Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 16, 21.10.2014

Úradná správa SOFZ č. 16

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 7.11.2014 o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi.

ŠTK č. 16/2014

1. ŠTK povoľuje štart hráčov pre nedodané RP z matriky, avšak FK musia predložiť ku konfrontácií a zápisu o stretnutí vytlačený detail hráča, kde je uvedená chronológia žiadosti o RP.Z uvedeného dôvodu a množiacich sa prípadov ŠTK dôrazne upozorňuje R na dôkladnú kontrolu detailov hráčov vytlačených so systému ISSF, hlavne dátumov požiadania a vystavenia RP.

2.ŠTK oznamuje FK a R, že v kategórii mládeže(dorast, žiaci) môžu nastúpiť na stretnutia hráči na staré platné RP, pričom FK sú ich povinné vymeniť za nové plastové RP v termíne do 31.12.2014.

3.ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

4. ŠTK z dôvodu množiacich sa prípadov dôrazne upozorňuje R na dôkladnú kontrolu dokladov ostaršenia v zmysle čl.113 SP.

5. ŠTK schvaľuje tieto zmeny termínov hracích dní a hracích časov:
- VI. L. - 12. kolo: Jamník - V. Folkmar"B" dňa 26.10.2014 o 10:30 hod. v obrátenom poradí na ihrisku vo V. Folkmari. Stretnutie 25. kola :V. Folkmar"B" - Jamník dňa 07.06.2014 o 10:30 hod. v obrátenom poradí na ihrisku v Jamníku.. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(Jamník poplatok - 10€).
- VI..L - 12. kolo: Richnava - Margecany dňa 26.10.2014 o 14:00 hod. v obrátenom poradí na ihrisku v Margecanoch. Stretnutie 25. kola : Margecany - Richnava dňa 07.06.2014 o 10:30 hod. v obrátenom poradí na ihrisku v Richnave : Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(bez poplatku).
- U 19 - 18. kolo: Iliašovce - Nálepkovo dňa 31.10.2014 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(bez poplatku).
- U 19 - 19. kolo: Maria Huta - Iliašovce dňa 09.11.2014 o 12:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.
- U 15 - A - 13: kolo: Olcnava - Jamník dňa 26.10.2014 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(Olcnava poplatok - 5€).
- U 15 - B - 16: kolo: Maria Huta - Prakovce dňa 09.11.2014 o 10:00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

6. ŠTK potvrdzuje platnosť originálov dokladov ostaršenia hráčov- Rastislav Janiga(1290790), Jaroslav Nemčík(1300855) a Radovan Džima (1286807) v zmysle čl.113 SP z futbalového klubu AŠK Maria Huta bez prijatia ďalších opatrení.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 18.10.2014.- 19.10.2014.

DK SOFZ

U. č. 93-2014/2015: Igor Čurilla (113 3793, TJ Slovan Richnava; VI. L) - vylúčený za zakázanú hru - HNS (podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 20.10.2014 // 10.- €

U. č. 94-2014/2015: Ivan Pokuta (122 3270, FC Richnava; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.10.2014 // 10.- €

U. č. 95-2014/2015: Ján Guľaši (125 3175, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou mimo pokutového územia) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), písm. c) DP od 20.10.2014 // 10.- €

U. č. 96-2014/2015: Peter Kolcun (118 4210, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (hanlivý, urážlivý a ponižujúci výrok - hrubá urážka R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 20.10.2014 do 16.11.2014 // 10.- €

U. č. 97-2014/2015: Ján Bajtoš (118 4197, FK 56 Iliašovce; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (hanlivý, urážlivý a ponižujúci výrok - hrubá urážka R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 20.10.2014 do 16.11.2014 // 10.- €

U. č. 98-2014/2015: DK SOFZ ukladá OKŠ Sp. Hrušov zaslať na najbližšie zasadnutie DK videozáznam zo stretnutia 11. kola VII. L medzi OKŠ Sp. Hrušov a FK 56 Iliašovce na predpísanom nosiči (CD alebo DVD) a v rozsahu a kvalite vymedzených v Rozpise súťaže SOFZ pre súť. roč. 2014/2015.

U. č. 99-2014/2015: René Brandobur (129 0808, OTJ Jamník; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 19.10.2014 // 5.- €

U. č. 100-2014/2015: Tomáš Kurila (129 1012, OTJ Jamník; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 19.10.2014 // 5.- €

U. č. 101-2014/2015: Stanislav Šteiner (125 9116, Slovan FO Markušovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 20.10.2014 // 10.- €

U. č. 102-2014/2015: Ján Pecha (132 3525, TJ Družstevník Letanovce; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 19.10.2014 // 5.- €

U. č. 103-2014/2015: René Michal (129 0956, Slovan FO Markušovce; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 19.10.2014 // 5.- €

U. č. 104-2014/2015: Neprístojnosti v stretnutí: TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce + hráč Viktor Makula (120 0463) - porušenie povinnosti organizátora stretnutia + telesné napadnutie na HP (klub: nezabezpečenie zákazu vstupu osobe nezúčastnenej na hre - domáceho priaznivca na HP + umožnenie napadnutia hráča hostí domácim priaznivcom na HP; hráč: udretie protihráča päsťou do oblasti hlavy; obe previnenia bezprostredne po stretnutí 10. kola VII. L medzi TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce a TJ Baník Hnilčík) - na základe zápisu o stretnutí, po vzhliadnutí videozáznamu a vypočutí svedkov; po objasnení všetkých okolností prípadu a na základe vykonaného dokazovania DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DO:
a) klub TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce - pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 57 ods. 1 písm. c, písm. f), ods. 2 DP
b) TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce "A" mužstvo dospelých - odohranie stretnutia bez divákov na 2 nasledujúce domáce súťažné stretnutia podľa čl. 57 ods. 1 písm. c), písm. f), ods. 3 písm. b) DP, čl. 26 DP, 34 DP, čl. 36 písm. a), písm. c), písm. h), ods. 3, ods. 4 DP; DK podľa čl. 26 ods. 2, ods. 3 DP určuje, že predmetných dvoch domácich stretnutí sa zúčastnia len hráči, členovia realizačných tímov, delegované osoby a funkcionári klubov (z každého po troch) uvedení na mennom zozname odovzdanom pred stretnutím delegátovi stretnutia, najviac 7 členov usporiadateľskej služby, najviac 3 osoby s preukazom ZŤP a pracovníci masmédii, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi stretnutia; súčasne DK podľa čl. 40 ods. 1 DP rozhodla, že výkon tohto DO podmienečne odkladá a podľa čl. 40 ods. 2 DP určuje skúšobnú dobu v trvaní 8 mesiacov do 21.06.2015
c) hráč Viktor Makula (120 0463) - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 21.10.2014 do 18.11.2014 // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 105-2014/2015: DK SOFZ vzala na vedomie okolnosti popísané v zápise o stretnutí, ku ktorým došlo po stretnutí 16. kola U19 medzi TJ Družstevník Letanovce a FK 56 Iliašovce bez prijatia disciplinárnych opatrení, pretože vzhľadom na závažnosť konania previnilcov k disciplinárnym previneniam nedošlo tak zo strany domácich ako aj hostí

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 25.- 26.10.2014
VI. Liga , 12. Kolo, 26.10.2014 o 14:00 hod.

V. Folkmar „B" - Jamník o 10,30 Petruška J., Jochman, Greš, Slamený
Harichovce - Olcnava o 10,30 Kotrady, Faltin, Labaš D.
Margecany - Richnava Džubák., Olejník, Bednár
Jaklovce - Kluknava Jochman, Greš, Petruška J., Slamený
Chrasť n/H - Markušovce Novotný, Bobko R., Slanina
SNV „B" - Mníšek n/H Pavlovský ml., Kotrady, Kunzo L.
SŠM Bystrany - Gelnica Čuj, Furman, Beck, Podoben

VII. Liga, 12. Kolo, 26.10.2014 o 14:00 hod.
Sp. Bystrany - Odorín o 10,30 Furman, Čuj, Beck, Podoben 
Richnava - Sp. Hrušov Rusnák, Hamrák, Klein 
Iliašovce - Slovinky Mačák, Regec
Rudňany „B" - Hnilčík Labaš D., Faltin
Letanovce - Sp. Tomášovce Pecha, Petruška P., Marek

U 19, 17. Kolo, 25.10.2014 o 14:00 hod.
Odorín - Chrasť n/H o 10,30 Hamrák, Jochman
V. Folkmar - Sp. Hrušov Furman
Jamník - Bystrany Klein, Bednár
Markušovce - Maria Huta Bobko R., Pecha
Gelnica - Nálepkovo Slebodník
Iliašovce - Olcnava Jochman
Teplička - Letanovce Kožár, Marek
Helcmanovce - Hrabušice Novotta

U 15 - A, 13. Kolo, 25.10.2014 o 12:00 hod.
Sp. Vlachy - Letanovce o 10,30 Rusnák
Harichovce - Slovinky Čuj
Sp. Bystrany - Rudňany Petruška J.
Markušovce - Hrabušice Pecha,
Olcnava - Jamník 26.10. o 14,00. Dunka
Sp. Hrušov - Odorín 26.10. Pecha

U 15 - B, 14. Kolo, 25.10.2014 o 12:00 hod.
Kluknava - Gelnica Slanina
Nálepkovo - Helcmanovce Dunka
Mníšek n/H - Margecany Novotta
Jaklovce - Prakovce Olejník, Furman
Maria Huta - V. Folkmar o 14,00 Olejník

Ospravedlnenia:
Podolinský - do prihlásenia, Labaš T. - do konca jesennej časti, Mičudová - do konca jesennej časti, Baláž, Beck, Bednár, Bobko R., Džubák, Greš, Novotta, Slanina, Leskovský, Pavlovský ml., Sater, Hamrák, Kubus - ospravedlnení v čase stretnutia družstva za ktoré nastupujú, Jochman 1.11., 2.11. poobedie, Legát - soboty a od 25.10. do 26.10., Regec - soboty, Zvalený od 24.10. do 26.10. a 19.10., Faltín D. 25.10., Kožár 26.10., Baláž od 13.10. do 27.10., Kožárová 26.10., Sater 26.10.,

KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR SOFZ (Milan Rumančík - 0915 958 793).

KR vyzýva R na kontrolu delegovaných osôb pri uložení a schválení Zápisu o stretnutí. (prípadné nezrovnalosti pri vyplácaní mzdy nebudú akceptované)

KR žiada FK Odorín o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 11.kola, VII. Ligy Odorín - Rudňany „B"

KR predvoláva R Marek, Bobko D., Kožár na svoje najbližšie zasadnutie dňa 28.10. o 17:00 hod.

KR vykonala pohovor s R Labaš D. bez prijatia ďalších opatrení.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1527308