Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 2, 9.7.2014

Úradná správa SOFZ č. 2

Sekretariát SOFZ

Dňa 1.7.2014 bola vygenerovaná mesačná zberná faktúra v ISSF za mesiac jún 2014. Splatnosť faktúry je 10.7.2014 ! ! !

V termíne od 1.8.2014 platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Licenčný seminár športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a prípadne profesionálny futbal (licencia P) sa bude konať dňa 1. a 2.8.2014 v NTC Poprad . Program seminára bude zverejnený na webstránke SFZ. K príprave na seminár si môžu záujemcovia preštudovať súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, Zákonné normy (Zákon 1/2014 z.z.) a podklady zo sekcie delegáti na webstránke SFZ. Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € - licencia A, 200,- € - licencia P. V cene seminára je ubytovanie, strava, občerstvenie, poplatky za prednášky a prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami. Záväzné prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu tatiana.polastekova@futbalsfz.sk. v termíne do 27.7.2014.

ŠTK SOFZ

1. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 11.07.2014 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súť.roč.2014/2015.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že v systéme ISSF, položka - dokumenty, je umiestnená Prihláška do súťaží na nový súťažný ročník , ku ktorej má prístup každý klubový manažér. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK SOFZ. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu uplynulého súťažného ročníka, ktoré sú predmetom už vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

3. Termínová listina SOFZ pre súť.roč.2014/2015:
VI. L- dospelí:
Jesenná časť: 10.08.2014 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa.
VII.L - dospelí:
podľa počtu prihlásených družstiev(začiatok jesennej časti 10.08.2014 - hrací deň nedeľa
Mládežnícke kategórie:
Podľa počtu prihlásených družstiev- začiatok jesennej časti - 09.08.2014, hrací deň - sobota.

4. Upozornenie pre FK pre súť.roč.2014/2015:
Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SOFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):
-výpisom z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpisom zo živnostenského registra, registra občianskych združení,
-potvrdením o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,
-osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),
-osvedčením o registrácii pre DPH (IČ DPH - v prípade, že FK je platcom DPH).
V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:
-písomný súhlas tohto subjektu (napr. obec), ako aj všetky kópie dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).
Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SOFZ najneskôr do konania aktívu ŠTK.
Zároveň upozorňujeme FK, že SOFZ považuje za aktuálne platné údaje o FK výhradne údaje uvedené v ISSF a za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra, sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

5. Družstvá v súťažiach riadených SOFZ pre súť. ročník 2014/2015:

Žrebovacie čísla:

VI.L - dospelí, počet účastníkov 14

Chrasť n/Hornádom 1

SNV B 2

SŠM Bystrany 3

Harichovce 4

Jamník 5

Richnava 6

Margecany 7

V. Folkmar B 8

Olcnava 9

Gelnica 10

Mníšek n./H. 11

Markušovce 12 

Kluknava 13

Jaklovce 14 

VII.L - dospelí, počet účastníkov 10, hrací systém - trojkolovo

Iliašovce 1

Sp. Hrušov 2

Slovinky 3

Odorín 4

Hnilčík 5

Sp. Tomášovce 6

Letanovce 7

Rudňany B 8

Sp. Bystrany 9

FC Richnava 10 

U 19 - počet účastníkov 17

Hrabušice 1

Letanovce 2

Olcnava 3

Nálepkovo 4

Maria Huta 5

Chrasť n.H. 6

SŠM Bystrany 7

Sp. Hrušov 8

Slovinky 9

V. Folkmar 10

Jamník 11

Odorín 12

Markušovce 13

Gelnica 14

Iliašovce 15

Teplička 16

Helcmanovce 17 

U 15 A - počet účastníkov 13

Hrabušice 1

Rudňany 2

Slovinky 3

Odorín 4

Jamník 5

Sp. Bystrany 6

Teplička 7

Sp. Vlachy 8

Olcnava 9

Sp. Hrušov 10

Harichovce 11

Letanovce 12

Markušovce13

U 15 B - počet účastníkov 10, hrací systém - trojkolovo

Maria Huta 1

Nálepkovo 2

Gelnica 3

Helcmanovce 4

V. Folkmar 5

Margecany 6

Prakovce 7

Jaklovce 8

Mníšek n./H. 9

Kluknava 10

VI. L - 14 družstiev, hrací deň - nedeľa, hrací systém - dvojkolovo:
Jeseň: 1.kolo - 10.8, 2.kolo - 17.8, 3.kolo - 24.8, 4.kolo - 31.8, 5.kolo - 7.9, 6.kolo - 14.9, 7.kolo - 21.9, 8.kolo -28.9, 9.kolo - 5.10, 10.kolo - 12.10, 11.kolo - 19.10, 12.kolo - 26.10, 13.kolo - 2.11.
Jar: 14.kolo - 9.11, 15.kolo - 5.4, 16.kolo - 12.4, 17.kolo - 19.4, 18.kolo - 26.4, 19.kolo - 3.5, 20.kolo - 8.5, 21.kolo - 10.5, 22.kolo - 17.5, 23.kolo - 24.5, 24.kolo - 31.5, 25.kolo - 7.6, 26.kolo - 14.6.
VII. L - 10 družstiev, hrací deň - nedeľa, hrací systém - trojkolovo:
Jeseň: 1.kolo - 10.8, 2.kolo - 17.8, 3.kolo - 24.8, 4.kolo - 31.8, 5.kolo - 7.9, 6.kolo - 14.9, 7.kolo - 21.9, 8.kolo - 28.9, 9.kolo - 5.10, 10.kolo - 12.10, 11.kolo - 19.10, 12.kolo - 26.10, 13.kolo - 2.11.
Jar: 14.kolo - 9.11, 15.kolo - 5.4, 16.kolo - 12.4, 17.kolo - 19.4, 18.kolo - 26.4, 19.kolo - 3.5, 20.kolo - 8.5, 21.kolo - 10.5, 22.kolo - 17.5, 23.kolo - 24.5, 24.kolo - 31.5, 25.kolo - 7.6, 26.kolo - 14.6, 27.kolo - 29.8.2014.
U 19 - 17 družstiev, hrací deň - sobota, mimo schválených výnimiek, ÚHČ dospelých, hrací systém - dvojkolovo:
Jeseň: 1.kolo - 3.8, 2.kolo - 6.8, 3.kolo - 9.8,4.kolo - 13.8, 5.kolo - 16.8, 6.kolo - 20.8, 7.kolo - 23.8, 8.kolo - 27.8, 9.kolo - 30.8, 10.kolo - 6.9, 11.kolo - 13.9, 12.kolo - 20.9, 13.kolo - 27.9, 14.kolo - 4.10, 15.kolo - 11.10, 16.kolo - 18.10, 17.kolo - 25.10.
Jar: 18.kolo - 1.11, 19.kolo - 8.11, 20.kolo - 14.3., 21.kolo - 21.3, 22.kolo - 28.3, 23.kolo - 2.4, 24.kolo - 4.4, 25.kolo - 11.4, 26.kolo - 18.4, 27.kolo - 25.4, 28.kolo - 2.5. 29.kolo - 9.5, 30.kolo - 16.5, 31.kolo - 23.5, 32.kolo - 30.5, 33.kolo - 6.6, 34.kolo - 13.6.
U 15 - A - 13 družstiev, hrací deň - sobota, mimo schválených výnimiek, ÚHČ - 2 hodiny pred ÚHČ dorastu, hrací systém - dvojkolovo:
Jeseň:
1.kolo - 9.8, 2.kolo - 16.8, 3.kolo - 23.8, 4.kolo - 27.8, 5.kolo - 30.8, 6.kolo - 6.9, 7.kolo - 13.9, 8.kolo - 20.9, 9.kolo - 27.9, 10.kolo - 4.10, 11.kolo - 11.10, 12.kolo - 18.10, 13.kolo - 26.10.
Jar: 14.kolo - 1.11, 15.kolo - 8.11, 16.kolo - 4.4, 17.kolo - 11.4, 18.kolo - 18.4, 19.kolo - 25.4, 20.kolo - 2.5, 21.kolo - 9.5, 22.kolo - 16.5, 23.kolo - 23.5, 24.kolo - 30.5, 25.kolo - 6.6, 26.kolo - 13.6.
U 15 - B - 10 družstiev, hrací deň - sobota, mimo schválených výnimiek, ÚHČ - 2 hodiny pred ÚHČ dorastu, hrací systém - trojkolovo:
Jeseň: 1.kolo - 9.8, 2.kolo - 16.8, 3.kolo - 20.8, 4.kolo - 23.8, 5.kolo - 27.8, 6.kolo - 30.8, 7.kolo - 6.9, 8.kolo - 13.9, 9.kolo - 20.9, 10.kolo - 27.9, 11.kolo - 4.10, 12.kolo - 11.10, 13.kolo - 18.10, 14. kolo - 25.10.
Jar: 15.kolo - 1.11, 16.kolo - 8.11, 17.kolo - 4.4, 18.kolo - 11.4, 19.kolo - 18.4, 2O.kolo - 25.4, 21.kolo - 2.5, 22.kolo - 9.5, 23.kolo - 16.5, 24.kolo - 23.5, 25.kolo - 30.5, 26.kolo - 6.6, 27.kolo - 13.6.

KR SOFZ

KR oznamuje R a DZ, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 26.7.2014. Presný termín a miesto budú uverejnené v nasledujúcich úradných správach.

KR oznamuje, že školenie nových rozhodcov SOFZ sa uskutoční v dňoch 18.-20.júla 2014 v priestoroch SOFZ (športová hala). Záujemcovia sa môžu hlásiť u sekretára KR SOFZ p. Rumančíka - 0915 958793 .

HK SOFZ

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015

1.Bystrany Sp.: 62€
2.Bystrany: 10€
3.Chrasť n/H.: 46€
4.Gelnica: 100€
5. Harichovce: 100€
6.Helcmanovce: 0€(zostatok na účte 48€)
7.Hnilčík: 54€
8.Hrabušice: 0€(zostatok na účte 17€)
9.Iliašovce: 70€
10.Jaklovce: 100€
11. Jamník: 100€
12.Kluknava: 85€
13.Letanovce: 2€
14.Margecany: 100€
15.M. Huta: 0€(zostatok na účte 27€)
16.Markušovce: 87€
17 .Mníšek n/H.: 100€
18.Nálepkovo: 0€(zostatok na účte 85€)
19.Odorín: 70€
20.Olcnava: 100€
21. Sp.N.Ves "B": 100€
22. Prakovce: 13€
23.Richnava FC: 60€
24.Richnava Sl.: 75€
25.Rudňany: 50€
26.Slovinky: 70€
27.Sp. Hrušov: 63€
28.Sp. Tomášovce:20€
29.Teplička: 0€(zostatok na účte 12€)
30.V. Folkmar: 13€
31.V. Folkmar "B": 87€
32. Sp. Vlachy:0€

Na základe rozhodnutia Riadnej Konferencie SOFZ zo dňa 22.6.2014 je štartovné v súťažiach SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015 nasledovné: Dospelí - VI. L. - 100€, VII.L. - 70€ a mládež: 13€.

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2014/2015: šekom SOFZ, prevodným príkazom z banky.

Bez uhradenia štartovného nebudú družstvá zaradené do súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015.

Všetky kluby, ktoré nemajú v zátvorke zostatok, majú zostatok na účte SOFZ 0€.

Zostatky klubov COR a štartovné COR R a DZ pre jesennú časť súťažného 2014/2015 budú zverejnené po rozlosovaní súťažného ročníka 2014/2015.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625013