

Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu v hale
Nepriame a priame kopy , rohy , auty platia, s tým rozdielom ,že aut sa rozohráva nohou z poza postrannej čiary.
Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.
Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre. Všetky tieto kopy musia byť rozohrané do 5 sekúnd od momentu okamžitého položenia lopty na zem.
Pri dotknutí sa lopty stropu haly rozhodca nariadi NVK zo stredu HP proti družstvu, od hráča ktorého lopta do stropu smerovala. Vkĺzačky v súboji o loptu proti súperovi sú zakázané, R stretnutia za toto porušenie pravidiel nariadi NVK z miesta priestupku. Hra brankára s loptou sa posudzuje ako vo futbale. Loptu zahranú za bránu súpera vracia do hry len brankár (nie hráč) a to vyhodením lopty do hry rukou, alebo nohou .Hod od brány je zahraný správne vtedy, ak sa dotkne alebo zahrá loptou iný hráč a lopta sa dotkla hracej plochy na vlastnej polovici. Ak sa tak nestane a lopta z hodu od brány prejde na súperovu polovicu, rozhodca hru preruší a nariadi NVK z ľubovoľného miesta na stredovej čiare.
Brankár nesmie vo svojom bránkovom území ovládať loptu rukami dlhšie ako 5 sekúnd. Ak toto pravidlo poruší R hru preruší a nariadi NVK proti jeho družstvu z miesta priestupku. Kop vlastnému brankárovi sa považuje za malú domov , preto brankár nemôže hrať vo vlastnom bránkovom území rukami.
Gól neplatí priamo z NVK, priamo z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného do vlastnej brány, priamo z hodu od bránky aj keď sa lopta dotkla hracej plochy na vlastnej polovici.
Ak v priebehu jedného stretnutia sa družstvo dopustí viac ako štyroch faulov, tak piaty a každý ďalší faul sa trestá kopom na bránu zo vzdialenosti 9 metrov (tzv. deviatka) bez možnosti postavenia tzv. múru. Ak k priestupku dôjde bližšie ako 9 metrov, kope sa z miesta priestupku bez postavenia múru. Ak k priestupku dôjde v bránkovom území, nariaďuje sa pokutový kop.

HK SOFZ

Čerpanie finančných prostriedkov FK SOFZ - štartovné - COR (R a DZ SOFZ) jesenná časť súťažného ročníka 2016/17 - zostatok na účte :

1. Bystrany Sp. ............... 823 - 798 = + 25.-
2. Bystrany SŠM ............... 921 - 712 = + 209.-
3. Chrasť n/H ............... 871 - 826 = + 45.-
4. Gelnica ............... 885 - 799 = + 86.-
5. Harichovce ............... 47 - 134 = - 87.-
6. Helcmanovce ............... 232 - 218 = + 14.-
7. Hnilčík ............... 292 - 292 = 0 .-
8. Hrabušice ............... 250 - 265 = - 15.-
9. Iliašovce ............... 501 - 340 = + 161.-
10. Jaklovce ............... 849 - 752 = + 97.-
11. Jamník ................ 1 120 - 904 = + 216.-
12. Kluknava ............... 272 - 232 = + 40.-
13. Letanovce ................ 916 - 986 = - 70.-
14. Margecany ................ 959 - 750 = + 209.-
15. Mária Huta ................ 283 - 148 = + 135.-
16. Markušovce ................ 732 - 807 = - 75.-
17. Mníšek n/Hn ................ 843 -724 = + 119.-
18. Nálepkovo ............... 303 - 188 = + 115.-
19. Odorín ................ 850 - 866 = - 16.-
20. Olcnava ................ 979 - 899 = + 80.-
21. SNV B ................ 806 - 756 = + 50.-
22. Prakovce ................ 111 - 60 = + 51.-
23. Smolník ................ 352 - 368 = - 16.-
24. Rudňany B ................ 718 - 537 = + 181.-
25. Slovinky ................ 654 - 576 = + 78.-
26. Sp. Hrušov ................. 239 - 263 = - 24.-
27. Sp.Tomášovce ................. 320 - 468 = - 148.-
28. Teplička ................. 937 - 1 021 = - 84.-
29. V. Folkmar ................. 309 - 189 = + 120.-
30. V. Folkmar B .................. 463 - 365 = + 98.-
31. Švedlár .................. 115 - 88 = + 27.-
32. Sp. Vlachy .................. 138 - 134 = + 4.-

LEGENDA: Vklad COR - výdaj COR / jeseň / = zostatok na účte

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 12.3.2017. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625750