Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 32, 3.5.2016

Úradná správa SOFZ č. 32

Sekretariát SOFZ

VV SOFZ na základe odstúpenia podnetu zo strany KR SOFZ rozhodol, že vylučuje R - Petruška Jozef z nominačnej listiny rozhodcov SOFZ pre súťažný ročník 2015/2016 za porušenie štatútu rozhodcu SFZ (body 1.4. , 1.7.).

VV SOFZ berie na vedomie návrh FK Slovan Veľký Folkmar B na vytvorenie nového modelu 6. ligy dospelých SOFZ a daný návrh odstupuje na prerokovanie Riadnej Konferencii SOFZ.

ŠTK SOFZ

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U 15- A - 21. kolo: Harichovce - Odorín dňa 08.05.2016 o 14:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím III. ligy PT(dorast):Harichovce - Sp. Belá(bez poplatku).
- U 15 - B - 22.kolo: Margecany - Nálepkovo dňa 07.05.2016 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Nálepkovo - poplatok 5€).

2.ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek, konaného dňa 28.04.2016 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves.

Tabuľka turnaja:

1.SNV 5 4 1 0 16:2 13b
2.Sp. Bystrany 5 3 1 1 14:9 10b
3.Rudňany 5 3 0 2 6:7 9b
4.Mníšek n/H 5 1 2 2 9:13 5b
5.Slovinky 5 1 1 3 3:8 4b
6.Krompachy 5 0 1 4 4:13 1b

3. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2015/2016 sa odohrá dňa 05.06.2016 o 9:00 hod. na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 20.kole a U15-B po 21.kole. U družstiev v kategórii U 15 - A je tabuľka uzavretá po 20.kolo,nakoľko sa jedná do daného kola o rovnaký počet odohratých stretnutí. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny

4.ŠTK upozorňuje FK ,že komunikácia so SOFZ je výhradne cez podania v ISSF systéme.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 30.04.- 01.05.2016.

6.ŠTK berie na vedomie U.č. 63-159-2015/2016 - I - DK SOFZ. 

DK SOFZ

U. č. 63-159-2015/2016: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - ODVOLACIE KONANIE: DK SOFZ na základe podaného odvolania klubu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom zo dňa 27.04.2016 proti rozhodnutiu DK SOFZ U. č. 62-156-2015/2016 zo dňa 26.04.2016, po odstránení nedostatkov dňa 29.04.2016, takto rozhodla:
I. Podľa čl. 84 ods. 2 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje v celom rozsahu - na vedomie ŠTK SOFZ (zrušenie DO zákaz odohratia stretnutia na konkrétnom štadióne), HK SOFZ + správca súťaže ISSF pre SOFZ (odúčtovanie pokuty 130.- € + poplatku za prejednanie 5.- € zo zbernej faktúry za mesiac 04/2016)
II. Podľa čl. 84 ods. 4 DP sa poplatok za odvolanie vo výške 30.- € vracia klubu TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, pretože DK v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra) - na vedomie HK SOFZ + správca súťaže ISSF pre SOFZ (vrátenie poplatku 30.- €)
III. klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom + družstvo U15-B TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: neprístojnosti po stretnutí: porušenie povinností organizátora stretnutia (nezabezpečenie po ukončení stretnutia 20. kola majstrovského stretnutia U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a MFK Gelnica zákazu vstupu osoby nezúčastnenej na hre, domáceho priaznivca, na HP) - DK SOFZ po doplnení dokazovania oboznámením písomných dôvodov podaného odvolania a vypočutí R stretnutia, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne pri rešpektovaní základných zásad ukladania DO v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, pri existencii dvoch poľahčujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 1 písm. g) - previnilec bol k disciplinárnemu previneniu vyprovokovaný, písm. h) - ku vzniku disciplinárneho previnenia došlo aj v dôsledku porušenia povinnosti zo strany poškodeného a jednej priťažujúcej okolnosti v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. a) DP - opakované neprístojnosti po stretnutí u tohto klubu (viď U. č. 75-2015/2016), s použitím čl. 36 ods. 4 DP ukladá toto DO:
a) - klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom:
- pokuta vo výške 80.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 57 ods. 1 písm. c), ods. 2 DP a RS/A/7/i
b) - družstvo U15-B TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom:
- odohratie stretnutia bez divákov na 1 domáce súťažné stretnutie podľa čl. 26 ods. 1, čl. 57 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. a) DP, s tým že:
- podľa čl. 26 ods. 2 DP určuje, že z každého mužstva sa stretnutia okrem hráčov zúčastnia maximálne 3 osoby (tréner, vedúci a i.), ktoré budú funkcionármi oboch družstiev
- stretnutia sa môžu zúčastniť osoby vymenované v čl. 26 ods. 3 DP
- podľa čl. 26 ods. 4 DP za podmienok stanovených v čl. 40 ods. 1 DP výkon tohto disciplinárneho opatrenia podmienečne odkladá a podľa čl. 40 ods. 2 DP určuje skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 03.08.2016
// 80.- € (pokuta) + 5.- € (poplatok za prejednanie)

U. č. 63-160-2015/2016: Miloš Jochman (126 0481, Slovan FO Markušovce (A); VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 02.05.2016 do 30.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-161-2015/2016: Michal Halula (118 4224, FK Olcnava; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera hlavou do oblasti tváre v neprerušenej hre - oplácanie) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 02.05.2016 do 30.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-162-2015/2016: Lukáš Grečko (128 5229, Slovan FO Markušovce; U15-A) - vylúčený za HNS (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo vlastného PÚ) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 DP od 01.05.2016 // 5.- €

U. č. 63-163-2015/2016: Pavol Goduľa (120 0035, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-164-2015/2016: Martin Richnavský (123 5000, TJ Nový život Kluknava; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-165-2015/2016: Štefan Polaček (121 4740, OFK Jaklovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-166-2015/2016: Marek Geletka (120 1070, FK Olcnava; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-167-2015/2016: Marián Jánošík (119 9692, Slovan FO Markušovce (A); VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-168-2015/2016: Marek Bodnár (122 0729, Slovan Veľký Folkmar (B); VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2016 // 10.- €

U. č. 63-169-2015/201R: z podnetu KR: - R (Ľuboslav Legát) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (nezadanie „podania k zápasu" do ISSF systému ohľadom udelenia ČK v stretnutí 20. kola VI.L medzi Slovan FO Markušovce (A) a FK Olcnava) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 1 týždňa podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 03.05.2016 do 10.05.2016 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 7.5.- 8.5.2016
VI. liga, 21.kolo (8.5.2016) o 16,30 hod.

SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Baláž, Greš, Faltin, Tkáčik
Margecany - Jamník o 10,30 Kožár, Sucheňák, Loja, Podoben
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Greš, Kožár, Baláž, Rusnák
Gelnica - Markušovce Zvalený, Faltin, Girga, Pavlík, stretnutie sa ruší z dôvodu podania FO Slovan Markušovce v ISSF systéme na komisiu ŠTK SOFZ
Olcnava - V. Folkmar „B" Slebodník, Kontroš, Kačír, Kročian
Jaklovce - Odorín Čuj, Loja, Bdžoch, Tkáčik
Chrasť n/H - Kluknava Novotný, Klokočka, Petruška P., Podoben

VII. liga, 16. Kolo (8.5.2016) o 16,30 hod.

Rudňany „B" - Letanovce Kotrady, Regec, Šandor
Sp. Hrušov - Slovinky Pecha, Beer, Hron
Hnilčík - Iliašovce Palaščák, Pavlovský st., Kunzo V., F. Kunzo

U19, 10.kolo (7.5.2016) o 16,30 hod.

Maria Huta - Markušovce o 10,30 Kožár, Šándor
V. Folkmar - Odorín o 13,30 Pecha, Žiga T.
Jamník - Teplička Žiga M., Kačír
Slovinky - Nálepkovo Baláž, Sucheňák
SŠM Bystrany - Olcnava Čuj, Marek
Helcmanovce - Kluknava Kotrady, Beluško
Hrabušice - Gelnica Bednár, Petruška P.

U15-A, 21.kolo (7.5.2016) o 14,15 hod.

Sp. Hrušov - Markušovce Bdžoch, Beer
Letanovce - Slovinky Kačír
Hrabušice - Jamník Petruška P., Bednár
Harichovce - Odorín 8.5. o 14,00 Kunzová
Olcnava - Chrasť n/H 8.5. Kontroš, Kačír
Teplička - Rudňany 8.5. Marek

U15-B, 22.kolo (7.5.2016) o 14,15 hod.

Margecany - Nálepkovo o 10,30 Mihaliková, Kontroš
V. Folkmar - Gelnica o 10,30 Žiga T., Pecha
Jaklovce - Kluknava Šándor, Kožár
Mníšek n/H - Helcmanovce o 15,00 Kontroš, Mihaliková
Maria Huta - Prakovce 8.5. o 10,30 Mihaliková

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves "B" o 10,30 Bobko D. za Baláža 
Hnilčík - Iliašovce Kunzo F. ruší sa delegácia 
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Greš, Beer, Kožár, Rusnák
Sp. Hrušov - Slovinky Pecha, Hron, Girga
Olcnava - V. Folkmar „B" Faltin za Kačira

Dorast
Slovinky - Nálepkovo Sucheňák, Beer
Hrabušice - Gelnica Čuj za Bednára
SŠM Bystrany- Olcnava Kunzová za Čuja

Žiaci
Sp. Hrušov - Markušovce Bdžoch
Hrabušice - Jamník Čuj za Bednára
Olcnava - Chrasť n/H 8.5. Kontroš

Ospravedlnenia: 

7.5.- Jochamn, Pacák, Faltin, Jenčák, Girga, Kožárová, Regec, Šofranko, Kačir, Baláž do prihlásenia
8.5.- Jochman, Pacák, Jenčák, Kožárová, Šofranko, Kačir (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR odstupuje R Legáta na riešenie DK
KR pozastavuje delegáciu R Mihaliková na 2 stretnutia v kategórii dospelých za nedostatky v stretnutí Odorín - SŠM Bystrany
KR žiada FK Odorín o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Odorín - SŠM Bystrany v termíne do 10.5.2016
KR oznamuje termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 7.6.2016 o 18,30 hod. na atletickom štadióne Tatran v Spišskej Novej Vsi.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625672