Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 35, 21.5.2014

Úradná správa SOFZ č. 35

Úradná správa ŠTK č. 35/2014

1. ŠTK upozorňuje FK
, že počnúc jarnou časťou súť. roč. 2013/2014( s výnimkou dvoch predohrávaných kôl v VII. a VIII.L) sú povinné mať na štadióne funkčný počítač a zriadený internet a to z dôvodu vypisovania zápisu o stretnutí v ISSF klubovými manažérmi a jeho schvaľovaniu pred a po stretnutí rozhodcom stretnutia. Z uvedeného dôvodu ŠTK vyzýva klubových manažérov, aby minimálne hodinu pred stretnutím boli prítomní v areály štadióna.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ(dospelí), že od 01.01.2014 končí platnosť papierových registračných preukazov. Z uvedeného dôvodu sú FK povinné počnúc 16. kolom nastupovať na stretnutia na plastové preukazy.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach dospelých sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí v systéme ISSF.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach dospelých nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, klubový manažéri musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí v systéme ISSF. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK.

5. Zmeny termínov hracích dní a ÚHČ:
- VIII.L - 22. kolo: Hnilčík - Iliašovce dňa 30.05.2014(piatok) o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(bez poplatku).
- U19 - 1 -14. kolo: Nálepkovo - Markušovce dňa 29.05. 2014 (štvrtok) o 17:00 hod. Dôvod:
vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 18. kolo: Markušovce - Sp. Hrušov dňa 27.05.2014(utorok) o 16:30 hod. Dôvod:
vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(bez poplatku).
- U15 - B - 18. kolo : V. Folkmar - Jaklovce dňa 27.05.2014(utorok) o 15:00 hod. na ihrisku
vo V. Folkmari. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(bez poplatku).
- U15 - B - 19. kolo: Kluknava - Nálepkovo dňa 23.05.2014(piatok) o 14:00 hod. Dôvod:
vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(bez poplatku).

6. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia 22.kola VII. a VIII. ligy dňa 23.05.2014 o 17:00 hod.

7. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia 14.kola U 19 - 1 dňa 30.05.2014 o 17:00 hod.

8. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia 17.kola U 19 - 2 dňa 30.05.2014 o 17:00 hod.

9. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia 18. kola U 15 - A, U 15 - B dňa 28.05.2014 o 17:00 hod.

10. ŠTK na základe šetrenia ponecháva výsledok stretnutia 17. kola U15 - A: Slovinky - Harichovce dosiahnutý na hracej ploche t. j. 3 : 3.

11. ŠTK upozorňuje FK VII. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VII.L sa uskutoční dňa 22.06.2014 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VII.L. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman.

12. ŠTK upozorňuje FK U15- A a U15- B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2014 o 14:00 hod. na ihrisku víťaza VII.L.

13. ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

DK SOFZ

U. č. 180: René Fic: (128 6701, MŠK Tatran Spišské Vlachy; U15-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe a riadiacej komisii (použitie pohoršujúcej, urážlivej, ponižujúcej a hrubej urážky voči R a riadiacej komisii) - v súlade s U. č. 175 a po objasnení všetkých okolností prípadu s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti v zmysle ust. čl. 36 ods. 1 písm. a), c) DK ukladá toto DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 1 mesiaca podľa čl. 48 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) DP od 11.05.2014 // 5.- €

U. č. 181: TJ Družstevník Letanovce, OŠK Spišský Hrušov, TJ Družstevník Odorín (všetky kluby „A" mužstva dospelých): porušenie povinností vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia - čl. 64 ods. 2 DP; RS/A/6/d a RS/A/7/h (neuhradenie zbernej faktúry za mesiac apríl 2014 v lehote splatnosti) - DK podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP, čl. 43 ods. 4 DP ukladá ochranné opatrenie - zákaz výkonu športovej činnosti „A" družstvu až do splnenia povinnosti od 21.052014 (mužstvo svoje stretnutia odohrá, avšak po skončení súťaže mu ŠTK odráta 3 body) // poplatok pre každý klub 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a je predmetom zbernej faktúry. (RS/A/6/d)
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 23.5.2014 až 30.5.2014

7.liga dospelí - 22.kolo, 23.5.2014 o 17:00
Markušovce - Richnava Novotný, Petruška J., Furman, Slamený

Jamník - Jaklovce Marcin, Novotta, Beluško, Pavlík

Gelnica - SŠM Bystrany Labaš D., Pavľák, Dunka, Schlesinger

Chrasť n./H. - Slovinky Žiga, Klokočka, Kunzová, Tkáčik

Sp. Nová Ves „B" - Olcnava Šomšák, Petruška P., Bobko R., Švarc

Odorín - Prakovce Rusnák, Pecha, Šofranko, Brezovaj

Kluknava - Mníšek n./H. Jančár, Labaš T., Martinko, Kunzo V.

 
8.liga dospelí - 22.kolo, 23.5.2014 o 17:00
Sp. Tomášovce - V. Folkmar „B" Kunzo L., Greš, Faltín

Spartak Bystrany - Rudňany „B" Bobko D., Čuj, Sater, Podoben

FC Richnava - Sp. Hrušov Džubák, Pavlovský ml., Beck

Hnilčík - Iliašovce 30.5. o 17:00 Kotrady, Rumančík, Mičudová


U-19 - 1, dorast - 14.kolo, 30.5.2014 o 17:00

Margecany - Helcmanovce Rusnák, Kožárová

Teplička - Jamník Klein, Beck

Slovinky - Chrasť n./H. Šomšák, Dunka

Nálepkovo - Markušovce 29.5. o 17:00 Kotrady

Hrabušice - V. Folkmar Petruška J., Faltín

 
U-19 - 2, dorast - 17.kolo, 30.5.2014 o 17:00

Olcnava - Maria Huta Regec, Petruška P.

Sp. Hrušov - SŠM Bystrany Bobko D., Bobko R.

 
U-15 - A, žiaci - 18.kolo, 28.5.2014 o 17:00

Odorín - Jamník Pavlovský ml., Zvalený

Markušovce - Sp. Hrušov 27.5. o 16:30 Zvalený, Petruška P.

Letanovce - Hrabušice Petruška J., Faltín

Teplička - Slovinky Šomšák, Marek

Harichovce - Sp. Vlachy Bobko R., Bobko D.

Rudňany - Olcnava Klein, Greš

 
U-15 - B, žiaci - 18.kolo, 28.5.2014 o 17:00

Maria Huta - Helcmanovce Labaš T., Labaš D.

V. Folkmar - Jaklovce 27.5. o 15:00 Kotrady

Nálepkovo - Mníšek n./H. Čuj, Mičudová

Prakovce - Kluknava Šofranko, Pavľák

 
7.liga dospelí - 23.kolo, 25.5.2014 o 17:00

Kluknava - Markušovce o 10:30 Kotrady, Šofranko, Dunka, Podoben

Mníšek n./H. - Odorín Rusnák, Greš, Klokočka

Prakovce - Sp.Nová Ves „B" Slebodník, Leskovský, Kožár, Schlesinger

Olcnava - Chrasť n./H. Šoltés, Marcin, Rumančík

Slovinky - Gelnica Čuj, Bobko D., Bobko R., Brezovaj

Bystrany - Jamník Labaš D., Šomšák, Beck, Slamený

Jaklovce - Richnava o 10:30 Žiga, Labaš T., Jochman, Brezovaj

 
8.liga dospelí - 23.kolo, 25.5.2014 o 17:00

Sp. Hrušov - Hnilčík Petruška J., Kožárová, Pecha, Tkáčik

Rudňany „B" - FC Richnava 24.5 o 14:00 Baldovský, Šomšák, Zoričák, Podoben

V. Folkmar „B" - Spartak Bystrany o 10:30 Kunzo L., Marek, Novotta, Tkáčik

Letanovce - Spišské Tomášovce Regec, Petruška P., Sater, Pavlík

 
U-19 - 1, dorast - 15.kolo, 24.5.2014 o 17:00

Hrabušice - Margecany Čuj, Petruška P.

V. Folkmar - Nálepkovo o 14:00 Pavľák, Kožár

Markušovce - Slovinky Klein, Kožárová

Jamník - Helcmanovce Bobko R., Greš

 
U-19 - 2, dorast - 18.kolo, 24.5.2014 o 17:00

Iliašovce - Sp. Hrušov Podolinský, Marek

Letanovce - Olcnava Bobko D., Faltín

 
U-15 - A, žiaci - 19.kolo, 24.5.2014 o 15:00

Rudňany - Odorín o 10:30 Šomšák, Zoričák

Olcnava - Harichovce 25.5. o 14:45 Šoltés

Sp. Vlachy - Teplička o 10:30 Kunzo L., Kožár

Slovinky - Letanovce 25.5 o 14:45 Bobko D., Bobko R.

Hrabušice - Markušovce Petruška P., Čuj

Sp. Hrušov - Jamník 25.5. o 14:45 Pecha, Kožárová

 
U-15 - B, žiaci - 19.kolo, 24.5.2014 o 15:00

Kluknava - Nálepkovo 23.5. o 14:00 Labaš T.

Mníšek n./H. - V. Folkmar Kotrady

Jaklovce - Maria Huta Labaš D, Labaš T.

Helcmanovce - Gelnica 25.5. o 14:45 Kunzová

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624957