Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 26, 17.3.2015

Úradná správa SOFZ č. 26

Sekretariát SOFZ

Kalendár vzdelávania trénerov v rámci VsFZ. Informácie o vzdelávaní nájdete na stránke VsFZ - viď link

http://www.futbalvsfz.sk/?osobne_tresty&id_prve=180

HK SOFZ

HK SOFZ vyzýva FK SOFZ o okamžitú úhradu zberných faktúr v ISSF systéme - mesiac november 2014 (FC Richnava).

Štartovné klubov COR(odmeny R a DZ SOFZ) pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015:

Forma úhrady štartovného COR (R a DZ SOFZ) pre súťažný ročník 2014/2015: prevodným príkazom z banky, číslo účtu: 0101381738/0900

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname, termín do 24.3.2015, utorok)

1.Bystrany Sp.: 299€

2.Bystrany: 702€

3.Chrasť n/H.: 610€

4.Gelnica: 771€

5.Harichovce: 606€

6.Helcmanovce: 92€

7.Hnilčík: 368€

8.Hrabušice: 303€

9.Iliašovce: 540€

10.Jaklovce: 697€

11.Jamník: 627€

12.Kluknava: 666€

13.Letanovce: 478€

14.Margecany: 588€

15.M. Huta: 207€

16.Markušovce: 815€

17.Mníšek n/H.: 433€

18.Nálepkovo: 140€

19.Odorín: 635€

20.Olcnava: 838€

21.Sp.N.Ves "B": 520€

22.Prakovce: 70€

23.Richnava FC: 248€

24.Richnava Sl.: 566€

25.Rudňany: 349€

26.Slovinky: 696€

27.Sp. Hrušov: 658€

28.Sp. Tomášovce: 240€

29.Teplička: 166€

30.V. Folkmar: 166€

31.V. Folkmar "B": 691€

32.Sp. Vlachy: 88€

ŠTK SOFZ

1.ŠTK upozorňuje FK, že dňom 31.12.2014 v kategórii mládež končí štart hráčov na staré papierové reg. preukazy. Od 01.01.2015 vo všetkých vekových kategóriách je povolený štart hráčov len na plastové reg. preukazy.

2. ŠTK upozorňuje FK a ich klubových manažérov na povinnosť priebežného doplňovania súpisiek jednotlivých hráčov(nový hráč v klube s novým R.P, hráč po hosťovaní, prestupe...) do systému ISSF v časti sezónna súpiska.

3. ŠTK kontumuje:
U19 - 20. kolo: Hrabušice - Olcnava a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na hracej ploche t.j. 1 : 5 v prospech družstva Olcnava v zmysle čl.35 - 2b SP a prípad odstupuje na riešenie DK.

4. ŠTK schvaľuje tieto výnimky hracích dní a hracích časov:
- U19 - 21. kolo: Olcnava - Letanovce dňa 22.03.2015 o 12:00 hod.- vzájomná dohoda klubov(Letanovce poplatok 5€).
- U19 - 24. kolo: Teplička - Slovinky dňa 07.04.2015 o 16:00 hod. - vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- U15 - B -19.kolo:Maria Huta - Kluknava dňa 18.04.2015 o 13:00 hod. - kolízia so stretnutím dospelých(bez poplatku).
- U15 - B - 20. kolo: Maria Huta - Nálepkovo dňa 25.04.2015 o 13:00 hod. - kolízia so stretnutím dospelých (bez poplatku).

5. ŠTK berie na vedomie zmenu štatutára FC Richnava p. Miroslava Kandru zo zasadnutia valného zhromaždenia.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 14.03.2015.

ÚRADNÁ SPRÁVA DK SOFZ

U. č. 144-2014/2015: Matúš Dula (128 5295, TJ Štart Hrabušice; U19) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (hanlivý, urážlivý a ponižujúci výrok voči R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 15.03.2015 // 5.- €

U. č. 145-2014/2015: Matúš Lučanský (129 0971, OŠK Slovinky; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.03.2015 // 5.- €

U. č. 146-2014/2015: Patrik Kobal (129 0985, FK Slovan Helcmanovce; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 15.03.2015 // 5.- €

U. č. 147-2014/2015: z podnetu ŠTK: TJ Štart Hrabušice mužstvo U19 - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu /nezaslanie RP hráčov, resp. celého mužstva, ktoré nastúpilo na stretnutie na občianske preukazy, v stanovenej lehote riadiacemu orgánu v zmysle čl. 35 ods. 2 písm. b) SP/ - DO: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ),a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.

2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania;polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého

3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.

4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ

Obsadenie R

U19
21.kolo, (21.3.2015) o 15,00 hod.
V. Folkmar - Odorín o 14,00 Palaščák
Slovinky - Markušovce Čuj, Faltin
Sp. Hrušov - Gelnica Zvalený, Petruška P.
Bystrany - Iliašovce Pavlovský ml., Marek
Chrasť n/H - Teplička Jochman, Pavľák
Nálepkovo - Hrabušice Novotta
Olcnava - Letanovce 22.3. o 12,00 Pavlovský ml., Pavľák
Maria Huta - Helcmanovce 22.3. o 10,30 Palaščák

KR oznamuje, že dňa 21.3.2015 sa uskutoční seminár športových delegátov licencie "A". Pozvánky s programom boli frekventantom zaslané na emailové adresy.

KR oznamuje, že náhradný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 28.3.2015 so začiatkom o 8,00 hod. v Športovej hale (Za Hornádom 15, Sp. Nová Ves).

KR pozýva na náhradný seminár týchto R a DZ: Labaš D., Legát, Pecha, Sater, Žiga, Olejník, Schlesinger a zároveň upozorňuje menovaných, že účasť na seminári je podmienkou pre pôsobenie v jarnej časti súťažného ročníka.

KR pozýva všetkých R, ktorí nevyhoveli v písomných testoch na vykonanie opravných testov dňa 28.3.2015. Bližšie informácie boli zaslané emailom.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628091