Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 35, 24.5.2016

Úradná správa SOFZ č. 35

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 18.6.2016(sobota) o 11.00 hod. v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VII. liga - 19.kolo: Rudňany „B" - Sp. Hrušov dňa 28.05.2016 o 17:00 hod. v zmysle RS str.13 bod 16/b(bez poplatku).
- U 19 - 25. kolo: Maria Huta - Kluknava dňa 05.06.2016 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- U15 - B - 26.kolo: Kluknava - Helcmanovce dňa 01.06.2016 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

- U15 - B - 25.kolo: Prakovce - Kluknava dňa 29.05.2016 o 10:30 hod. Dôvod:kolízia so stretnutím III.ligy PT(dorast): Prakovce - Harichovce.(bez poplatku). 

2.ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - U. č.- 66 - 195 - 2015/2016 (kontumácia a odobratie bodov). K odobratiu bodov dôjde po skončení súť. roč. 2015/2016.

3. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2015/2016 sa dňa 05.06.2016 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 20. kole - OŠK Rudňany a Spartak Bystrany a z U15 - B po 21. kole - TJ Lokomotíva Margecany a MFK Gelnica . Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.
Rozlosovanie turnaja:
1. Rudňany - Gelnica - 9:00 - 9:55
2. Margecany - Sp. Bystrany - 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

4. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 18.06.2016 o 16:30 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 15:00 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

5. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 18.06.2016 o 14:00 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy

6.ŠTK upozorňuje FK ,že komunikácia so SOFZ je výhradne cez podania v ISSF systéme.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 21.05.- 22.05.2016.

DK SOFZ

U. č. 66-184-2015/2016: Miloš Kandra (114 9193, OFK Jaklovce, VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 23.05.2016 // 10.- €

U. č. 66-185-2015/2016: Marek Hudák (119 3613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L)- vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie pohoršujúceho a urážlivého výroku voči R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 23.05.2016 do 20.06.2016 // 10.- €

U. č. 66-186-2015/2016: Patrik Merčák (128 5895, OŠK Slovinky, U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 2205.2016 // 5.- €

U. č. 66-187-2015/2016: Štefan Kopnický (134 4968, Slovan FO Markušovce; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti tváre v prerušenej hre) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 22.05.2016 do 19.06.2016 // 5.- €

U. č. 66-188-2015/2016: Ivan Žiga (134 8413, TJ Spartak Bystrany; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera v prerušenej hre - oplácanie) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 22.05.2016 do 19.06.2016 // 5.- €

U. č. 66-189-2015/2016: Dušan Pecha (132 1049, ŠK Breznovica Letanovce; U15-A) - vylúčený za zakázanú hru - (kopnutie súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu nadmernou silou) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 1 stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 22.05.2016 // 5.- €

U. č. 66-190-2015/2016: Marek Bednárz (128 9760, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.05.2016 // 10.- €

U. č. 66-191-2015/2016: Miroslav Kaľavský (124 1302, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.05.2016 // 10.- €

U. č. 66-192-2015/2016: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2016 // 5.- €

U. č. 66-193-2015/2016: Kristián Makula (136 0336, ŠK Harichovce; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2016 // 5.- €

U. č. 66-194-2015/2016: René Horváth (134 8394, TJ Spartak Bystrany; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2016 // 5.- €

U. č. 66-195-2015/2016: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub FK Slovan Helcmanovce + mužstvo U19 + hráč Jozef Pokuta (132 0768) - vylúčenie po 2. ŽK + inzultácia R na HP (násilné vrazenie do R a následné hodenie R na zem) počas stretnutia 23. kola U19 medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Štart Hrabušice - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, previnilca, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DO v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DO:
a) klub FK Slovan Helcmanovce - pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP a RS/A/7d
b) mužstvo FK Slovan Helcmanovce U19 - kontumácia stretnutia z 0:0 na 0:3 v prospech TJ Štart Hrabušice podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 1, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 9 bodov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DO odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka
c) hráč Jozef Pokuta (132 0768) - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 12 mesiacov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. e) DP od 23.05.2016 do 23.05.2017 s tým, že na vylúčenie po 2. ŽK sa v súlade s ust. čl. 34 ods. 8 DP prihliada ako k priťažujúcej okolnosti v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. c) DP
// 140.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 66-196-2015/2016: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom + družstvo dospelých TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: neprístojnosti počas stretnutia: porušenie povinností organizátora stretnutia (nezabezpečenie počas stretnutia 23. kola majstrovského stretnutia VI. L medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Slovan Veľký Folkmár "B" zákazu vstupu osoby nezúčastnenej na hre, domáceho priaznivca, na HP) - na základe zápisu o stretnutí a s prihliadnutím na opakované neprístojnosti u tohto klubu (viď U. č. 42-2015/2016, U. č. 75-2015/2016 a U. č. 63-159-2015/2016), čo zakladá priťažujúcu okolnosť v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. a) DP ukladá tieto DO:
a) klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 57 ods. 1 písm. c), ods. 2 DP a RS/A/7/i
b) družstvo dospelých TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne - TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - na 1 domáce súťažné stretnutie podľa čl. 57 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. a) DP a čl. 28 ods. 1, ods. 2 DP. Podľa čl. 28 ods. 3 DP s použitím čl. 40 ods. 1 DP výkon tohto DO podmienečne odkladá a podľa čl. 40 ods. 2 určuje skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov do 25.11.2016.
// 140.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 66-197-2015/2016: z podnetu KR: - R (Roman Girga) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (nezadanie „podania k zápasu" do ISSF systému ohľadom udelenia ČK v stretnutí 23. kola U15-A medzi ŠK Breznovica Letanovce a TJ Štart Hrabušice) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 1 týždňa podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 25.05.2016 do 31.05.2016 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

U. č. 66-198-2015/2016: z podnetu KR: - R (Martin Kačír) - nedostavenie sa na stretnutie (nedostavenie sa na majstrovské stretnutie 23. kola VI. L medzi OFK Jaklovce a TJ Nový život Kluknava bez riadneho ospravedlnenia) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 3 týždňov podľa čl. 62 DP od 25.05.2016 do 14.06.2016 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

U. č. 66-199-2015/2016: z podnetu KR: - R (Henrich Bednár) - nedostavenie sa na stretnutie (nedostavenie sa na majstrovské stretnutie 18. kola VII. L medzi TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce a OŠK Rudňany "B" bez riadneho ospravedlnenia) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 3 týždňov podľa čl. 62 DP od 25.05.2016 do 14.06.2016 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 28.5.- 29.5.2016
VI. liga, 24.kolo (29.5.2016) o 17,00 hod.

Spartak Bystrany - Chrasť n/H Novotný, Loja, Pacák, Rusnák
Margecany - SŠM Bystrany Mihaliková, Petruška P., Marek
Jamník - Jaklovce Kotrády, Pecha, Podoben
Kluknava - Olcnava Zvalený, Regec, Kontroš, Pavlík
Sp. Nová Ves „B" - Gelnica Greš, Bdžoch, Šándor, F. Kunzo
Odorín - Mníšek n/H Čuj, Jenčák, Beer,
V. Folkmar „B" - Markušovce Legát, Kunzo V., Šofranko, Slebodník

VII. liga, 19. Kolo (29.5.2016) o 10,30 hod.
Slovinky - Sp. Tomášovce Bobko R. ml., Sucheňák, Žiga T., Rusnák
Letanovce - Iliašovce Šoltés, Greš, Žiga M., Kotrady
Rudňany „B" - Sp. Hrušov 28.5. o 17,00 Faltin, Petruška P., Sucheňák, Podoben

U19, 24.kolo (28.5.2016) o 17,00 hod.
Olcnava - Maria Huta o 10,30 Sucheňák, Loja
Odorín - Jamník o 10,30 Faltin, Pacák, Jenčák
Hrabušice - SŠM Bystrany Bobko R. ml., Beer
Gelnica - V. Folkmar Pecha, Žiga T.
Kluknava - Slovinky Bdžoch, Šándor
Nálepkovo - Markušovce Palaščák, Marek
Teplička - Helcmanovce 29.5. Faltin

U15-A, 24.kolo (28.5.2016) o 14,45 hod.
Hrabušice - Teplička Beer, Bobko R. ml.
Chrasť n/H - Markušovce Loja, Sucheňák
Rudňany - Sp. Hrušov 29.5. o 10,30 Petruška P.
Spartak Bystrany - Letanovce 29.5. Loja, Pacák
Jamník - Harichovce 29.5. Faltin
Slovinky - Olcnava 29.5. Sucheňák, Žiga T.

U15-B, 25.kolo (28.5.2016) o 14,45 hod.
Gelnica - Margecany Žiga T., Pecha
Nálepkovo - V. Folkmar Marek , Palaščák
Mníšek n/H - Maria Huta o 15,00 Mihaliková
Prakovce - Kluknava 29.5. o 12,45 Palaščák
Helcmanovce - Jaklovce 29.5. Palaščák

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Slovinky - Sp. Tomášovce Žiga M. za Sucheňáka, Pavlik za Rusnáka
Letanovce - Iliašovce Sucheňák za Žigu M.
Spartak Bystrany - Chrasť n/H Mihaliková za Novotného
Margecany - SŠM Bystrany Kotrády, Kontroš
Jamník - Jaklovce Novotný, Petruška P., Pecha, Podoben
Kluknava - Olcnava Pekár, Faltin, Regec, Pavlik

Dorast
Olcnava - Maria Huta o 10,30 Jenčák za Loju
Odorín - Jamník o 10,30 Faltin, Pacák
Kluknava - Slovinky Šándor
Teplička - Helcmanovce 29.5. Marek

Žiaci
Chrasť n/H - Markušovce Jenčák za Loju
Rudňany - Sp. Hrušov 29.5. o 10,30 Petruška P.
Jamník - Harichovce 29.5. Pecha
Slovinky - Olcnava 29.5. Žiga M., Žiga 
Helcmanovce - Jaklovce 29.5. Kontroš, Kotrády

Ospravedlnenia

28.5.- Jochman, Čuj, Regec, Kožárová, Kožár, Kontroš, Hron, Girga, Žiga M., Šofranko
29.5.- Čuj do 12:00, Jochman, Kožárová, Kožár, Hron, Faltin do 12:00 (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR odstupuje na riešenie DK R Girga, Bednár, Kačír
KR vykonala pohovor s R Kožárom bez prijatia dalších opatrení
KR oznamuje termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 7.6.2016 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625689