Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 7, 9.8.2016

Úradná správa SOFZ č. 7

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2016/2017 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

ŠTK SOFZ č. 7

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 2.kolo: Gelnica - Margecany dňa 01.09.2016 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- VI. liga - 2.kolo: Markušovce - Jamník dňa 14.08.2016 o 10:30 hod. na ihrisku v Odoríne. Dôvod: rekonštrukcia šatní na ihrisku v Markušovciach.(Markušovce - poplatok 10€).
- U19 - A - 2.kolo: Odorín - Chrasť n/Hornádom dňa 27.08.2016 v obrátenom poradí t.j. na ihrisku v Chrasti n/H. Stretnutie 13. kola: Chrasť n/H- Odorín dňa 15.04.2017 na ihrisku v Odoríne.(bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 2.kola VI. ligy dňa 14.08.2016 o 16:30 v zmysle SP, okrem stretnutí, ktoré sa hrajú o 10:30 hod. Dôvod: tlačová chyba v RS.

3.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre FK Slovan Veľký Folkmar a OFK Jaklovce pod spoločným názvom FK Slovan Veľký Folkmar.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Alexandra Suslova potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 1. kola - VI. ligy: Margecany - Letanovce.

5.ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov Branislav Kuzma a René Szekely potvrdzuje oprávnenosť štartu v stretnutí 1.kola - VII. ligy: Hnilčík - Smolník.

6. ŠTK upozorňuje klubových ISSF manažérov, aby pred stretnutím, ktoré sa odohrajú dňa 07.08.2016(VI. a VII. liga dospelí) v kolónke členské príspevky zaškrtli hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí. V opačnom prípade ak sa v zápise o stretnutí objaví hráč, ktorý nie je zaškrtnutý, nebude možné uzavrieť zápis o stretnutí. Platby za daných hráčov budú vygenerované v zbernej faktúre za mesiac august splatné v septembri.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 07.08.2016.

DK SOFZ 

U. č. 2-5-2016/2017: Martin Ambroz (111 7064, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (sotenie súpera zovretými päsťami smerujúcimi do oblasti brucha a hlavy v prerušenej hre) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 súťažných stretnutí podľa čl. 49 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 08.08.2016 // 10.- €

U. č. 2-6-2016/2017: Erik Marhevka (126 5160, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 08.08.2016 // 10.- €

U. č. 2-7-2016/2017: Bruno Compeľ (126 3315, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 08.08.2016 // 10.- €

U. č. 2-8-2016/2017: Alexander Suslov (112 0629, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 08.08.2016 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 14.8.2016

VI. liga, 2.kolo (14.8.2016) o 16,30 hod.
Markušovce - Jamník o 10,30 (hrá sa v Odoríne) Jochman, Bdžoch, Greš, Podoben
Spartak Bystrany - Chrasť n/H Čuj, Furman, Jenčák, Rusnák
Letanovce - SŠM Bystrany Petruška J., Petruška P., Marek, Pavlik
Mníšek n/H - Jaklovce Kotrády, Jochman
Teplička - Olcnava Šoltés, Bobko R. ml.
Odorín - Sp. Nová Ves „B" Pekár, Loja, Beer , Podoben
Gelnica - Margecany 1.9. o 16,00 Čuj, Pekár, Bdžoch, Pavlik

VII. liga, 2.kolo (14.8.2016) o 16,30 hod.
Sp. Tomášovce - Rudňany „B" o 10,30 Žiga T., Pekár, Čuj, Kunzo F.
Smolník - Iliašovce Mihaliková
V. Folkmar „B" - Hnilčík Kožár, Šándor

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí

Markušovce - Jamník o 10,30 (hrá sa v Odoríne) Džubák za Greša
Mníšek n/H - Jaklovce Pecha ako AR2
Teplička - Olcnava Šoltés, Kunzová, Regec
Sp. Tomášovce - Rudňany "B" Žiga T., Žiga M., Šándor, Kunzo F.
Smolník - Iliašovce Šofranko ako AR1
V.Folkmar "B" - Hnilčík Kačir za Šándora 

Ospravedlnenia:
14.8.- Martinko, Novotný, Pacák, Hron, Klein, Kožárová (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje R a DZ, že Rozpis súťaží pre súť. ročník 2016/17 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok) t.j. od 15,30 hod.. Zakúpenie rozpisu je povinné pre každého R a DZ.

KR oznamuje termín náhradného seminára a fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 12.8.2016. Bližšie informácie boli R a DZ zaslané na emailové adresy.

KR na základe správy DZ považuje podnet FK Margecany za neopodstatnený. (bez poplatku)

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) pre jesennú časť súťažného ročníka 2016/17, pre kluby SOFZ po odpočítaní zostatkov zo súťažného ročníka 2015/2016 :

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2016/2017: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 22.8.2016

1. Bystrany Sp. ......................... 823.- €
2. Bystrany SŠM ........................ 921.-€
3. Chrasť n/H ............................ 871.-€
4. Gelnica ................................ 885.-€
5. Harichovce ............................ 47.-€
6. Helcmanovce .......................... 232.-€
7. Hnilčík ................................... 292.-€
8. Hrabušice .............................. 250.-€
9. Iliašovce ................................ 501.-€
10. Jaklovce ................................ 849.-€
11. Jamník ................................. 1 120.-€
12. Kluknava ............................... 272.-€
13. Letanovce ............................. 916.-€
14. Margecany ............................ 959.-€
15. Mária Huta ............................ 283.-€
16. Markušovce .......................... 732.-€
17. Mníšek n/Hn ......................... 843.-€
18. Nálepkovo ............................ 303.-€
19. Odorín ................................... 850.-€
20. Olcnava ................................. 979.-€
21. SNV B .................................... 806.-€
22. Prakovce ............................... 111.-€
23. Smolník ................................. 352.-€ + 70.-€ štartovné súťažný ročník 2016/2017 = 422.-€
24. Rudňany B ............................ 718.-€
25. Slovinky ................................ 654.-€
26. Sp. Hrušov ............................ 239.-€
27. Sp. Tomášovce ..................... 320.-€
28. Teplička ................................. 937.-€
29. V. Folkmar ............................ 309.-€
30. V.Folkmar B ........................ 463.-€
31. Švedlár .................................. 115.-€ + 13.-€ štartovné súťažný ročník 2016/2017 = 128.-€
32. Sp. Vlachy ............................. 138.-€ + 13.-€ štartovné súťažný ročník 2016/2017 = 151.-€

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625787