Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 10, 9.9.2014

Úradná správa SOFZ č. 10

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ oznamuje FK, že im bola v ISSF systéme vygenerovaná mesačná zberná faktúra za mesiac august 2014. Splatnosť faktúry je 10.9.2014. V tomto termíne musí byť platba pripísaná na účte, nie uhradená!!!

ŠTK č. 10/2014

1. ŠTK povoľuje štart hráčov pre nedodané RP z matriky, avšak FK musia predložiť ku konfrontácií a zápisu o stretnutí vytlačený detail hráča, kde je uvedená chronológia žiadosti o RP. Z uvedeného dôvodu a množiacich sa prípadov ŠTK dôrazne upozorňuje R na dôkladnú kontrolu detailov hráčov, vytlačených so systému ISSF, hlavne dátumov požiadania a vystavenie RP.

2.ŠTK oznamuje FK a R, že v kategórii mládeže(dorast, žiaci) môžu nastúpiť na stretnutia hráči na staré platné RP, pričom FK sú ich povinné vymeniť za nové plastové RP v termíne do 31.12.2014.

3.ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

4.ŠTK schvaľuje tieto zmeny termínov hracích dní a hracích časov:
- VII. L - 6. kolo: Spartak Bystrany -Letanovce dňa 14.09.2014 o 10: 30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VI.L a vzájomná dohoda SŠM Bystrany a Spartak Bystrany.
- U 15 - A - 7. kolo : Letanovce - Rudňany dňa 13.09.2014 o 10:30 hod. Dôvod. vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(Rudňany - poplatok 5€).

5. ŠTK kontumuje:
-U 15 - A - 6. kolo: Spartak Bystrany - Sp. Vlachy na 3 : 0 v zmysle čl.100/i SP.

-U 19 : 10. kolo: Letanovce - Slovinky na 3:0 v zmysle čl.100/i SP. 

6. ŠTK SOFZ oznamuje, že dňa 18.09.2014 o 11:00 hod. v priestoroch FK SNV sa uskutoční futbalový turnaj prípraviek(ročník 2004 a mladší) za účasti družstiev: FK Harichovce, Hrabušice, Markušovce, Slovinky, Danišovce, Sp. Nová Ves, Krompachy a Mníšek n/H. Družstva štartujú na vlastné náklady. Podrobnosti turnaja sa upresnia na porade vedúcich družstiev pred začiatkom turnaja.

7. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 06.09.2014.- 07.09.2014 

DK SOFZ

U. č. 42-2014/2015: Peter Labanc (113 4148, TJ Slovan Richnava; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP (kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 08.09.2014 do 06.10.2014 // 10.- €

U. č. 43-2014/2015: Milan Kotlár (131 9561, FC Richnava; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 08.09.2014 // 10.- €

U. č. 44-2014/2015: Matúš Olejník (119 1107, TJ Družstevník Letanovce; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe (kritika R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 48 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 08.09.2014 // 10.- €

U. č. 45-2014/2015: Marián Anďal (110 1718, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - vylúčený za HNS (zmarenie dosiahnutia gólu úmyselným zahraním rukou) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), písm. c) DP od 08.09.2014 // 10.- €

U. č. 46-2014/2015: František Kiššák (128 8153, OŠK Teplička; U19) - vylúčený za HNS (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. písm. a) DP od 07.09.2014 // 5.- €

U. č. 47-2014/2015: René Marek (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa AR na stretnutie 10. kola U19 medzi TJ Slovan Nálepkovo a TJ SŠM Bystrany bez riadneho ospravedlnenia) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 62 DP od 09.09.2014 do 23.09.2014

U. č. 48-2014/2015: Patrik Belej (132 0896, TJ Nový život Kluknava; VI. L) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu do 09.12.2014 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 49-2014/2015: Milan Lisý (107 4266, TJ Nový život Kluknava; VI. L) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu do 09.12.2014 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 50-2014/2015: Richard Borza (112 1471, TJ Nový život Kluknava; VI. L) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu do 09.12.2014 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ na 13.9. a 14.9.2014
6.liga dospelí - 6.kolo, 14.9.2014 o 15:30

Kluknava - Margecany o 10:30 Jasečko, Šuba, Baldovský, Schlesinger
Sp. Nová Ves „B" - Jamník o 10:30 Mačák, Pavlovský ml., Bobko R., Tkáčik
Jaklovce - Gelnica Legát, Furman, Novotta, , Slamený
Mníšek n./H. - Olcnava Čuj, Beck, Regec, Schlesinger
Markušovce - V. Folkmar „B" Žiga, Leskovský
Chrasť n./H. - Richnava Petruška J., Sater
SŠM Bystrany - Harichovce Rusnák, Petruška P.

 

7.liga dospelí - 6.kolo, 14.9.2014 o 15:30
Sp. Hrušov - Hnilčík o 10:30 Pavlovský , Šomšák, Dunka
FC Richnava - Rudňany „B" Pecha, 
Spartak Bystrany - Letanovce o 10:30 Slebodník, Bednár, Olejník,
Iliašovce - Sp. Tomášovce Kožár, Kožárová, Podoben
Slovinky - Odorín Dunka, Olejník, Tkáčik

U-19, dorast - 11.kolo, 13.9.2014 o 15:30
V. Folkmar - Letanovce o 14:00 Petruška J., Baláž
SŠM Bystrany - Maria Huta Pavlovský ml., Greš
Sp. Hrušov - Nálepkovo Bobko R., 
Slovinky - Olcnava Klokočka, Olejník
Jamník - Hrabušice Dunka, 
Markušovce - Teplička Furman, Kubus
Gelnica - Iliašovce Kožár, Sater
Odorín - Helcmanovce 14.9. o 15:30 Greš

U-15 - A, žiaci - 7.kolo, 13.9.2014 o 13:30
Sp. Vlachy - Markušovce o 10:30 Baláž, Petruška J.
Letanovce - Rudňany o 10:30 Furman, Kubus
Jamník - Slovinky 14.9. o 13:30 Petruška J.
Teplička - Hrabušice 14.9 o 13:30 Žiga
Olcnava - Spartak Bystrany 14.9 o 13:30 Petruška P.
Sp. Hrušov - Harichovce 14.9 o 13:30 Dunka

U-15 - B, žiaci - 8.kolo, 13.9.2014 o 13:30
Gelnica - Margecany o 12:00 Pecha, Hamrák
Kluknava - Mníšek n./H. Petruška P., Slanina
Nálepkovo - Prakovce Novotta
Maria Huta - Jaklovce o 14:00 Pecha, Hamrák
Helcmanovce - V. Folkmar 14.9 o 13:30  Beck, Čuj

Nové záväzné pravidlá pre ospravedlnenia R a DZ platné od 10.9.2014:

KR na základe veľkého množstva telefonických ospravedlnení prijala nové záväzné pravidlá pre ospravedlnenia R a DZ platné od 10.9.2014.
Z tohto dôvodu KR dôrazne upozorňuje, že akceptované budú ospravedlnenia zaslané výlučne mailovou poštou na adresu kr.sofz@gmail.com a to podľa vzorového ospravedlnenia, ktoré bude každému R a DZ zaslané mailom. KR nariaďuje striktné dodržiavanie tohto vzorového ospravedlnenia (ospravedlnenia, ktoré budú napísane v tele mailovej pošty resp. telefonické ospravedlnenia nebudú akceptované).
Termín zaslania ospravedlnení je najmenej 10 kalendárných dní pred dátumom ospravedlnenia. Ak sa R alebo DZ ospravedlní v čase kratšom ako 10 kalendárnych dní, je povinný poslať s ospravedlnením aj hodnoverný doklad (napr. zdravotné dôvody - lekárske potvrdenie). Delegovaná osoba, ktorá sa ospravedlní v čase kratšom, ako je termín vyloženia delegácií na stretnutia na internetovú stránku SOFZ, je povinná do najbližšieho zasadnutia KR poslať s ospravedlnením aj náležité hodnoverné potvrdenie opodstatnenia ospravedlnenia. KR si vyhradzuje právo odsúhlasiť hodnovernosť.
Ak delegovaná osoba do najbližšieho zasadnutia KR nepredloží ospravedlnenie s hodnoverním potvrdením, nebude delegovaná na najbližšie dve kolá v kategórii dospelých.
Delegovaná osoba, ktorá nie je obsadená v delegácii a nie je ospravedlnená, je plne k dispozícii KR SOFZ pre prípad dodatočnej delegácie.

Ospravedlnenia:
Podolinský - do prihlásenia, Labaš T. - do konca jesennej časti, Baláž, Beck, Bednár, Bobko R., Džubák, Greš, Slanina, Leskovský, Pavlovský ml., Sater, Hamrák - ospravedlnení v čase stretnutia družstva za ktoré nastupujú, Furman od 16.9. do 5.10., Čuj - 13.9., Faltin od 12.9. do 14.9., Baláž - 14.9., Kubus - 14.9., Klein - od 12.9. do 14.9., Jochman od 12.9. do 21.9., Rusnák - 13.9. a 21.9., Petruška J. 21.9., Šofranko 21.9., Labaš D. od 13.9. do 14.9., Regec - soboty do 15.9., Legát - soboty,

KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR SOFZ (Milan Rumančík - 0915 958 793).

KR žiada FK Margecany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 5.kola 6.ligy dospelých Margecany - Markušovce.

KR odstupuje R René Marek DK SOFZ (neospravedlnená neúčasť na stretnutí)

KR berie na vedomie list od MFK Gelnica.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625807