Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 1, 2.7.2014

Úradná správa SOFZ č. 1

Sekretariát SOFZ

Dňa 1.7.2014 bola vygenerovaná mesačná zberná faktúra v ISSF za mesiac jún 2014. Splatnosť faktúry je 10.7.2014 ! ! !

Licenčný seminár športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a prípadne profesionálny futbal (licencia P) sa bude konať dňa 1. a 2.8.2014 v NTC Poprad . Program seminára bude zverejnený na webstránke SFZ. K príprave na seminár si môžu záujemcovia preštudovať súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, Zákonné normy (Zákon 1/2014 z.z.) a podklady zo sekcie delegáti na webstránke SFZ. Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € - licencia A, 200,- € - licencia P. V cene seminára je ubytovanie, strava, občerstvenie, poplatky za prednášky a prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami. Záväzné prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu tatiana.polastekova@futbalsfz.sk. v termíne do 27.7.2014.

ŠTK SOFZ

1. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 11.07.2014 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súť.roč.2014/2015.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že v systéme ISSF, položka - dokumenty, je umiestnená Prihláška do súťaží na nový súťažný ročník , ku ktorej má prístup každý klubový manažér. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK SOFZ. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu uplynulého súťažného ročníka, ktoré sú predmetom už vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

3. Termínová listina SOFZ pre súť.roč.2014/2015:
VI. L- dospelí:
Jesenná časť: 10.08.2014 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa.
VII.L - dospelí:
podľa počtu prihlásených družstiev(začiatok jesennej časti 10.08.2014 - hrací deň nedeľa
Mládežnícke kategórie:
Podľa počtu prihlásených družstiev- začiatok jesennej časti - 09.08.2014, hrací deň - sobota.

4. Upozornenie pre FK pre súť.roč.2014/2015:
Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SOFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):
-výpisom z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpisom zo živnostenského registra, registra občianskych združení,
-potvrdením o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,
-osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),
-osvedčením o registrácii pre DPH (IČ DPH - v prípade, že FK je platcom DPH).
V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:
-písomný súhlas tohto subjektu (napr. obec), ako aj všetky kópie dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).
Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SOFZ najneskôr do konania aktívu ŠTK.
Zároveň upozorňujeme FK, že SOFZ považuje za aktuálne platné údaje o FK výhradne údaje uvedené v ISSF a za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra, sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

5. Družstvá v súťažiach riadených SOFZ pre súť. ročník 2014/2015:

Žrebovacie čísla:

VI.L:

1. Harichovce 4, žiaci 11

2. Margecany 5, dorast 14, žiaci 6

3. Mníšek n/Hnilcom 11, žiaci 4

4. SŠM Bystrany 3, dorast 7

5. Gelnica 10, žiaci 3

6. Chrasť n/Hornádom 1, dorast 6

7. Kluknava 12, dorast ?, žiaci ?

8. Richnava 6

9. SNV „B" 2

10.Jamník 7, dorast 11, žiaci 7

11. Markušovce 13, dorast 13, žiaci 13

12.Olcnava 9, dorast 3, žiaci 9

13.Jaklovce 14, dorast ?, žiaci ?

14. V. Folkmar „B" 8, dorast 10, žiaci 5

VII.L:  hrací systém  - trojkolovo 

1. Odorín 5, dorast 12, žiaci 5

2. Slovinky 3, dorast 9, žiaci 3

3. Sp. Hrušov 2, dorast 8, žiaci 10

4. Iliašovce 1, dorast 15

5. Hnilčík 4

6. Sp. Tomášovce 6, dorast ?, žiaci ?

7. Letanovce 7, dorast 2, žiaci 2

8. Sp. Bystrany 9, žiaci 4

9. Rudňany „B" 8,  žiaci 12

10. FC Richnava 10

KR SOFZ

KR oznamuje R a DZ, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 26.7.2014. Presný termín a miesto budú uverejnené v nasledujúcich úradných správach.

KR oznamuje, že školenie nových rozhodcov SOFZ sa uskutoční v dňoch 18.-20.júla 2014 v priestoroch SOFZ (športová hala). Záujemcovia sa môžu hlásiť u sekretára KR SOFZ p. Rumančíka - 0915 958793 . 

HK SOFZ

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015

1.Bystrany Sp.: 62€
2.Bystrany: 10€
3.Chrasť n/H.: 46€
4.Gelnica: 100€
5. Harichovce: 100€
6.Helcmanovce: 0€(zostatok na účte 48€)
7.Hnilčík: 54€
8.Hrabušice: 0€(zostatok na účte 17€)
9.Iliašovce: 70€
10.Jaklovce: 100€
11. Jamník: 100€
12.Kluknava: 85€
13.Letanovce: 2€
14.Margecany: 100€
15.M. Huta: 0€(zostatok na účte 27€)
16.Markušovce: 87€
17 .Mníšek n/H.: 100€
18.Nálepkovo: 0€(zostatok na účte 85€)
19.Odorín: 70€
20.Olcnava: 100€
21. Sp.N.Ves "B": 100€
22. Prakovce: 13€
23.Richnava FC: 60€
24.Richnava Sl.: 75€
25.Rudňany: 50€
26.Slovinky: 70€
27.Sp. Hrušov: 63€
28.Sp. Tomášovce:20€
29.Teplička: 0€(zostatok na účte 12€)
30.V. Folkmar: 13€
31.V. Folkmar "B": 87€
32. Sp. Vlachy:0€

Na základe rozhodnutia Riadnej Konferencie SOFZ zo dňa 22.6.2014 je štartovné v súťažiach SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015 nasledovné: Dospelí - VI. L. - 100€, VII.L. - 70€ a mládež: 13€.

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2014/2015: šekom SOFZ, prevodným príkazom z banky.

Bez uhradenia štartovného nebudú družstvá zaradené do súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015.

Všetky kluby, ktoré nemajú v zátvorke zostatok, majú zostatok na účte SOFZ 0€.

Zostatky klubov COR a štartovné COR R a DZ pre jesennú časť súťažného 2014/2015 budú zverejnené po rozlosovaní súťažného ročníka 2014/2015.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1436270