Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 12, 13.9.2016

Úradná správa SOFZ č. 12

ŠTK SOFZ 

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 7.kolo: Letanovce - Odorín dňa 30.09.2016 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. ( bez poplatoku ).
- U15 - A - 9.kolo: Rudňany - Harichovce dňa 01.10.2016 o 10:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VII. ligy : Rudňany „B" - Sp. Tomášovce. (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje stretnutia:
- U19 - B - 5.kolo: Kluknava - V. Folkmar - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b - nenastúpenie hostí na stretnutie. Do pozorností DK.

3. ŠTK podľa čl. 12 ods. 1 SP vylučuje počnúc 6. kolom družstvo dorastencov FK Slovan Veľký Folkmar zo súťaže U 19 - B za tri zapríčinené kontumácie stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka. Zároveň podľa čl. 12 ods. 2 SP anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstva vo vylosovaní majú voľný los. Do pozorností ŠTK VsFZ.

4.ŠTK upozorňuje FK, že nebude akceptovať žiadosti o zmeny termínov stretnutí podané cez ISSF systém na ŠTK po jej zasadnutí v utorok po 17:00 hod. v týždni v ktorom sa má stretnutie odohrať. Zároveň upozorňuje FK, že pri podaniach je potrebné uvádzať príslušnú súťaž a kolo, v ktorej FK žiada o zmenu.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 10.- 11.09.2016.

DK SOFZ

U. č. 7-38-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 4. kola U19-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar a OFK Jaklovce) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet hosťujúceho oddielu)

U. č. 7-39-2016/2017: z podnetu ŠTK: klub FK Slovan Veľký Folkmar - nenastúpenie družstva na stretnutie (3. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 5. kola U19-B medzi TJ Nový život Kluknava a FK Slovan Veľký Folkmar) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet domáceho oddielu)

U. č. 7-40-2016/2017: Marek Hudák (119 3613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 12.09.2016 // 10.- €

U. č. 7-41-2016/2017: Štefan Kanis (128 9823, AŠK Maria Huta Gelnica; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.09.2016 // 5.- €

U. č. 7-42-2016/2017: Daniel Ciesar (131 9801, TJ Slovan Nálepkovo; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.09.2016 // 5.- €

U. č. 7-43-2016/2017: klub MFK Gelnica + p. Jozef Klien a p. Radoslav Kuraj: Neprístojnosti v stretnutí - HNS voči delegovaným osobám na HP (p. Jozef Klein - protesty a kritika R a následné vykázanie z lavičky; p. Radoslav Kuraj - protesty a kritika AR1
a následné vykázanie z lavičky - obaja v stretnutí 5. kola U19-B medzi MFK Gelnica a TJ Slovan Nálepkovo) - DS:
1/ klub MFK Gelnica: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 48 ods. 4 DP a RS/A/7/c
2/ p. Jozef Klein: pozastavenie výkonu funkcie trénera, asistenta trénera, vedúceho, maséra alebo lekára, príp. zástupcu klubu v trvaní na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 48 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP, čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP
3/ p. Radoslav Kuraj (kvôli nemožnosti uložiť DS pozastavenie výkonu funkcie - čl. 16 ods. 5 DP): zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky v trvaní na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 48 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP, čl. 19 ods. 1DP
// 100.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 7-44-2016/2017: DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a) DP začína disciplinárne konanie proti: Kristián Dudy (130 0853, TJ Lokomotíva Margecany; U19-B) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 65 ods. 1 DP (poškodenie dobrého mena futbalu), ktorého sa mal dopustiť po súťažnom stretnutí 5. kola U19-B medzi OFK Jaklovce a TJ Lokomotíva Margecany tým, že mal rozbiť dvere na kabíne hostí, a za tým účelom:
1. predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 20.09.2016 o 16.30 hod:
a) previnilca - Kristián Dudy 130 0853, vedúceho družstva U19-B v predmetnom stretnutí - p. Pavla Karpinského ako aj zástupcu klubu TJ Lokomotíva Margecany
b) zástupcu klubu OFK Jaklovce - p. Ľubomíra Medveca a jednu z osôb (tréner alebo vedúci mužstva, ktorá bola svedkom incidentu)
2. ukladá OFK Jaklovce zabezpečiť na predmetné zasadnutie DK:
a) fotodokumentáciu incidentu, ak ňou klub disponuje
b) objektívne vyčíslenie škody na rozbitých dverách, napr. faktúru za opravu dverí alebo výmenu dverí za nové, príp. už opotrebované

U. č. 7-45-2016/2017: Prestupový spor - klub TJ Lokomotíva Margecany: nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (porušenie povinnosti uvedenej v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ - neuhradenie faktúry za transfer hráča Dominika Jakubišina 133 8608 z OFK Jaklovce v lehote splatnosti do 08.09.2016) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7/m; súčasne vyzýva klub TJ Lokomotíva Margecany, aby v lehote do 20.09.2016 do 16.00 hod. predložil DK SOFZ hodnoverný doklad o úhrade predmetnej faktúry splatnej dňa 08.09.2016 pod hrozbou zastavenia matričnej činnosti. Súčasne DK vyzýva klub OFK Jaklovce, aby v rovnakej lehote prostredníctvom ISSF systému DK SOFZ oznámil, či a kedy bola predmetná faktúra uhradená // 50.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 7-46-2016/2017: DK SOFZ na základe odstúpenia veci z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti z DK VsFZ predvoláva zástupcu klubu FK Veľký Folkmar - p. Štefan Červený na svoje zasadnutie na deň 20.09.2016 o 17.00 hod.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 17.-18.9.2016

VI. liga, 7.kolo (18.9.2016) o 15,00 hod.
Jaklovce - Spartak Bystrany o 10,30 Džubák, Beer, Sucheňák,Tkáčik
Chrasť n/H - Teplička o 10,30 Novotný, Petruška P., Šándor, Rusnák
Jamník - Olcnava Pekár, Šofranko, Petruška J., F. Kunzo
Margecany - Sp. Nová Ves „B" Mihaliková, Martinko, Klein, Podoben
SŠM Bystrany - Odorín Greš, Beer, Marek, V. Kunzo
Letanovce - Mníšek n/H Čuj, Regec, Hron, Pavlík
Gelnica - Markušovce Bobko D., Loja, Pecha, Rusnák

VII. liga, 7.kolo (18.9.2016) o 15,00 hod.
Slovinky - Iliašovce o 10,30 Martinko, Bednár, Klein, Podoben
Sp. Tomášovce - Hnilčík Furman, Pacák, Petruška P., Tkáčik
Smolník - V. Folkmar „B" Šoltés, Šuba, Novotný, Švarc

U19-A, 5.kolo (17.9.2016) o 15,00 hod.
Olcnava - Spartak Bystrany o 10,30 Bednár, Jenčák
SŠM Bystrany - Sp. Hrušov Petruška J., Hron
Teplička - Chrasť n/H Bdžoch, Beer
Jamník - Odorín Žiga M., Jenčák
Slovinky - Hrabušice Pecha, Šándor
Letanovce - Rudňany Džubák, Marek

U19-B, 7.kolo (17.9.2016) o 15,00 hod.
Kluknava - Margecany Sucheňák, Petruška P.
Nálepkovo - Maria Huta Čuj, Pacák
Helcmanovce - Jaklovce 18.9. o 10,30 Kotrády, Suržin

U15-A, 7.kolo (17.9.2016) o 12,45 hod.
Letanovce - Sp. Nová Ves „B" Marek, Džubák
Sp. Vlachy - Odorín Hron, Petruška J.
Sp. Hrušov - Hrabušice Žiga M.
Rudňany - Teplička 18.9. o 10,30 Regec
Jamník - Olcnava 18.9. Šofranko
Slovinky - Markušovce 18.9. o 13,00 Bdžoch

U15-B, 5.kolo (17.9.2016) o 12,45 hod.
Gelnica - Prakovce o 10,30 Palaščák
Kluknava - Mníšek n/H Petruška P., Sucheňák
Nálepkovo - Maria Huta Pacák, Čuj
V. Folkmar - Margecany o 14,00 Mihaliková
Švedlár - Helcmanovce 18.9. o 12,45 Suržin

Zmeny v obsadeni R a DZ

Dospelí
Jaklovce - Spartak Bystrany o 10,30 Pekár za Beera
Chrasť n/H - Teplička o 10,30 Furman za Šándora
SŠM Bystrany - Odorín Petruška P. za Beera
Gelnica - Markušovce Kunzo L. za Bobka D.
Smolník - V. Folkmar „B" Bobko D. za Šubu
Sp. Tomášovce - Hnilčík Furman, Pacák, Tkáčik 

Dorast
Olcnava - Spartak Bystrany o 10,30 Bobko R. ml. za Bednára
Teplička - Chrasť n/H Bdžoch

Žiaci
Gelnica - Prakovce o 10,30 Šándor, Pecha
Slovinky - Markušovce 18.9. o 13,00 Klein, Martinko 

OSPRAVEDLNENIA 
17.9.- Zoričák, Loja, Bakošová, Šofranko, Klein, Kožár, Beer, Bednár 
18.9.- Zoričák, Bakošová, Šofranko do 12:00, Kožár, Žiga M., Beer, Šándor, Bdžoch
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR na základe podnetu FK Margecany žiada FK Odorín o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Odorín - Margecany v termíne do 20.9.2016

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625751