Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 31, 26.4.2016

Úradná správa SOFZ č. 31

ŠTK SOFZ

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U 19 - 20. kolo: Teplička - Gelnica dňa 01.05.2016 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U 19 - 20. kolo: Nálepkovo - V. Folkmar dňa 30.04.2016 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Nálepkovo - poplatok 5€).
- U 15 - B - 21.kolo: Gelnica - Maria Huta dňa 30.04.2016 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(MFK Gelnica - poplatok 5€).

- U15 - B- 21.kolo: Prakovce - Mníšek n/H dňa 04.05.2016 o 17:00 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Prakovce - poplatok 5€). 

2. ŠTK berie na vedomie email AŠK Maria Huta(dorast) o zmene ÚHČ v ISSF systéme.

3.ŠTK oznamuje, že dňa 28.04.2016 so začiatkom o 10:30 hod. sa uskutoční v priestoroch FK SNV futbalový turnaj prípraviek(hráči narodení po 1.1.2005 a mladší ). Zraz zúčastnených FK o 10:00 hod. na štadióne FK SNV. Stretnutia sa odohrajú súbežne na dvoch ihriskách s trávnatým(resp. umelým) povrchom systémom každý s každým 1 x 20 min. bez polčasovej prestávky.

Zúčastnené družstvá:
1.SNV
2.Rudňany
3.Spartak Bystrany
4.Mníšek n/H
5.Krompachy
6.Slovinky

Časový harmonogram turnaja:
10:30 - 1-6,2-5
10:55 - 6-4,5-3
11:20 - 3-4,1-2
11:45 - 2-6,5-1
12:10 - 4-5,2-3
12:35 - 6-5,1-4
13:00 - 3-6,4-2
13:25 - 3-1
FK štartujú na vlastné náklady. V prípade nepriaznivého počasia budú FK o zrušení turnaja informovaní telefonický dňa 28.04.2016 o 7:30 hod..

4. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2015/2016 sa odohrá dňa 05.06.2016 o 9:00 hod. na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 21.kole a U15-B po 22.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

5. ŠTK berie na vedomie email p. Š. Červeného - FK V. Folkmar „B".

6.ŠTK ruší poplatok z ÚS č.30 pre FK Letanovce(žiaci) a poplatok uhradí klub, ktorý žiadal zmenu ÚHČ v ISSF(Odorín).

7.ŠTK upozorňuje FK ,že komunikácia so SOFZ je výhradne cez podania v ISSF systéme.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 23.- 24.04.2016.

9.ŠTK vyzýva TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom na základe rozhodnutia DK - U.č.62-156-2015/2016 bod b o nahlásenie miesta stretnutia 22.kola - U15 - B: Mníšek n/H - Helcmanovce v termíne do 03.05.2016. 

DK SOFZ

U. č. 62-147-2015/2016: Jozef Pavlovský (128 9736, Slovan FO Markušovce (A); VI.L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.04.2016 // 10.- €

U. č. 62-148-2015/2016: Rudolf Pecha (131 5426, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII.L) - vylúčený za HNS (demonštratívne opustenie HP počas stretnutia ako prejav nezhôd s vlastným trénerom) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia podľa čl. 46 ods. 1 písm. b), písm. c) DP od 25.04.2016 // 10.- €

U. č. 62-149-2015/2016: Marek Čuj (119 1082, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 25.04.2016 // 10.- €

U. č. 62-150-2015/2016: Jozef Čuchran (124 0543, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 25.04.2016 // 10.- €

U. č. 62-151-2015/2016: Dušan Tomaško (120 5058, MFK Gelnica; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 25.04.2016 // 10.- €

U. č. 62-152-2015/2016: Patrik Horváth (135 4318, TJ SŠM Bystrany; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.04.2016 // 5.- €

U. č. 62-153-2015/2016: Maroš Žiga (136 2527, TJ Spartak Bystrany; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.04.2016 // 5.- €

U. č. 62-154-2015/2016: Frederik Tomaško (128 7116, MFK Gelnica; U15-B) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.04.2016 // 5.- €

U. č. 62-155-2015/2016: Maroš Kršiak (137 2252, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - v nadväznosti na U. č. 61-146-2015/2016 - priestupok na ČK nepotrestaný R na HP: telesné napadnutie na HP - (udretie súpera hlavou do prednej časti tváre miernou intenzitou) - po objasnení rozhodných okolností prípadu a vykonanom dokazovaní, najmä na základe správy DZ, vypočutí AR2 a zástupcu klubu TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce, vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj v vzájomnom súhrne, DK ukladá toto DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 26.04.2016 do 24.05.2016 // 10.- €

U. č. 62-156-2015/2016: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom + družstvo U15-B TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: neprístojnosti po stretnutí: porušenie povinností organizátora stretnutia (nezabezpečenie po ukončení stretnutia 20. kola majstrovského stretnutia U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a MFK Gelnica zákazu vstupu osoby nezúčastnenej na hre, domáceho priaznivca, na HP) - na základe zápisu o stretnutí a s prihliadnutím na opakované neprístojnosti po stretnutí u tohto klubu (viď U. č. 75-2015/2016), čo zakladá priťažujúcu okolnosť v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. a) DP ukladá tieto DO:
a) klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - pokuta vo výške 120.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 57 ods. 1 písm. c), ods. 2 DP a RS/A/7/i
b) družstvo U15-B TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne - TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - na 1 domáce súťažné stretnutie (22. kolo U15-B medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Helcmanovce) podľa čl. 57 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. a) DP a čl. 28 ods. 1, ods. 2 DP
// 120.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie ŠTK SOFZ

U. č. 62-157-2015/2016: Ľubomír Žiga (134 8417, TJ Spartak Bystrany; U15-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní do 26.07.2016 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 62-158-2015/2016: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: DK SOFZ napadlo dňa 27.04.2016 prostredníctvom ISSF systému odvolanie klubu v súvislosti s U. č. 62-156-2015/2016. Preskúmaním podaného odvolania DK konštatuje jeho neúplnosť, podané odvolanie nespĺňa náležitosti odvolania stanovené v čl. 81 ods. 1 písm. d) - dôvody odvolania, písm. e) - označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní použité, písm. f) - uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha DP. Odvolanie vôbec neobsahuje dôvody, obsahuje nepresné označenie dôkazov (zainteresované strany je pojem široký a neurčitý) a tiež nie je zrejmé, čoho sa odvolateľ domáha (opätovné prerokovanie nevystihuje podstatu, že odvolateľ sa v skutočnosti domáha zrušenia napádaného rozhodnutia), a preto DK SOFZ v súlade s poučovacou povinnosťou vyjadrenou v čl. 81 ods. 3 DP vyzýva odvolateľa, klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, aby uvedené nedostatky odstránil najneskôr v lehote do 30.04.2016 do 20:00 hod.  

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 30.4.- 1.5.2016
VI. liga, 20.kolo (1.5.2016) o 16,30 hod.

Sp. Nová Ves „B" - Chrasť n/H o 10,30 Kožár, Sucheňák, Pecha, Pavlík
Mníšek n/H - Gelnica o 10,30 Kunzo L., Kožárová, Šofranko, Tkáčik
Spartak Bystrany - Jamník Kotrady, Bdžoch, Kačir, Pavlík
Kluknava - Margecany Čuj, Jenčák, Pecha, Rusnák
Odorín - SŠM Bystrany Mihaliková, Faltin, Regec, Podoben
V. Folkmar „B" - Jaklovce Novotný, Šofranko, Kožárová, Tkáčik
Markušovce - Olcnava Legát, Girga, Marek, F. Kunzo

VII. liga, 15. Kolo (1.5.2016) o 16,30 hod.
Hnilčík- Sp. Tomášovce o 10,30 Baláž, Žiga M., Bednár, Kotrady
Iliašovce - Sp. Hrušov Pavlovský st., Petruška P., Kročian
Slovinky - Rudňany „B" Greš, Loja, Kontroš, Slebodník

U19, 20.kolo (30.4.2016) o 16,00 hod.
Olcnava - Helcmanovce o 10,30 Faltin, Girga, Beer
Odorín - SŠM Bystrany o 10,30 Baláž, Hron, Jenčák
Nálepkovo - V. Folkmar o 11,00 Sucheňák, Loja, Marek
Kluknava - Hrabušice Žiga M., Žiga T.
Markušovce - Slovinky Pecha, Petruška P.
Jamník - Maria Huta Bobko R. ml., Kačir, Pacák
Teplička - Gelnica 1.5. Hron, Beer

U15-A, 20.kolo (30.4.2016) o 14,15 hod.
Chrasť n/H - Harichovce Bdžoch, Kožárová
Markušovce - Olcnava Petruška P., Pecha
Rudňany - Letanovce 1.5. o 10,30 Čuj, Pacák
Spartak Bystrany - Jamník 1.5. Bdžoch, Kačir
Slovinky - Hrabušice 1.5. Loja, Greš
Odorín - Teplička 1.5. Faltin, Regec

U15-B, 21.kolo (30.4.2016) o 14,15 hod.
Gelnica - Maria Huta o 10,30 Palaščák
Jaklovce - Margecany Kontroš, Mihaliková
Kluknava - V. Folkmar Žiga T., Žiga M.
Prakovce - Mníšek n/H 1.5. o 12,45 Mihaliková, Kontroš
Helcmanovce - Nálepkovo 1.5. Šofranko, Kožárová

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Sp. Nová Ves "B" - Chrasť n/H o 10,30 Pecha, Čuj, Sucheňák, Pavlik
Hnilčík - Sp. Tomášovce o 10,30 Podoben za Kotradyho 

Dorast
Odorín - SŠM Bystrany o 10,30 Baláž, Hron

Žiaci
Gelnica - Maria Huta o 10,30 Žiga T., Žiga M. 
Rudňany - Letanovce 1.5. o 10,30 Bobko R. ml. za Čuja
Prakovce - Mníšek n/H 4.5. o 17,00 Beluško

 

Ospravedlnenia:
30.4.- Beluško, Bobko D., Regec, Kožár, Greš, Jochman 
1.5.- Beluško, Jochman, Baláž po 12,00, Kožár po 12,00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR pozastavuje delegáciu R Džubákovi do konca súť. ročníka 2015/2016 za nedostatky nezlučiteľné s funkciou R v stretnutí Sp. Hrušov - Sp. Tomášovce
KR vykonala pohovor s R Petruška J. a menovaného odstupuje na riešenie VV SOFZ 
KR upozorňuje všetkých R SOFZ na povinnosť nahlásiť veľkosti dresov na kr.sofz@gmail.com v termíne do 29.4.2016
KR berie na vedomie vyjadrenie R Kotradyho k námietke v stretnutí 20. Kola U15-B, Mníšek n/H - Gelnica

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1527309