Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 7, 18.8.2015

Úradná správa SOFZ č. 7

Sekretariát SOFZ vyzýva FK v pôsobnosti SOFZ (6., 7. Liga dospelí, mužstvá mládeže U19, U15A, U15B), aby v termíne do 30.8.2015 predložili kópie fakturačných údajov FK na kontrolu v ISSF systéme (stanovy, IČO, číslo účtu) emailovou poštou na sekretariát SOFZ - sofzsnv@gmail.com. Kontrola fakturačných údajov sa vykonáva na základe zlých fakturačných údajov FK a následnej fakturácii SFZ. 

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2015/2016 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok). 

ŠTK č. 7/2015

1.ŠTK nariaďuje tieto zmeny ÚHČ a hracích dní:
- U19 - 13. kolo: Markušovce - Olcnava dňa 01.09.2015 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 3. kolo: Harichovce - Olcnava dňa 22.08.2015 o 11:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím III. liga PT - Harichovce - Spišské Podhradie.(bez poplatku).
- U15 - A - 13. kolo: Markušovce - Rudňany dňa 01.09.2015 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(bez poplatku).

2.ŠTK vykonala pohovor s R Jozef Pavlovský ml. a prípad odstupuje na riešenie KR.

3. ŠTK vyzýva FK VI. ligy o predloženie licencií trénerov v zmysle RS str.13 bod. 17 v termíne do 25.08.2015.

4 .ŠTK dôrazne upozorňuje FK a R na dodržiavanie SP čl.46.

5.ŠTK berie na vedomie list p. Miroslava Mlynára.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hrané v dňoch 12. - 16.08. 2015.

DK SOFZ

U. č. 10-2015/2016: Vladimír Melega (113 9718, FK Olcnava; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.08.2014 // 10.- €

U. č. 11-2015/2016: Patrik Augustín (119 5202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP (hrubá urážka R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 3 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 17.08.2015 do 07.09.2015 // 10.- €

U. č. 12-2015/2016: Ján Turčanik (122 0630, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.08.2014 // 10.- €

U. č. 13-2015/2016: Erik Marhevka (126 5160, FK 56 Iliašovce; VII. L) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 18.12.2015 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 22.8.- 23.8.2015
VI. LIGA, 3. Kolo (23.8.2015) o 16,00 hod.

Chrasť n/H - Mníšek n/H o 10,30 Kožár, Šofranko, Petruška P., Kotrady
Jaklovce - Olcnava o 10,30 Jochman, Furman, Greš, Pavlík
Sp. Nová Ves „B" - Spartak Bystrany Bobko D., Bdžoch, Kožárová, F. Kunzo
Kluknava - Odorín Pekár, Marek, Podoben
Jamník - V. Folkmar „B" Petruška J., Jenčák, Pavlík
Margecany - Markušovce Slebodník, Klein
SŠM Bystrany - Gelnica Rusnák, Beck,

VII. LIGA, 3. Kolo (23.8.2015) o 16,00 hod.
Richnava - Rudňany „B" o 10,30 Bednár, Džubák, Žiga M., Podoben
Iliašovce - Sp. Tomášovce Pecha, Kačír, Slamený
Slovinky - Hnilčík Greš, Kontroš, Tornay
Letanovce - Sp. Hrušov Faltin, Petruška P., Šándor

U19, 3.kolo (22.8.2015) o 16,00 hod.
Olcnava - Teplička o 10,30 Bednár, Bobko R. ml.
V. Folkmar - Slovinky o 14,00 Pecha, Žiga T.
Kluknava - Odorín Faltin, Jenčák
Gelnica - Nálepkovo Čuj, Sucheňák
Hrabušice - Markušovce Beck, Bdžoch
Helcmanovce - Jamník Kotrady, Kontroš
SŠM Bystrany - Maria Huta Jochman, Kožárová

U15- A, 3. Kolo (22.8.2015) o 13,45 hod.
Hrabušice - Markušovce Bdžoch, Beck
Harichovce - Olcnava o 11,30 Pavlovský
Rudňany - Bystrany 23.8. o 10,30 Bobko R. ml., Sucheňák
Slovinky - Odorín 23.8. Kontroš, Greš
Jamník - Chrasť n/H 23.8. Jenčák, Petruška J.
Teplička - Sp. Hrušov 23.8. Bdžoch

U15- B, 3. Kolo (22.8.2015) o 13,45 hod.
Jaklovce - Margecany Žiga M., Šándor
Kluknava - V. Folkmar Jenčák, Faltin
Gelnica - Maria Huta Sucheňák, Čuj
Prakovce - Mníšek n/H 23.8. o 12,45 Klokočka
Helcmanovce - Nálepkovo 23.8. o 13,45 Slebodník

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Kluknava - Odorín Kunzo L., Kožárová, Podoben
Jamník - V. Folkmar „B" Marek za Jenčáka

Dorast 

Kluknava - Odorín Petruška P. za Jenčáka

Žiaci
Jamník - Chrasť n/H 23.8. Marek za Jenčáka
Kluknava - V. Folkmar Petruška P. za Jenčáka

Ospravedlnenia: 

Rusnák 29., 22.8., Klein 22.8., Šofranko 18.8., Kačír 22.8., Loja 23.8., Legát 23.8., Sucheňák 25.8., Jenčák 21.-23.8.
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR upozorňuje R a DZ na povinnosť zakúpiť si Rozpis súťaží SOFZ (možnosť zakúpenia je na sekretariáte SOFZ počas zasadnutia odborných komisií)
KR pozýva na vykonanie náhradných fyzických previerok dňa 25.8.2015 o 17:00 týchto R: Beck. Bdžoch, Faltin, Greš, Kožár, Kožárová, Regec, Rusnák, Sucheňák, Mihaliková, Pekár (zraz na atletickom štadióne Tatran v Sp. Novej Vsi)
KR na základe ŠTK pozastavuje delegáciu na 1 stretnutie dospelých R Pavlovskému ml. za nedostatky v stretnutí U19 Odorín - Teplička
KR predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 25.8.2015 o 17,00 R: Šofranko

Doplnenie R do Rozpisu súťaží:
MIHALIKOVÁ Henrieta, 0907 030 488, henrieta.mihalikova@gmail.com, Gelnica
PEKÁR Ladislav, 0904 254 783, united77@centrum.sk, Spišská Nová Ves

HK SOFZ

Štartovné COR (odmeny R a DZ ) jesenná časť súťažného ročníka 2015/2016

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2015/2016: prevodným príkazom z banky, číslo účtu: 0101381738/0900
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 20.8.2015

1.Bystrany Sp.: 763€
2.Bystrany: 833€
3.Chrasť n/H.: 811€
4.Gelnica: 966€
5. Harichovce: 47€
6.Helcmanovce: 248€
7.Hnilčík: 380€
8.Hrabušice: 266€
9.Iliašovce: 373€
10.Jaklovce: 756€
11. Jamník: 961€
12.Kluknava: 1007€
13.Letanovce: 501€
14.Margecany: 807€
15.M. Huta: 257€
16.Markušovce: 920€
17 .Mníšek n/H.: 848€
18.Nálepkovo: 275€
19.Odorín: 918€
20.Olcnava: 957€
21. Sp.N.Ves "B": 668€
22. Prakovce: 125€
23.Richnava FC: 460€
24.Rudňany: 570€
25.Slovinky: 719€
26.Sp. Hrušov: 490€
27.Sp. Tomášovce: 320€
28.Teplička: 257€
39.V. Folkmar: 248€
30.V. Folkmar "B": 691€

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628042