Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 4, 29.7.2014

Úradná správa SOFZ č. 4

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2014/2015 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ počnúc súťažným ročníkom 2014/2015,na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

FK SOFZ v kategórii dospelých - Veľký Folkmar B a dorast Nálepkovo si môžu dotáciu pre FK vyzdvihnúť v čase zasadnutia odborných na sekretariáte SOFZ. Zástupca FK so sebou prinesie pečiatku príslušného klubu.

V termíne od 1.8.2014 platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2014/2015, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ
2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov. 

SEMINÁR TRÉNEROV VsFZ
Termín: 1. 9. 2014
Miesto: NTC Poprad
Prihlášky: potrebné zaslať najneskôr do 22. 8 .2014
Účastníci: tréneri I. kvalifikačného stupňa licencia C, resp. GRASSROOTS C max. 30 trénerov
tréneri II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B max. 30 trénerov
Poplatok: tréneri I. kvalifikačného stupňa licencia C, resp. GRASSROOTS C 18.- €
tréneri II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B 25.- €
Pozn.: Ak sa na príslušný seminár neprihlási min. 15 trénerov, seminár bude zrušený!

ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA GRASSROOTS C
Termíny: 13. - 14. 9. 2014 a 3. - 5. 10. 2014 (spolu 5 dní + 1 deň záverečná skúška)
Termín skúšky: predpokladaný termín november 2014
Miesto: budova VsFZ v Košiciach
Prihlášky: potrebné zaslať najneskôr do 22. 8 .2014
Podmienky: dovŕšený vek min. 18 rokov
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
zaplatená I. splátka účastníckeho poplatku 60.- €
Poplatok: sa určí podľa počtu účastníkov dodatočne
pri počte 22 záujemcov 110.- €
pri počte 28 záujemcov 90.- €
Pozn.: Ubytovanie a strava vo vlastnej réžii

ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA B
Termíny: 12. - 14. 9. 2014, 17. - 19. 10. 2014, 14. - 16. 11. 2014, 12. - 14. 12. 2014 (spolu 12 dní)
Termín skúšky: predpokladaný termín január 2015
Miesto: budova VsFZ v Košiciach
Prihlášky: potrebné zaslať najneskôr do 22. 8 .2014
Podmienky: platná licencia UEFA C, resp. GRASSROOTS C
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
zaplatená I. splátka účastníckeho poplatku 150.- €
Poplatok: sa určí podľa počtu účastníkov dodatočne
pri počte 22 záujemcov 370.- €
pri počte 28 záujemcov 315.- €
Pozn.: Ubytovanie a strava vo vlastnej réžii

SEMINÁR TRÉNEROV VsFZ
Termín: 17. 11. 2014
Miesto: budova VsFZ v Košiciach
Pozn.: podmienky budú oznámené dodatočne

Informácie: Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
mobil: 0902/937057

ŠTK č. 04/2014

1. ŠTK oznamuje FK s počtom účastníkov 17 , že v systéme ISSF sú povinný nahrať súpisku družstva s dôvodu ich schvaľovania riadiacim orgánom v termíne do 01.08.2014. FK ostatných súťaží sú povinní nahrať súpisku družstva v systéme ISSF v termíne do 08.08.2014.

2. ŠTK oznamuje FK SOFZ, že na stránke futbalnet.sk - súťaže je vyžrebovanie súťaží nového súťažného ročníka 2014/2015.

3. ŠTK upozorňuje FK na novelizáciu Súťažného poriadku platnú od 01.07.2014.

4. Náležitosti jednotlivca čl. 34 a 35 novelizovaného SP:
Článok 34
Každý hráč klubu musí mať platný RP vydaný podľa predpisov SFZ.
Článok 35
1. RP nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani dokladom, okrem prípadov uvedených v odseku 2.
2. Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov keď
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF systéme a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF systéme a platný RP predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia ; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky.
3. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF systéme vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie(napr. kartu poistenca).
4. R je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch družstiev identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti uviesť v zápise o stretnutí.
5. Ak nemôže hráč RP predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že RP bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
6. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 2 a 5, jeho štart v stretnutí sa považuje za neoprávnený štart hráča.

5.ŠTK oznamuje FK a R, že v kategórii mládeže(dorast, žiaci) môžu nastúpiť na stretnutia hráči na staré platné RP, pričom FK sú ich povinné vymeniť za nové plastové RP v termíne do 31.12.2014.

6.ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

DK SOFZ

Prenesenie DO zo súťažného ročníka 2013/2014:

1/ Prenášajú sa všetky DO uverejnené v ÚS DK SOFZ zo dňa 17.06.2014, teda U.č. 218 až 225 bez výnimky
2/ Prenáša sa výkon zvyšku DO v trvaní 2 súťažných stretnutí zo súťažného ročníka 2013/2014 u: Štefan Kunzo (115 3752, OKŠ Spišský Hrušov, VIII.L) - z 3 stretnutí vykonal 1
3/ Prenáša sa výkon zvyšku DO v trvaní od 27.042014 do 27.10.2015 zo súťažného ročníka 2013/2014 u: Andrej Horvátha (133 6326, TJ Slovan Richnava - trest plynie od 27.04.2014
3/ Prenášajú sa všetky DO zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím, ktorých výkon z časového hľadiska spadá do súťažného ročníka 2014/2015
4/ Prenášajú sa všetky DO, ktoré alebo zvyšok výkonu ktorých bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu, dĺžka ktorej z časového hľadiska spadá do súťažného ročníka 2014/2015 (zákaz výkonu športovej činnosti, funkcie, zákaz odohratia stretnutí na domácej pôde)
Upozornenie: Každý klub je povinný viesť si vlastnú evidenciu DO, a preto body 3/ a 4/ vyplývajúce z úradných správ z jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je povinný odkontrolovať si samostatne každý klub, ktorý alebo ktorého jednotlivec obdržal DO.

KR SOFZ

Obsadenie R na 2.8 až 6.8.2014

U-19, dorast - 1.kolo, 2.8.2014 o 16:30
Letanovce - Helcmanovce Klokočka, Greš
Olcnava - Teplička Jochman, Sater
Nálepkovo - Iliašovce Čuj
Chrasť n./H. - Markušovce Jančár, Šomšák
SŠM Bystrany - Odorín Šuba, Mačák
Sp. Hrušov - Jamník Dunka, Petruška P.
Slovinky - V. Folkmar Petruška J., Faltin
Maria Huta - Gelnica 3.8. o 10:30 Kotrady, Vaščura

U-19, dorast - 2.kolo, 6.8.2014 o 16:30
Jamník - Slovinky Šuba, Faltin
Odorín - Sp. Hrušov Petruška P., Šomšák
Markušovce - SŠM Bystrany Klein, Klokočka
Gelnica - Chrasť n./H. Beluško, Vaščura
Iliašovce - Maria Huta Jančár, Pavlovský ml.
Teplička - Nálepkovo Čuj, Greš
Helcmanovce - Olcnava Kotrady
Hrabušice - Letanovce Petruška J., Dunka

KR oznamuje, že náhradný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 5.8.2014 (utorok) o 16:30 v priestoroch SOFZ (športová hala). Seminára sa zúčastnia všetci R a DZ, ktorí neabsolvovali seminár v riadnom termíne. Účasť je povinná!

KR predvoláva R a DZ VsFZ, na svoje nasledujúce zasadnutie dňa 5.8.2014 v čase od 16:30 do 17:00, za účelom podpísania Zmluvy o výkone funkcie R a DZ.

KR oznamuje R zaradených do projektu "Škola mladých rozhodcov", že nasledujúce stretnutie sa uskutoční dňa 7.8.2014 o 16:30 na atletickom štadióne Tatran v Sp. Novej Vsi. Frekventanti si prinesú športovú výstroj.

HK SOFZ

Štartovné COR (R a DZ SOFZ)pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/2015 a zostatok COR po súťažnom ročníku 2013/2014.

Forma úhrady štartovného COR (R a DZ SOFZ) pre súťažný ročník 2014/2015: prevodným príkazom z banky, číslo účtu: 0101381738/0900

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

Termín úhrady: do 2.8.2014

1.Bystrany Sp.:849€...(zostatok bol 20€)
2.Bystrany: 827€....(zostatok bol 107€)
3.Chrasť n/H.: 881€...(zostatok bol 55€)
4.Gelnica: 1024€...(zostatok bol 96€)
5.Harichovce: 881€...(zostatok bol 0€)
6.Helcmanovce: 354€...(zostatok bol 50€)
7.Hnilčík: 626€...(zostatok bol 80€)
8.Hrabušice: 334€...(zostatok bol 0€)
9.Iliašovce: 772€...(zostatok bol 64€)
10.Jaklovce: 772€...(zostatok bol 128€)
11.Jamník: 1164€...(zostatok bol 32€)
12.Kluknava: 845€...(zostatok bol 59€)
13.Letanovce: 1054€...(zostatok bol 33€)
14.Margecany: 893€...(zostatok bol 9€)
15.M.Huta: 353€...(zostatok bol 51€)
16.Markušovce: 1088€...(zostatok bol 9€)
17.Mníšek n/H.: 964€...(zostatok bol 40€)
18.Nálepkovo: 395€...(zostatok bol 9€)
19.Odorín: 976€...(zostatok bol 23€)
20.Olcnava: 907€...(zostatok bol 88€)
21.Sp.N.Ves "B": 670€...(zostatok bol 46€)
22.Prakovce: 85€...(zostatok bol 101€)
23.Richnava FC: 538€...(zostatok bol 80€)
24.Richnava Sl.: 596€...(zostatok bol 120€)
25.Rudňany: 830€...(zostatok bol 49€)
26.Slovinky: 958€...(zostatok bol 41€)
27.Sp. Hrušov: 959€...(zostatok bol 40€)
28.Sp. Tomášovce: 666€...(zostatok bol 40€)
29.Teplička: 372€...(zostatok bol 9€)
30.V.Folkmar: 354€..(zostatok bol 50€)
31.V.Folkmar "B": 614€...(zostatok bol 0€)
32.Sp. Vlachy: 163€...(zostatok bol 0€)

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625699