Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 39, 17.6.2014

Úradná správa SOFZ č. 39

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 22.6.2014(nedeľa) o 11.00 hod. v priestoroch areálu víťaza VII. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

Dňa 2.6.2014 bola vygenerovaná mesačná zberná faktúra za mesiac máj. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry je 16.5.2014.

Licenčný seminár športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a prípadne profesionálny futbal (licencia P) sa bude konať dňa 1. a 2.8.2014 v NTC Poprad . Program seminára bude zverejnený na webstránke SFZ. K príprave na seminár si môžu záujemcovia preštudovať súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, Zákonné normy (Zákon 1/2014 z.z.) a podklady zo sekcie delegáti na webstránke SFZ. Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € - licencia A, 200,- € - licencia P. V cene seminára je ubytovanie, strava, občerstvenie, poplatky za prednášky a prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami. Záväzné prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu tatiana.polastekova@futbalsfz.sk. v termíne do 27.7.2014.

Úradná správa ŠTK č. 39/2014

1. ŠTK upozorňuje FK VII. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VII.L sa uskutoční dňa 22.06.2014 o 16:00 hod. na ihrisku FK Prakovce. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 15:00 hod. na ihrisku FK Prakovce. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

2. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2014 o 14:00 hod. na ihrisku FK Prakovce.

3. ŠTK pozýva na deň 22.06.2014 o 15:30 hod. víťazov jednotlivých kategórii za účelom odovzdávania pohárov a diplomov na ihrisku FK Prakovce.

4. Nominácia Výberu SOFZ na stretnutie proti FK Prakovce ,konaného dňa 22.06.2014 o 16:00 hod.

Oliver Plachetka Mníšek n/Hnilcom
František Plachetka Mníšek n/Hnilcom
Matej Žiga Mníšek n/Hnilcom
Ľudoví Kujnisch Mníšek n/Hnilcom
Marián Jančár Chrasť n/Hornádom
Lukáš Vojtila Chrasť n/Hornádom
Patrik Augustín Chrasť n/Hornádom
Peter Petko MFK Gelnica
Lukáš Petrík MFK Gelnica
Daniel Tokarčík MFK Gelnica
Jozef Suchý SŠM Bystrany
Štefan Smik SŠM Bystrany
Matúš Brajerčík SŠM Bystrany
Matej Lipták Slovan Richnava
Milan Fabini Slovan Richnava
Jakub Duch SNV „B"
Peter Pollák Olcnava
Dominik Pollák Olcnava

5. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 11.07.2014 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súť.roč.2014/2015.

6. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že v systéme ISSF, položka - dokumenty, je umiestnená Prihláška do súťaží na nový súťažný ročník , ku ktorej má prístup každý klubový manažér. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK SOFZ do 01.07.2014. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu uplynulého súťažného ročníka, ktoré sú predmetom už vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

7. Termínová listina SOFZ pre súť.roč.2014/2015:
VI. L- dospelí:
Jesenná časť: 10.08.2014 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa.
VII.L - dospelí:
podľa počtu prihlásených družstiev(začiatok jesennej časti 10.08.2014 - hrací deň nedeľa
Mládežnícke kategórie:
Podľa počtu prihlásených družstiev- začiatok jesennej časti - 09.08.2014, hrací deň - sobota.

8. Upozornenie pre FK pre súť.roč.2014/2015:
Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SOFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):
-výpisom z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpisom zo živnostenského registra, registra občianskych združení,
-potvrdením o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,
-osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),
-osvedčením o registrácii pre DPH (IČ DPH - v prípade, že FK je platcom DPH).
V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:
-písomný súhlas tohto subjektu (napr. obec), ako aj všetky kópie dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).
Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SOFZ najneskôr do konania aktívu ŠTK.
Zároveň upozorňujeme FK, že SOFZ považuje za aktuálne platné údaje o FK výhradne údaje uvedené v ISSF a za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra, sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

9. Družstvá v súťažiach riadených SOFZ pre súť. ročník 2014/2015:

VI.L:
1. Harichovce
2. Margecany
3. Mníšek n/Hnilcom
4. SŠM Bystrany
5. Gelnica
6. Chrasť n/Hornádom
7. Kluknava
8. Richnava
9. SNV „B"
10.Jamník
11. Markušovce
12.Olcnava
13.Jaklovce
14. V. Folkmar „B"

VII.L:
1. Odorín
2. Slovinky
3. Sp. Hrušov
4. Iliašovce
5. Hnilčík
6. Sp. Tomášovce
7. Letanovce
8. Sp. Bystrany
9. Rudňany „B"
10. FC Richnava

DK SOFZ

U. č. 218: Martin Richnavský (123 5000, TJ Nový život Kluknava; VII.L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP // 10.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 219: Radovan Cabala (133 3170, TJ Družstevník Odorín; VII.L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP // 10.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 220: Juraj Žoldák (122 4302, TJ Družstevník Letanovce; VIII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche (použitie pohoršujúcej, urážlivej, ponižujúcej a hrubej urážky voči R) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 3 týždňov podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP // 10.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 221: Marek Dutko (129 0857, OŠK Teplička; U19-1) - vylúčený za telesné napadnutie na HP (udretie súpera mimo súboja o loptu - oplácanie) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP // 5.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 222: Matúš Dula (128 5295, TJ Štart Hrabušice; U19-1) - vylúčený za telesné napadnutie na HP (udretie súpera mimo súboja o loptu) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP // 5.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 223: Ivan Liška (112 6290, FK Spišská Nová Ves "B"; VII. L) - za 5 napomenutí ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 DP // 10.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 224: Rudolf Topoli (121 1962, TJ Družstevník Odorín; VII. L) - za 5 napomenutí ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 DP // 10.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 225: Lukáš Pecha (128 9590, TJ Družstevník Letanovce; U19-2) - za 5 napomenutí ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 DP // 5.- € - DO sa vykoná v súť. roč. 2014/2015

U. č. 226: DK SOFZ v súlade s ust. čl. 37 ods. 6 DP oznamuje výšku pokuty nasledovne: 7. a 8. liga dospelí - 8.- €/za jedno napomenutie (5 napomenutí 40.- €), U19-1 a U19-2 - 6.- €/za jedno napomenutie (5 napomenutí 30.- €) a U15-A a U15-B - 4.- €/za jedno napomenutie (5 napomenutí 20.- €); súčasne oznamuje, že posledný deň na podanie žiadosti je 02.07.2014. Toto uznesenie sa týka U. č. 223, 224 a 225.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie:
A/ 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a je predmetom zbernej faktúry. (RS/A/6/d)
B/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3, 5 a 8 DP odvolanie nie je prípustné. (čl. 37 ods. 10 DP)
C/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R na 22.6.2014

Kvalifikačné stretnutie žiakov o postup do regionálnej súťaže, o 14:00 Jasečko, Baldovský, Šoltés
Prakovce - Výber SOFZ, o 16:00 Šoltés, Jasečko, Baldovský

KR oznamuje R a DZ, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 26.7.2014. Presný termín a miesto budú uverejnené v nasledujúcich úradných správach.

HK SOFZ

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015

1.Bystrany Sp.: 62€
2.Bystrany: 10€
3.Chrasť n/H.: 46€
4.Gelnica: 100€
5. Harichovce: 100€
6.Helcmanovce: 0€(zostatok na účte 48€)
7.Hnilčík: 54€
8.Hrabušice: 0€(zostatok na účte 17€)
9.Iliašovce: 70€
10.Jaklovce: 100€
11. Jamník: 100€
12.Kluknava: 85€
13.Letanovce: 2€
14.Margecany: 100€
15.M. Huta: 0€(zostatok na účte 27€)
16.Markušovce: 87€
17 .Mníšek n/H.: 100€
18.Nálepkovo: 0€(zostatok na účte 85€)
19.Odorín: 70€
20.Olcnava: 100€
21. Sp.N.Ves "B": 100€
22. Prakovce: 13€
23.Richnava FC: 60€
24.Richnava Sl.: 75€
25.Rudňany: 50€
26.Slovinky: 70€
27.Sp. Hrušov: 63€
28.Sp. Tomášovce:20€
29.Teplička: 0€(zostatok na účte 12€)
30.V. Folkmar: 13€
31.V. Folkmar "B": 87€
32. Sp. Vlachy:0€

Na základe rozhodnutia Riadnej Konferencie SOFZ zo dňa 22.6.2014 je štartovné v súťažiach SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015 nasledovné: Dospelí - VI. L. - 100€, VII.L. - 70€ a mládež: 13€.

Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2014/2015: šekom SOFZ, prevodným príkazom z banky. 

Štartovné uhradiť do 1.7.2014 na účet SOFZ. Bez uhradenia štartovného nebudú družstvá zaradené do súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2014/2015.

Všetky kluby, ktoré nemajú v zátvorke zostatok, majú zostatok na účte SOFZ 0€.

Zostatky klubov COR a štartovné COR R a DZ pre jesennú časť súťažného 2014/2015 budú zverejnené po rozlosovaní súťažného ročníka 2014/2015. 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624976