Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 11, 14.9.2015

Úradná správa SOFZ č. 11

ŠTK SOFZ č. 11

1.ŠTK nariaďuje tieto zmeny ÚHČ a hracích dní:
- U15 - A - 7. kolo: Harichovce - Chrasť n/Hornádom dňa 20.09.2015 o 11:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím III.L - P-T - Harichovce - Krompachy(bez poplatku).
- U15 - A - 8. kolo: Chrasť n/Hornádom - Olcnava dňa 26.09.2015 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

- U19 - 7.kolo: V. Folkmar - Nálepkovo dňa 18.09.2015(piatok) o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Nálepkovo -5€ poplatok).
- U15 - B - 7.kolo: Nálepkovo - V. Folkmar dňa 18.09.2015(piatok) o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Nálepkovo - 5€ poplatok).

- U15 - A - 7.kolo:Letanovce - Rudňany dňa 19.09.2015 o 15:00 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - 5€ poplatok). 

2.ŠTK nesúhlasí s dohodou klubov VI.L Margecany a Kluknava o zmene ÚHČ v zmysle RS str.13 bod 16/b.

3.ŠTK kontumuje stretnutie:
- U 19 - 6. kolo: Nálepkovo - SŠM Bystrany na 3:0. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

4.ŠTK upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu ÚHČ a hracích dní prostredníctvom podania na komisiu budú akceptované len v prípadoch, že budú podané len do termínu zasadnutia odborných komisii.

5.ŠTK dôrazne upozorňuje FK a R na dodržiavanie SP čl.46.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hrané v dňoch 12. - 13.09. 2015.

DK SOFZ 

U. č. 37-2015/2016: Pavel Kollár (110 6105, MFK Gelnica; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.09.2015 // 10.- €

U. č. 38-2015/2016: Ján Turčanik (122 0630, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.09.2015 // 10.- €

U. č. 39-2015/2016: Štefan Dzurenda (128 8182, TJ Nový život Kluknava; U19) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera otvorenou dlaňou do tela a krku) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 4 týždňov podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 13.09.2015 do 11.10.2015 // 5.- €

U. č. 40-2014/2015: z podnetu ŠTK: klub TJ SŠM Bystrany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 6. kola U19 medzi TJ Slovan Nálepkovo a TJ SŠM Bystrany - DO: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ

U. č. 41-2015/2016: Dávid Sedlačko (vedúci družstva, TJ Družstevník Odorín; U19) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 mesiac na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 14.12.2015 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 42-2015/2016: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - HNS priaznivcov (opľutie R domácim divákom po skončení majstrovského stretnutia 6. kola VI. ligy dospelých medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a FK Olcnava) - DO: pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/j // 130.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 43-2015/2016: Róbert Jenčák (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutie 5. kola U19 medzi Olcnava a Gelnica a 5. kola U15-B medzi Gelnica a Jaklovce bez riadneho ospravedlnenia) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 14.09.2015 do 27.09.2015

U. č. 44-2015/2016: klub FC Richnava: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nevysporiadané peňažné záväzky voči SFZ - neuhradená zberná faktúra za 08/2015) - DO: zákaz prestupov na dve prestupové obdobia podľa čl. 25 DP, čl. 64 ods. 2, ods. 6, ods. 7 DP (per analogiam) od 14 .09.2015 // 10.- € (za prejednanie)

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 19.9.- 20.9.2015

VI. Liga, 7. Kolo (20.9.2015) o 15,00 hod.
Margecany - Kluknava o 10,30 Jochman, Baláž, Faltin, Podoben
Jaklovce - V. Folkmar „B" o 10,30 Pekár, Klokočka, Klein, Tkáčik
Jamník - Spartak Bystrany Šoltés, Marcin, Kunzo V., Brezovaj
Chrasť n/H - Sp. Nová Ves „B" Slebodník, Pecha, Regec, Kročian
SŠM Bystrany - Odorín Baldovský, Pavlovský ml., Klein, Podoben
Olcnava - Markušovce Zvalený, Mihaliková, Petruška P., F. Kunzo
Gelnica - Mníšek n/H Kotrady, Faltin, Baláž, Pavlík

VII. Liga, 7. Kolo (20.9.2015) o 15,00 hod.
Sp. Hrušov - Hnilčík o 10,30 Kožár, Sucheňák, Bednár, Pavlík
Letanovce - Sp. Tomášovce Rusnák, Kožárová, Marek,
Rudňany „B" - Iliašovce Čuj, Šofranko, Kačír, Slamený

U19, 7.kolo (19.9.2015) o 15,00 hod.
Maria Huta - Jamník o 10,30 Džubák, Bobko R. ml.
V. Folkmar - Nálepkovo 18.9. o 16,00 Kotrady, Kontroš
Gelnica - Teplička Pecha, Šandor
Hrabušice - Kluknava Greš, Bdžoch
Helcmanovce - Olcnava Mihaliková, Kontroš
Bystrany - Odorín Faltin, Loja
Slovinky - Markušovce Čuj, Sucheňák

U15- A, 7. Kolo (19.9.2015) o 12,45 hod.
Hrabušice - Slovinky Bdžoch, Greš
Letanovce - Rudňany o 15:00 Žiga M., Žiga T.
Harichovce - Chrasť n/H 20.9. o 11,30 Furman
Jamník - Spartak Bystrany 20.9. Šoltés
Teplička - Odorín 20.9. Greš, Girga
Olcnava - Markušovce 20.9. Mihaliková, Petruška P.

U15-B, 7. Kolo (19.9.2015) o 12,45 hod.
Gelnica - Margecany Šándor, Pecha
Nálepkovo - V. Folkmar 18.9. o 16,00 Palaščák
Mníšek n/H - Gelnica o 15,00 Palaščák
Prakovce - Kluknava 20.9. Beluško
Helcmanovce - Jaklovce 20.9. Kontroš

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Chrasť n/H - Sp. Nová Ves „B" Loja za Pechu, Kunzo V. za Regeca
Olcnava - Markušovce Pecha za Mihalikovú
Jamník - Spartak Bystrany Šuba za Marcina, Regec za Kunza V. 

Dorast
Hrabušice - Kluknava Baláž za Greša
Helcmanovce - Olcnava Beluško za Mihalikovú

Žiaci
Olcnava - Markušovce 20.9. Pecha za Mihalikovú
Hrabušice - Slovinky Baláž za Greša
Jamník - Spartak Bystrany Regec za Šoltésa

Ospravedlnenia:

Kožár 19.-20.9., Legát 19.-20.9., Rusnák 19.9., Klein 19.9., Loja 26.9., 10.-11.10., Regec 19.9., Bobko R. ml. 7.-11.10., Mihaliková 10.9.-5.10., Greš 17.-22.9. (KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vykonala pohovor s R Jenčák a menovaného odstupuje na riešenie DK.
KR na základe vykonania pohovoru pozastavuje delegáciu na 2 stretnutia v kategórii dospelých R Grešovi a Girgovi
KR pozastavuje delegáciu R Petruškovi J. do vyriešenia prípadu
KR žiada FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia: Odorín (Odorín - Chrasť n/H), Mníšek n/H (Mníšek n/H - Olcnava)

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628032