Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 13, 30.9.2014

Úradná správa SOFZ č. 13

ŠTK č. 13/2014

1. ŠTK povoľuje štart hráčov pre nedodané RP z matriky, avšak FK musia predložiť ku konfrontácií a zápisu o stretnutí vytlačený detail hráča, kde je uvedená chronológia žiadosti o RP.Z uvedeného dôvodu a množiacich sa prípadov ŠTK dôrazne upozorňuje R na dôkladnú kontrolu detailov hráčov vytlačených so systému ISSF, hlavne dátumov požiadania a vystavenia RP.

2.ŠTK oznamuje FK a R, že v kategórii mládeže(dorast, žiaci) môžu nastúpiť na stretnutia hráči na staré platné RP, pričom FK sú ich povinné vymeniť za nové plastové RP v termíne do 31.12.2014.

3.ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

4.ŠTK schvaľuje tieto zmeny termínov hracích dní a hracích časov:
- U 15 - B - 11. kolo: Margecany - Kluknava dňa 04.10.2014 o 10: 30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(Kluknava poplatok 5€).

5. ŠTK kontumuje stretnutia:
- U 15 - B - 10. kolo: Margecany - V . Folkmar na 3 : 0 v prospech družstva Margecany. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 27.09.2014.- 28.09.2014.

DK SOFZ

U. č. 69-2014/2015: Ján Pecha (132 3525, TJ Družstevník Letanovce; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.09.2014 // 5.- €

U. č. 70-2014/2015: Andrej Krivjanský (128 6444, FK Slovan Veľký Folkmar; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.09.2014 // 5.- € - žiadosť FK o prejednanie prípadu je bezpredmetná a nedôvodná z dôvodu podľa čl. 37 ods. 3 DP (DO sa ukladá obligatórne bez prerokovania)

U. č. 71-2014/2015: Oliver Plachetka (121 0669, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 29.09.2014 // 10.- €

U. č. 72-2014/2015: FK Slovan Veľký Folkmar "B" mužstvo dospelých - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva žiakov v stretnutí 10. kola U15-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a FK Slovan Veľký Folkmar) - DO: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ

U. č. 73-2014/2015: Peter Patrik Rzuhovský (128 7136, FK Slovan Veľký Folkmar; U19) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu do 30.12.2014 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 4.- 5.10.2014
VI. Liga, 9. Kolo, 5.10.2014 o 14:30 hod.

Richnava - Harichovce o 10,30 Čuj, Novotta, Beck, Schlesinger
V. Folkmar „B" - SNV „B" o 10,30 Jochman, Dunka, Marek, Slamený
Jamník - Jaklovce Labaš D., Kožárová, Greš,
Margecany - SŠM Bystrany Mačák, Faltín, Olejník,Brezovaj
Olcnava - Chrasť n/H Legát, Petruška P., Schlesinger
Gelnica - Kluknava Rusnák, Dunka, Marek, Podoben
Mníšek n/H - Markušovce Pecha, Sater, Slamený

VII. Liga, 9. Kolo, 5.10.2014 o 14:30 hod.
Letanovce - Slovinky o 10,30 Šomšák, Furman, Klein, Tornay
Rudňany "B"- Sp. Hrušov o 10,30 Zvalený, Šuba, Zoričák, Podoben
Hnilčík - Richnava Furman, Zvalený
Sp. Tomášovce - Odorín Čuj, Klein
Spartak Bystrany - Iliašovce Regec, Leskovský

U 19, 14. Kolo, 4.10.2014 o 14:30 hod.
Helcmanovce - Iliašovce Kotrady
Hrabušice - Gelnica Pecha, Baláž
Letanovce - Markušovce Baldovský, Dunka
Olcnava - Odorín Pavlovský ml., Čuj
Nálepkovo - Jamník Novotta, Marek
Chrasť n/H - Slovinky Zvalený, Olejník
Bystrany - Sp. Hrušov Sater, Kožárová
Maria Huta - V. Folkmar 5.10. o 10,30 Faltín, Olejník,

U 15 - A, 10. Kolo, 4.10.2014 o 12:30 hod.
Markušovce - Harichovce Faltín, Slanina
Hrabušice - Sp. Hrušov Baláž, Pecha
Rudňany - Olcnava o 14,00 Petruška P.
Slovinky - Sp. Vlachy 5.10. Beck
Odorín - Teplička 5.10. Labaš D.
Jamník - Letanovce 5.10. Greš, Kožárová

U 15 - B, 11. Kolo, 4.10.2014 o 12:30 hod.
Gelnica - Mníšek n/H o 12,00 Leskovský, Labaš D.
Margecany - Kluknava o 10,30 Kotrady
Nálepkovo - Maria Huta Marek, Novotta
V. Folkmar - Prakovce o 14,00 Labaš D., Leskovský
Helcmanovce - Jaklovce 5.10. o 12,15 Sater

Ospravedlnenia:
Podolinský - do prihlásenia, Labaš T. - do konca jesennej časti, Mičudová - do konca jesennej časti, Baláž, Beck, Bednár, Bobko R., Džubák, Greš, Novotta, Slanina, Leskovský, Pavlovský ml., Sater, Hamrák, Kubus - ospravedlnení v čase stretnutia družstva za ktoré nastupujú, Furman od 16.9. do 3.10., Jochman 4.10., 5.10. poobede, Legát - soboty, Regec - soboty, Klein - 4.10., Kožár od 3.10. do 5.10., Bobko R., 4.10. a od 18.10. do 19.10., Hamrák 5.10., Petruška J. od 1.10. do 5.10., Rusnák 4.10., Zvalený od 10.10. do 12.10. a 19.10.,

KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR SOFZ (Milan Rumančík - 0915 958 793).

KR vyzýva R na kontrolu delegovaných osôb pri uložení a schválení Zápisu o stretnutí. (Prípadné nezrovnalosti pri vyplácaní mzdy nebudú akceptované).

KR upozorňuje R a DZ na sledovanie úradných správ v piatok (dodatočné zmeny delegácie).

KR na základe vlastnej žiadosti vyradzuje z nominačných listín R Kubus.

KR žiada R Šofranka o písomné vyjadrenie k okolnostiam v stretnutí 13. kola, U19 Slovinky - Maria Huta (nedodržanie ÚHČ) na emailovú adresu kr.sofz@gmail.com do 7.10.2014.

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. kola, VI. Ligy dospelých Harichovce - Jaklovce na základe námietky FK Jaklovce a považuje podnet za opodstatnený, bez poplatku.

KR na základe vlastného šetrenia upúšťa od pozastavenia delegácie pre R: Sater, Greš.

KR berie na vedomie podnet FK Sp. Tomášovce a zároveň oznamuje, že počet delegovaných osôb na stretnutia je z dôvodu nedostatku rozhodcov obmedzený a plne v kompetencii KR SOFZ.

KR vyzýva FK SOFZ o nahlásenie nových adeptov na funkciu R v súťažiach SOFZ. Nových uchádzačov je potrebné nahlásiť na emailovú adresu kr.sofz@gmail.com

KR žiada FK Odorín o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 8. Kola, VII. Ligy dospelých: Odorín - Hnilčík.

KR žiada FK Slovinky o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 8. Kola, VII. Ligy dospelých: Slovinky - Sp. Tomášovce.

KR predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 7.10.2014 o 16,00 hod. R Klein a DZ Tornay.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569204