Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 4, 13.7.2016

Úradná správa SOFZ č. 4

Sekretariát SOFZ

Telefonický kontakt - telovýchovná lekárka MUDr. Bendíková: 0919 368 432

Registračný a prestupový poriadok účinný od 15.6.2016 :

http://vsfz.futbalnet.sk/api/cm/files/download/v/s/f/VsFZ/16/26/16264f08-1976-4a6b-94e6-2ac5288fdd1c.pdf

Výška odstupného za hráča amatéra podľa čl.37 - menili sa vekové hranice a výška odstupného

Do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne budú pridaní aj tréneri a ostatní športoví odborníci podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Postup ako "uhradiť" členský poplatok pre hráča bol zaslaný každému členovi ISSF v prílohe.

Dôležité upozornenia:
- ak hráč nemá "uhradené" členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia.

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú povinne všetky športové organizácie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."

ŠTK SOFZ

VI. liga - dvojkolovo - 14 družstiev:
Jesenná časť :

1. kolo - 07.08.2016....ďalej nedele..
13. kolo - 30.10.2016
Jarná časť:
14. kolo - 06.11.2016
15. kolo - 02.04.2017 .....ďalej nedele..
26. kolo - 18.06.2017

VII. liga - trojkolovo - 7 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 07.08.2016 ....ďalej nedele...
11. kolo - 16.10.2016
Jarná časť:
12. kolo - 16.04.2017.....ďalej nedele..
21. kolo - 18.06.2017

U - 19 - A - dvojkolovo - 12 - družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016.....ďalej soboty..
11. kolo - 29.10.2016
Jarná časť:
12. kolo - 08.04.2017....ďalej soboty..
22. kolo - 17.06.2017

U - 19 - B - trojkolovo - 8 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016, 2. kolo - 27.08.2016, 3. kolo - 01.09.2016, 4. kolo -03.09.2016, 5. kolo -10.09.2016, 6. kolo - 15.09.2016, 7.kolo -17.09.2016...ďalej soboty...
11. kolo - 15.10.2016
Jarná časť:
12. kolo - 15.04.2017.......ďalej soboty..
21. kolo - 17.06.2017

U - 15 - A - dvojkolovo - 14 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016, 2. kolo - 27.08.2016, 3. kolo - 01.09.2016, 4. kolo - 03.09.2016, 5. kolo - 10.09.2016, 6. kolo - 15.09.2016, 7.kolo - 17.09.2016...ďalej soboty..
13. kolo - 29.10.2016
Jarná časť:
14. kolo - 05.11.2016
15. kolo - 01.04.2017.....ďalej soboty..
26. kolo - 17.06.2017

U - 15 - B - dvojkolovo - 10 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016...ďalej soboty..
9. kolo - 15.10.2016
Jarná časť:
10. kolo - 22.04.2017...ďalej soboty..
18. kolo - 17.06.2017

HK SOFZ

Ukončený futbalový ročník 2015/2016 (R a DZ SOFZ) a jeho vyúčtovanie, ktoré zohľadňuje počet stretnutí kategórie dospelých a kategórie mládeže ( U19, U15A, U15B ), t. j. vklad, výdaj a zostatok.

FK, vklad, výdaj, zostatok

1. Bystrany Sp. 807 718 + 89
2. Bystrany SŠM 729 738 - 9
3. Chrasť n/H 750 709 + 41
4. Harichovce 202 111 + 91
5. Gelnica 930 788 + 142
6. Helcmanovce 309 228 + 81
7. Hnilčík 460 400 + 60
8. Hrabušice 345 259 + 86
9. Iliašovce 339 400 - 61
10. Jaklovce 819 723 + 96
11. Jamník 815 885 - 70
12. Kluknava 908 867 + 41
13. Letanovce 606 472 + 134
14. Margecany 740 672 + 68
15. Maria Huta 300 237 + 63
16. Markušovce 950 830 + 120
17. Mníšek n/H 709 723 - 14
18. Nálepkovo 283 273 + 10
19. Odorín 1021 821 + 200
20. Olcnava 933 862 + 71
21. SNV B 612 566 + 46
22. Prakovce 111 107 + 4
23. Rudňany B 510 452 + 58
24. Slovinky 733 611 + 122
25. Sp. Hrušov 500 403 + 97
26. Sp. Tomášovce 458 332 + 120
27. Teplička 336 223 + 113
28. V. Folkmar 345 308 + 37
29. V. Folkmar B 589 612 - 23

KR SOFZ

Zmeny pravidiel futbalu platné od 01.06.2016

http://vsfz.futbalnet.sk/api/cm/files/download/v/s/f/VsFZ/d0/bc/d0bcd545-860d-442f-a0ac-8edcb3b817ab.pdf

Seminár R a DZ SOFZ pred novým súťažným ročníkom, zameraný na zmeny v Pravidlách Futbalu sa uskutoční dňa 22.7.2016 (piatok) so začiatkom o 17:30 v budove SOŠ - Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves.

Po seminári rozhodcovia, ktorí neboli na riadnom termíne fyzických previerok - absolvujú aj fyzické previerky.

Účasť na seminári je podmienkou pôsobenia v novom súťažnom ročníku 2016/2017.

MaRK

Do systému ISSF bol doplnený Typ transferu Prestup s obmedzením (s povinným súhlasom materského klubu hráča) podľa poslednej schválenej zmeny v Registračnom a prestupovom poriadku. Upozorňujeme na to, že tento typ transferu hráča je vždy na obdobie do konca sezóny, čiže do 30.6. (rok podľa aktuálnej sezóny), iný dátum Vám systém nepovolí.
Taktiež upozorňujeme na to, že o tento typ transferu sa dá požiadať len v momente, keď už sezóna začala, NIE VOPRED, keď ešte sezóna, na ktorú chcete použiť Prestup s obmedzením, nebeží. Sezóna sa začína vždy k 1.7. a končí 30.6. v ďalšom kalendárnom roku.
Zároveň Vám dávame na vedomie, že zajtrajším dňom budú automaticky ukončené všetky platné hosťovania amatérov, podľa platného znenia Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1704553