Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 6, 2.8.2016

Úradná správa SOFZ č. 6

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2016/2017 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok). 

Do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov v termíne do 30.9.2016: hráči do 18 rokov - 3 €, hráči dospelí - 6 €, kluby - 20 €

Dôležité upozornenia:
- ak hráč nemá "uhradené" členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pred zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia.

Delegáti konferencie SFZ zmysle schválenej koncepcie rozvoja futbalu a strategického plánu, kde je jednou z priorít aj rozvoj tzv. "Grassroots" futbalu a v súlade s dokumentmi schválili 10% zo štátneho príspevku povinného zo zákona o športe a povinného členského takisto vyplývajúceho zo zákona o športe rozdeliť účelovo na rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu.

ŠTK SOFZ č. 6/2016

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 2. kolo: SNV „B" - Rudňany dňa 27.08.2016 v obrátenom poradí t. j. na ihrisku v Rudňanoch. Stretnutie 15.kola: Rudňany - SNV „B" dňa 01.04.2017 na ihrisku v Matejovciach n/Hornádom.

2. ŠTK na základe podania OŠK Rudňany na komisiu zo dňa 02.08.2016 oznamuje FK U15 - A a U19 - A ,že OŠK Rudňany U - 15 -A, odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod. a U19 - A v sobotu o 10:30 hod.

3. ŠTK zamieta podanie na komisiu MFK Gelnica - chýba podanie na komisiu TJ Lokomotíva Margecany.

4. ŠTK upozorňuje klubových ISSF manažérov, aby pred stretnutím, ktoré sa odohrajú dňa 07.08.2016 (VI. a VII. liga dospelí) v kolónke členské príspevky označili hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí. V opačnom prípade, ak sa v zápise o stretnutí objaví hráč, ktorý nie je označený, nebude možné uzavrieť zápis o stretnutí. Platby za daných hráčov budú vygenerované v zbernej faktúre za mesiac august splatné v septembri.

DK SOFZ

U. č. 1-1-2016/2017: Prenášajú sa všetky DO uložené poslednou úradnou správou ako aj inými správami týkajúcimi sa posledných kôl všetkých stupňov súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 ako aj všetky DO, výkon ktorých presahuje súť. roč. 2015/2016 ako aj za ním nasledujúcu letnú prestávku; rovnako tak platí plynutie skúšobnej doby v prípadoch podmienečných DO alebo upustenia od výkonu zvyšku DO.

U. č. 1-2-2016/2017: DK oznamuje, že VV SFZ schválil dňa 24.05.2016 Novelu Disciplinárneho poriadku, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.06.2016.

U. č. 1-3-2016/2017: DK oznamuje, že označenie DO (disciplinárne opatrenie) sa v súvislosti s novelou zmenilo na označenie DS (disciplinárna sankcia).

U. č. 1-4-2016/2017: DK dôrazne upozorňuje potrestaného previnilca z klubu OTJ Jamník - Rastislav Kočiš (05.01.1976) - viď U. č. 68-217-2015/2016 ako aj samotný klub OTJ Jamník, že DO - pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti v trvaní 3 mesiacov, ktoré mu bolo uložené, sa vzťahuje na všetky vekové kategórie, a preto táto osoba nemala figurovať v zápise o stretnutí z posledného kola VI. ligy ako asistent trénera 1. Nakoľko však uvedená osoba pôsobila aj ako hráč, DK nepristúpila k uloženiu DS. Počas výkonu DS táto osoba nebude figurovať vo funkciách uvedených v U. č. 68-217-2015/2016 v žiadnej vekovej kategórii s výnimkou štartu ako hráča.

KR SOFZ

Zmeny pravidiel futbalu platné od 01.06.2016

http://vsfz.futbalnet.sk/api/cm/files/download/v/s/f/VsFZ/d0/bc/d0bcd545-860d-442f-a0ac-8edcb3b817ab.pdf

Obsadenie R a DZ na 7.8.2016

VI. liga, 1.kolo 7.8.2016) o 16,30 hod.

Margecany - Letanovce o 10,30 Jochman, Petruška J., Bdžoch, F. Kunzo
Olcnava - Mníšek n/H o 10,30 Šoltés, Mihaliková, Furman, Pavlík
Jaklovce - Markušovce Pekár, Hron, Tornay
Jamník - Gelnica Petruška J., Loja, Tkáčik
SŠM Bystrany - Chrasť n/H Mihaliková, Beer, Slamený
Odorín - Spartak Bystrany Kožár, Marek, Pavlík
Sp. Nová Ves „B" - Teplička Čuj, Jenčák, Podoben

VII. liga, 1.kolo (7.8.2016) o 16,30 hod.

Hnilčík - Smolník o 10,30 Pavlovský st., Žiga T., Kožár, Tkáčik
Iliašovce - Sp. Tomášovce Furman, Kročian
Rudňany „B" - Slovinky Šándor, Petruška P.

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
SŠM Bystrany- Chrasť n/H Slamený ruší sa delegácia
Jamník -Gelnica Rusnák za Tkáčika
Jaklovce - Markušovce Tornay ruší sa delegácia 
Hnilčík - Smolník o 10,30 Petruška P. za Kožára 
Olcnava - Mníšek n/H o 10,30 Zvalený za Šoltésa

Ospravedlnenia:

7.8.- Martinko, Regec, Šofranko do 12:00, Furman soboty, Pacák, Bdžoch v ÚHČ Iliašovce, Novotný, Kunzová, Beluško do prihlásenia, Zoričák, Klokočka, Šuba, Bobko D. (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR oznamuje, že Rozpis súťaží pre ročník 2016/17 si môžu R a DZ vyzdvihnúť dňa 9.8.2016 (utorok) na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií t.j. od 15,30 hod. Zakúpenie rozpisu je povinné pre každého R a DZ.

KR oznamuje termín náhradného seminára a fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 12.8.2016. Bližšie informácie budú R zaslané na emailové adresy.

HK SOFZ 

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) pre jesennú časť súťažného ročníka 2016/17, pre kluby SOFZ po odpočítaní zostatkov zo súťažného ročníka 2015/2016 :

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2016/2017: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 22.8.2016

1. Bystrany Sp. ......................... 823.- €
2. Bystrany SŠM ........................ 921.-€
3. Chrasť n/H ............................ 871.-€
4. Gelnica ................................ 885.-€
5. Harichovce ............................ 47.-€
6. Helcmanovce .......................... 232.-€
7. Hnilčík ................................... 292.-€
8. Hrabušice .............................. 250.-€
9. Iliašovce ................................ 501.-€
10. Jaklovce ................................ 849.-€
11. Jamník ................................. 1 120.-€
12. Kluknava ............................... 272.-€
13. Letanovce ............................. 916.-€
14. Margecany ............................ 959.-€
15. Mária Huta ............................ 283.-€
16. Markušovce .......................... 732.-€
17. Mníšek n/Hn ......................... 843.-€
18. Nálepkovo ............................ 303.-€
19. Odorín ................................... 850.-€
20. Olcnava ................................. 979.-€
21. SNV B .................................... 806.-€
22. Prakovce ............................... 111.-€
23. Smolník ................................. 352.-€ + 70.-€ štartovné súťažný ročník 2016/2017 = 422.-€
24. Rudňany B ............................ 718.-€
25. Slovinky ................................ 654.-€
26. Sp. Hrušov ............................ 239.-€
27. Sp. Tomášovce ..................... 320.-€
28. Teplička ................................. 937.-€
29. V. Folkmar ............................ 309.-€
30. V.Folkmar B ........................ 463.-€
31. Švedlár .................................. 115.-€ + 13.-€ štartovné súťažný ročník 2016/2017 = 128.-€
32. Sp. Vlachy ............................. 138.-€ + 13.-€ štartovné súťažný ročník 2016/2017 = 151.-€

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624954