Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 7, 19.8.2014

Úradná správa SOFZ č. 7

Sekretariát SOFZ 

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014
Futbalová súťaž na mini-ihriskách s umelou trávou pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších
žiakov U12 a starších žiačok U16. Mini Champions Liga je súčasťou grassroots programu SFZ.
PROPOZÍCIE
1. ÚVOD
Tieto propozície a organizačné pokyny sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja mladších
žiakov a starších žiačok Mini Champions Liga Slovensko 2014.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
a) Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, Bratislava.
b) Termíny: Prihlášky do: 15.8.2014 pre žiakov a 28.8.2014 pre žiačky
Základné kolá: 18.08. - 12.09.2014
Krajské kolá: 15.09. - 26.09.2014
Finále: 30.9.-1.10.2014 (utorok-streda), Zvolen
c) Miesto turnajov: určené mini ihriská s umelou trávou.
d) Účastníci: Chlapci: veková kategória U12., Dievčatá: veková kategória U16.
e) Ceny, ocenenia - Finálový turnaj: Víťazi MCHL 2014 v oboch kategóriách získavajú hlavnú
cenu - lístky na zápas futbalovej reprezentácie SR Slovensko - Fínsko (18.11. o 18.20 hod. 2014 v
Žiline - 20 ks), poháre a medaily pre prvé tri družstvá chlapcov a dievčat, individuálne ocenenie -
najlepší hráč, brankár, strelec, najlepšia hráčka, brankárka, strelkyňa finálového turnaja.
f) Informácie: organizačný výbor SFZ:
koordinátor grassroots futbalu Vladimír Lupták 02/48 206 009, 0902 937 002
regionálni tréneri mládeže SFZ:
BFZ Rudolf Novák 0902 937 055
ZsFZ Jozef Jakuš 0902 937 056
SsFZ Peter Štefaňák 0902 937 058
VsFZ Peter Szénay 0902 937 057
koordinátor ženského futbalu SFZ Ivan Georgiev 0903 522 977
3.ŠPORTOVO - TECHNICKÉ USTANOVENIA:
a) Štartujú: chlapci: žiaci U12 príslušného FK (nar. 1.1.2003 a mladší) na platné žiacke preukazy.
dievčatá: žiačky U16 (nar. 1.1.1999 a mladšie). Môžu štartovať aj neregistrované hráčky na potvrdenú
súpisku školy, ObFZ a pod. po odsúhlasení Komisie ženského futbalu SFZ.
b) Podmienky: súpiska 14 hráčov/hráčok (číslo dresu, meno, dátum narodenia), tréner, asistent,
vedúci družstva.
c) Hracia plocha: mini-ihrisko s umelým povrchom a mantinelmi.
d) Hrací čas: 1 x 20 minút
e) Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom.
f) Hrací systém MCHL:
Základné kolá:
Chlapci: podľa počtu prihlásených družstiev v každom kraji skupiny po 4 - 6 družstiev, každý
s každým, resp. dve skupiny po 3 družstvá.
Dievčatá: prihlásené družstvá hrajú v troch skupinách (Bratislava + Západ, Stred, Východ) priamo o
postup do finálového turnaja podľa vopred určeného kľúča (podľa počtu prihlásených družstiev).
Krajské kolá:
Chlapci: 4 - 6 družstiev, každý s každým, resp. dve skupiny po 3 družstvá, víťazi skupín zohrajú
rozhodujúci zápas o postup do slovenského finále.
Slovenské finále:
Chlapci: 8 účastníkov - víťazi krajských kôl budú vyžrebovaní do dvoch skupín, kde sa hrá
systémom každý s každým. Družstvá, podľa umiestnenia v skupinách, zohrajú zápasy o konečné
umiestnenie.
Dievčatá: 6 družstiev, ktoré budú vyžrebované do dvoch skupín, kde sa hrá systémom každý
s každým. Družstvá, podľa umiestnenia v skupinách, zohrajú zápasy o konečné umiestnenie.
g) Rozhodcovia: Zápasy v skupinách zabezpečí Regionálny futbalový zväz a na finálový turnaj
deleguje Slovenský futbalový zväz.
h) Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného
poriadku futbalu - väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov.
Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi ( pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí na turnajoch
rozhoduje:
1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
6. kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia
V semifinále a finále na finálovom turnaji sa v prípade nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky
pokutového kopu v počte 5 alebo až do rozhodnutia, podľa Súťažného poriadku.
i) Pravidlá: Platia pravidlá SFZ vydané pre Mini Champions Ligu 2014
j) Riadenie turnaja: Organizačný výbor SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je
upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú
prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne
s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-play.
4. ORGANIZAČNÉ POKYNY:
a) Doprava: SFZ každému družstvu, ktoré sa kvalifikuje na finálový turnaj, prispeje na dopravné
náklady. Na dopravu na základné a krajské kolá SFZ družstvám neprispieva.
b) Občerstvenie: Všetky zúčastnené družstvá majú počas turnajov v základných a krajských kolách
zabezpečené občerstvenie (minerálky). Vo finále dostanú účastníci turnaja obed a balíček na cestu.
c) Ubytovanie: Účastníci turnajov pricestujú v deň hracieho dňa podľa uvedeného rozpisu zápasov.
d) Šatne: Zabezpečí usporiadateľ turnaja v spolupráci s trénermi mládeže SFZ.
e) Prezentácia: Na stretnutie musí družstvo prísť minimálne 30 minút pred jeho začiatkom.
f) Lopty: Hrá sa s loptami veľkosti č. 4. Finále s loptami Adidas, zabezpečí SFZ.
g) Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, kopačky lisované, turfy na umelú trávu. Každé družstvo
si prinesie dve sady dresov odlišnej farby 

ŠTK č. 07/2014

1. ŠTK vyzýva p. Richarda Borzu z TJ FC Kluknava o predloženie platnej licencie trénera v termíne do 26.08.2014.

2. ŠTK oznamuje FK SOFZ, že na stránke futbalnet.sk - súťaže je vyžrebovanie súťaží nového súťažného ročníka 2014/2015.

3. ŠTK upozorňuje FK na novelizáciu Súťažného poriadku platnú od 01.07.2014.

4. ŠTK povoľuje štart hráčov pre nedodané RP z matriky, avšak FK musia predložiť ku konfrontácií a zápisu o stretnutí vytlačený detail hráča, kde je uvedená chronológia žiadosti o RP.

5. Náležitosti jednotlivca čl. 34 a 35 novelizovaného SP:
Článok 34
Každý hráč klubu musí mať platný RP vydaný podľa predpisov SFZ.
Článok 35
1. RP nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani dokladom, okrem prípadov uvedených v odseku 2.
2. Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov keď
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF systéme a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF systéme a platný RP predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia ; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky.
3. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF systéme vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie(napr. kartu poistenca).
4. R je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch družstiev identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti uviesť v zápise o stretnutí.
5. Ak nemôže hráč RP predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že RP bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
6. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 2 a 5, jeho štart v stretnutí sa považuje za neoprávnený štart hráča.

6.ŠTK oznamuje FK a R, že v kategórii mládeže(dorast, žiaci) môžu nastúpiť na stretnutia hráči na staré platné RP, pričom FK sú ich povinné vymeniť za nové plastové RP v termíne do 31.12.2014.

7.ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

8.ŠTK schvaľuje tieto zmeny termínov hracích dní a hracích časov:
- U19 - 11. kolo: Odorín - Helcmanovce dňa 14.09.2014 o 15:30 hod. Dôvod: v zmysle RS str.11 bod 16/b
- VII.L - 3. kolo: Sp. Tomášovce - Letanovce dňa 24.08.2014 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.
- U15 - A 3. kolo: Letanovce - Harichovce dňa 24.08.2014 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

9. ŠTK vyzýva FK V. Folkmar o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutí: U 19-10. kolo: Hrabušice - V. Folkmar, U15 - B - 7. kolo: V. Folkmar - Gelnica v inom termíne ako je uvedené v RS.

10. ŠTK kontumuje:
U19 - 5 kolo: Chrasť n/H - Helcmanovce - 3:0. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 13.08.2014.- 17.08.2014 

DK SOFZ

U. č. 8-2014/2015: Ján Podracký (126 1271, TJ Družstevník Odorín; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.08.2014 // 5.- € - DO vykonal dňa 16.08.2014

U. č. 9-2014/2015: Tomáš Soták (115 4807, ŠK Harichovce; VI.L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.08.2014 // 10.- €

U. č. 10-2014/2015: Tomáš Kún (133 0008, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený za HNS (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 18.08.2014 // 10.- €

U. č. 11-2014/2015: Marek Schmidt (109 3759, OŠK Rudňany "B"; VII.L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 18.08.2014 // 10.- €

U. č. 12-2014/2015: Roman Michal (129 0953, Slovan FO Markušovce; U19) - vylúčený za HNS (zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 46 ods. 1 písm. a), písm. c) DP od 17.08.2014 // 5.- €

U. č. 13-2014/2015: Boris Rusnák (131 6332, TJ Slovan Nálepkovo; U19) - vylúčený za telesné napadnutie na HP (kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre ) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 17.08.2014 do 17.09.2014 // 5.- €

U. č. 14-2014/2015: FK Slovan Helcmanovce "A" mužstvo dospelých - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 5. kola U19 medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a FK Slovan Helcmanovce) - DO: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k // 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 15-2014/2015: Pavol Karpinský (128 5276, TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 17.08.2014 // 5.- €

U. č. 16-2014/2015: Neprístojnosti v stretnutí: 2. kolo VI. ligy medzi TJ Nový život Kluknava a TJ SŠM Bystrany - sťažený odchod delegovaných osôb z HP, HNS voči delegovaným osobám pri odchode z HP zo strany domácich hráčov a divákov po stretnutí - v tejto súvislosti DK podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) DP začína disciplinárne konanie voči TJ Nový život Kluknava a domácim hráčom (D2, D3 a D10) a predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 26.08.2014 o 16.30 hod:
a) R - Peter Šofranko, AR1 - Vladimír Vaščura, AR2 - Daniel Faltin, DZ - Patrik Brezovaj
b) za domácich: Lukáš Zahuranec (vedúci), Patrik Belej (D10, kapitán, 132 0896), Miln Lisý (D2, 107 4266), Richard Borza (D3, 112 1471)
c) za hostí: Jozef Gonda (vedúci), Milan Jochman (kapitán, 103 6238)
d) Emil Borza (hlavný usporiadateľ)
e) DK ukladá TJ Nový život Kluknava zaslať videozáznam z predmetného stretnutia so zvýraznením povinnosti nevynechať záznam okolností, ktoré sa odohrali po skončení stretnutia pri odchode delegovaných osôb z HP, pretože ináč sa bude považovať záznam za nekompletný a budú vyvodené ďalšie disciplinárne opatrenia voči domácemu klubu

U. č. 17-2014/2015: Miroslav Halula (121 0505, TJ ŽPSV Olcnava; VI. L) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu do 19.11.2014 podľa čl. 41 ods. 1, 2 DP // 10.- €

U. č. 18-2014/2015: Juraj Žoldák (122 4302, TJ Družstevník FO Letanovce) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu do 19.11.2014 podľa čl. 41 ods. 1, 2 DP // 10.- €

U. č. 19-2014/2015: DK pod hrozbou uloženia disciplinárnych opatrení dôrazne upozorňuje kluby na povinnosť vyplývajúcu z RS/A/6/e, teda mať na štadióne pripojenie na internet, pretože táto povinnosť je pre kluby známa od minulého súťažného ročníka, čo znamená, že mali dostatok času na zabezpečenie funkčného internetu.

U. č. 20-2014/2015: DK dôrazne upozorňuje kluby, že žiadosti na DK je potrebné doručiť vždy do 16.00 hod. dňa, kedy DK zasadá, pretože neskôr doručené žiadosti nebudú prejednané v daný deň, ale až na ďalšom zasadnutí DK (platí najmä pre komunikáciu cez ISSF systém) !!!

U. č. 21-2014/2015: DK upozorňuje kluby a športovú verejnosť na novelu DP účinnú od 11.07.2014.

U. č. 22-2014/2015: DK v súvislosti s U. č. 6 z 12.08.2014 zastavuje disciplinárne konanie podľa čl. 78 ods. 4 písm. a) DP s účinnosťou od 15.08.2014 ohľadom TJ Spartak Bystrany, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, TJ Lokomotíva Margecany - všetci „A" mužstva dospelých z dôvodu uhradenia zberných faktúr.

U. č. 23-2014-2015: DK v súvislosti neuhrádzaním zberných faktúr klubov v lehote splatnosti upriamuje pozornosť klubov na RS/A/7/n. Počnúc dnešným dňom už DK nebude vydávať rozhodnutia ohľadom zastavenia činnosti klubov, pretože ISSF systém uplatní športovo-technické dôsledky voči dlžnému klubu automaticky (čl. 103 SP), teda družstvo zápas odohrá, ale mu budú po stretnutí odrátané 3 body.

U. č. 24-2014/2015: Štefan Bodnár (118 2711, FK Slovan Veľký Folkmár „B"; VI. L) - žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu do 19.11.2014 podľa čl. 41 ods. 1, 2 DP // 10.- €

OPRAVA RS: V súvislosti s novelou DP účinnou od 11.07.2014 sa na strane 4 vľavo dole v bode 6/ písmeno d) vypúšťajú zo zátvorky slová "za odvolanie" - poplatok za dovolenie už nebude predmetom zbernej faktúry, ale musí byť zaplatený už pri podaní odvolania !!!

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R na 20.8.2014

U-19, dorast - 6.kolo, 20.8.2014 o 16:00
Markušovce - Jamník Petruška P., Marek
Gelnica - V. Folkmar Žiga, Leskovský
Iliašovce - Slovinky Rusnák, Olejník
Teplička - Sp. Hrušov Zvalený, Kubus
Helcmanovce - SŠM Bystrany Kotrady
Hrabušice - Chrasť n./H. Petruška J., Baláž
Letanovce - Maria Huta Pavlovský ml., Slanina
Olcnava - Nálepkovo Čuj, Bobko R.

U-15 - B, žiaci - 3.kolo, 20.8.2014 o 14:00
Nálepkovo - Kluknava Pecha, Mičudová
Gelnica - Maria Huta Leskovský, Žiga
Helcmanovce - Mníšek n./H. Kotrady
V. Folkmar - Jaklovce o 16:30 Kožár, Kožárová
Margecany - Prakovce Kožár, Kožárová

Obsadenie R a DZ na 23.8.2014 a 24.8.2014

6.liga dospelí - 3.kolo, 24.8.2014 o 16:00
SŠM Bystrany - Chrasť n./H. o 10:30 Slebodník, Leskovský, Baláž, Slamený
Margecany - Gelnica o 10:30 Jochman, Legát, Novotta, Podoben
Sp. Nová Ves „B" - Jaklovce Rusnák, Pavlovský ml., Sater
Harichovce - Kluknava Jančár, Bobko D., Furman, Tkáčik
Jamník - Markušovce Šoltés, Šomšák, Faltín
Richnava - Mníšek n./H. Kunzo L., Bobko R., Kožárová
V. Folkmar „B" - Olcnava Kotrady, Petruška P., Mičudová, Schlesinger

7.liga dospelí - 3.kolo, 24.8.2014 o 16:00
Odorín - Spartak Bystrany o 10:30 Rusnák, Pavlovský ml., Sater, Brezovaj
Sp. Hrušov - FC Richnava Žiga, Marek, Klein
Slovinky - Iliašovce Dunka, Olejník, Petruška J., Podoben
Hnilčík - Rudňany „B" Regec, Slanina, Bednár, Slamený
Sp. Tomášovce - Letanovce o 10:30 Petruška J., Greš, Marek, Schlesinger

U-19, dorast - 7.kolo, 23.8.2014 o 16:00
Odorín - Markušovce o 10:30 Čuj, Greš
V. Folkmar - Iliašovce o 14:00 Zoričák
Chrasť n./H. - Letanovce Čuj, Olejník
SŠM Bystrany - Hrabušice Rusnák, Kožárová
Sp. Hrušov - Helcmanovce Pecha, Baláž
Slovinky - Teplička Jochman
Jamník - Gelnica Bobko R., Slanina
Maria Huta - Olcnava 24.8. o 10:30 Kotrady

U-15 - A, žiaci - 3.kolo, 23.8.2014 o 14:00
Sp. Vlachy - Olcnava o 10:30 Pecha, Baláž
Letanovce - Harichovce 24.8. o 13:00 Greš
Slovinky - Hrabušice 24.8. o 14:00 Petruška J., Dunka
Odorín - Markušovce 24.8. o 14:00 Pavlovský ml., Sater
Jamník - Spartak Bystrany 24.8. o 14:00 Faltín
Teplička - Sp. Hrušov 24.8. o 14:00 Furman

U-15 - B, žiaci - 4.kolo, 23.8.2014 o 14:00
Kluknava - Prakovce Dunka, Marek
Jaklovce - Margecany Petruška P., Mičudová
Mníšek n./H. - V. Folkmar Kotrady
Maria Huta - Helcmanovce Petruška J., Faltín
Nálepkovo - Gelnica Mačák, Bednár

KR pozastavuje delegáciu R a AR1 zo stretnutia 2.kola 6.ligy dospelých Kluknava - SŠM Bystrany do vyriešenia prípadu.

KR upozorňuje R VsFZ na povinnosť zasielať ospravedlnenie nie len na VsFZ, ale aj na SOFZ. Konkrétne mejlom na kr.sofz@gmail.com.

Oprava tel.č.
Kubus Martin - 0911-160 385.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625010