Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 17, 27.10.2015

Úradná správa SOFZ č. 17

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 5.11.2015(štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi. Pozvánky a program budú členom Riadnej Konferencie SOFZ doručené poštou.

ŠTK SOFZ č. 17

1.ŠTK nariaďuje tieto zmeny ÚHČ a hracích dní:
- U19 - 13.kolo: Jamník - Kluknava dňa 31.10.2015 o 14:00 hod. na hracej ploche v Kluknave. Stretnutie U19 - 26.kola: Kluknava - Jamník dňa 11.06.2016 o 17:00 hod. na hracej ploche v Jamníku .Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Jamník - 5€ poplatok).

2.ŠTK kontumuje:
- U19 - 12. kolo: Odorín - Markušovce na 0:3. Dôvod: nenastúpenie družstva domácich na stretnutie. Do pozornosti DK.

3.ŠTK berie na vedomie výsledky 3. ročníka turnaja prípraviek organizovaný FK Sp. Nová Ves.

4.ŠTK vykonala pohovor s R p. Danielom Faltinom a p. Petrom Šofrankom bez prijatia ďalších opatrení.

5.ŠTK nariaďuje TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom v termíne od stretnutia 13.kola VI. ligy zabezpečiť pevnú bariéru z oboch strán pri odchode hráčov a delegovaných osôb do priestoru šatní, aby sa zabránilo prístupu divákov, a v tejto súvislosti nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí, resp. správe DZ uvádzali do konca súťažného ročníka 2015/2016, či je nariadenie ŠTK plnené. V prípade nesplnenia tohto nariadenia zo strany klubu alebo R a DZ, budú vyvodené disciplinárne dôsledky.

6.ŠTK upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu ÚHČ a hracích dní prostredníctvom podania na komisiu budú akceptované len v prípadoch, že budú podané do termínu zasadnutia odborných komisii.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hrané v dňoch 24. - 25.10. 2015.

DK SOFZ

U. č. 76-2015/2016: Patrik Gonda (128 9386, TJ Slovan Nálepkovo; U19) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie pohoršujúceho a urážlivého výroku voči R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 25.10.2015 s prerušením výkonu DO počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 08.11.2015 do 25.03.2016) // 5.- €

U. č. 77-2015/2016: René Horváth (134 8394, TJ Spartak Bystrany; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 26.10.2015 // 5.- €

U. č. 78-2015/2016: Anton Plachetka (132 0163, FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 25.10.2015 // 5.- €

U. č. 79-2015/2016: Adam Čech (129 0937, FK Olcnava; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 25.10.2015 // 5.- €

U. č. 80-2015/2016: Patrik Dudy (130 0848, TJ Nový život Kluknava; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 25.10.2015 // 5.- €

U. č. 81-2015/2016: z podnetu ŠTK: klub TJ Družstevník Odorín - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 12. kola U19 medzi TJ Družstevník Odorín a Slovan FO Markušovce) - DO: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ (50% pokuty na účet hostí)

U. č. 82-2015/2016: František Mackovjak (112 0761, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 5 týždňov na skúšobnú dobu v trvaní do konca súť. roč. 2015/2016 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

VI. liga, 13. kolo (01.11.2015) o 13,30 hod.
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Slebodník, Šofranko, Bdžoch, Kročian
Jaklovce - Chrasť n/H Rusnák, Girga, Kožárová, Podoben
Olcnava - Margecany Zvaleny, Faltin, Regec, Tkáčik
Gelnica - Jamník Novotný, Petruška P., Loja, Brezovaj
Mníšek n/H - Kluknava Mihaliková, Sucheňák, Kunzová, Pavlík
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Legát, Kačir, Klein, Slamený
V. Folkmar „B" - Odorín Čuj, Pavlovský ml., Jenčák, F. Kunzo

U19, 13.kolo (31.10.2015) o 14,00 hod.
Maria Huta - Gelnica 10,30 Kunzová, Žiga T.
Bystrany - Teplička Faltin, Sucheňák
V. Folkmar - Helcmanovce Rusnák, Žiga M.
Slovinky - Hrabušice Čuj, Šándor
Kluknava - Jamník Mihaliková, Kontroš
Nálepkovo - Odorín Klein, Petruška J.

U15-A, 13.kolo (31.10.2015) o 11,15 hod.
Harichovce - Letanovce Kačir, Palaščák
Sp. Hrušov - Jamník Jenčák, Girga
Chrasť n/H - Odorín Marek, Kožárová
Teplička - Bystrany 1.11. Marek
Olcnava - Hrabušice 1.11. Faltin, Regec

U15-B, 13.kolo (31.10.2015) o 11,15 hod.
Nálepkovo - Margecany Petruška J., Klein
Gelnica - V. Folkmar Žiga M., Rusnák
Kluknava - Jaklovce Kontroš, Mihaliková
Helcmanovce - Mníšek n/H 1.11. Mihaliková
Prakovce - Maria Huta 1.11. o 12,45 Kontroš

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí 
Mníšek n/H - Kluknava Kačir za Sucheňáka
Markušovce - Sp. Nová Ves „B" Sucheňák za Kačira, Pekár za Kleina
Jaklovce - Chrasť n/H Tkáčik za Podobena
Olcnava - Margecany Podoben za Tkáčika
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany ruší sa obsadenie DZ

Dorast
Slovinky - Hrabušice Bdžoch za Šándora
V. Folkmar - Helcmanovce Kožárová za Žigu M. 
Nálepkovo - Odorín Petruška J., Petruška P.
 
Žiaci
Helcmanovce - Mníšek n/H 1.11. Kunzová za Mihalikovú 
Chrasť n/H - Odorín  Marek
Nálepkovo - Margecany Petruška P., Petruška J. 
Gelnica - V.Folkmar Rusnák, Kožárová 

 

 

Ospravedlnenia :

Marek 27.10., Greš 31.10., Pecha, Kožár 31.10., 1.11., Šofranko 31.10., 1., 7., 8.11., Loja, Čuj 7.11., Šándor 31.10. - 15.11.
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vykonala pohovor s R Šofranko bez prijatia ďalších opatrení.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 3.11.2015 o 16,30 hod. R Mareka.

KR na základe podnetu FK Spartak Bystrany vzhliadla videozáznam zo stretnutia Margecany - Spartak Bystrany a vykonala pohovor s R Legátom . Na základe uvedeného nie je možné danú situáciu objektívne posúdiť (bez poplatku).

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625014