Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 30, 16.4.2014

Úradná správa SOFZ č. 30

Úradná správa ŠTK č. 30/2014

1. ŠTK upozorňuje FK, že počnúc jarnou časťou súť. roč. 2013/2014( s výnimkou dvoch predohrávaných kôl v VII. a VIII.L) sú povinné mať na štadióne funkčný počítač a zriadený internet a to z dôvodu vypisovania zápisu o stretnutí v ISSF klubovými manažérmi a jeho schvaľovaniu pred a po stretnutí rozhodcom stretnutia. Z uvedeného dôvodu ŠTK vyzýva klubových manažérov, aby minimálne hodinu pred stretnutím boli prítomní v areály štadióna.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ(dospelí), že od 01.01.2014 končí platnosť papierových registračných preukazov. Z uvedeného dôvodu sú FK povinné počnúc 16. kolom nastupovať na stretnutia na plastové preukazy.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach dospelých sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí v systéme ISSF.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach dospelých nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, klubový manažéri musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí v systéme ISSF. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK.

5. Zmeny termínov hracích dní a ÚHČ:
- U19 - 1 - 15. kolo: Chrasť n/H - Teplička dňa 08.05.2014(štvrtok) o 17:00 hod. Dôvod:
vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(bez poplatku).

6. ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že aj v tomto súť. roč. dňa 08.05.2014 o 10:00 hod. sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva s každej skupiny umiestnene v U15 -A po 15. kole a v U15 - B taktiež po 15 kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

DK SOFZ

U. č. 139: Jakub Čuj (118 4206; OTJ Jamník, VII. L) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2a DP od 14.04.2014 // 10.- €

U. č. 140: Martin Petrov (110 0818; TJ ŽPSV Olcnava, VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.04.2014 // 10.- €

U. č. 141: Vladimír Melega (113 9718; TJ ŽPSV Olcnava, VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 14.04.2014 // 10.- €

U. č. 142: Matúš Ondrejčák (124 3939; Slovan FO Markušovce, VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP (násilné sotenie súpera, oplácanie) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49 ods. 1a, ods. 2a DP od 14.04.2014 // 10.- €

U. č. 143: Ján Pavol (111 3961; TS SŠM Bystrany, VII. L) - vylúčený za HNS na HP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46 ods. 1a, ods. 2 DP od 14.04.2014 // 10.- €

U. č. 144: Matúš Kandrik (115 2850; OFK Jaklovce, VII. L) - vylúčený za HNS voči súperovi na HP (urážlivé, zosmiešňujúce a ponižujúce výroky) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 2 týždnov podľa čl. 47 ods. 1b, ods. 2b DP od 14.04.2014 do 28.04.2014 // 10.- €

U. č. 145: Roman Hadry (123 5781; TJ Nový život Kluknava, VII. L) - vylúčený za HNS voči súperovi na HP (urážlivé, zosmiešňujúce a ponižujúce výroky) - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti v trvaní 5 týždňov podľa čl. 47 ods. 1b, ods. 2b DP od 14.04.2014 do 19.05.2014 s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 34 ods. 5 DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. a), ods. 3 DP (k previneniu bol síce vyprovokovaný, avšak dva krát vylúčený v jesennej časti súť. roč. 2013/2014) // 10.- €

U. č. 146: TJ Družstevník Letanovce: porušenie povinností vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia - RS/A/6/e (chýbajúci funkčný počítač s internetovým pripojením na stretnutí 13. kola U15-A medzi FK Letanovce a FK Teplička) - DO: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 5 DP a RS/A/7/f // 30.- € + 5.- €

U. č. 147: OFK Jaklovce: porušenie povinností vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia - čl. 64 ods. 2 DP; RS/A/6/d a RS/A/7/h (neuhradenie zbernej faktúry za mesiac marec 2014 v lehote splatnosti) - DK podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP, čl. 43 ods. 4 DP ukladá ochranné opatrenie - zákaz výkonu športovej činnosti „A" družstvu až do splnenia povinnosti od 16.04.2014 (mužstvo svoje stretnutia odohrá, avšak po skončení súťaže mu ŠTK odráta 3 body) // 10.- €

UPOZORNENIE: Podľa čl. 74 ods. 1 DP je previnilec povinný zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia, ak sa nejedná o jednoduchú vec, alebo zaslať disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho účasti, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak - v prípadoch obdržania ČK (okrem ČK po 2. ŽK) postačuje e-mailom na SOFZ zaslať súhlas na prejednanie previnenia bez účasti previnilca.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenie previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 17.4 až 20.4.2014

7.liga dospelí - 18.kolo, 20.4.2014 o 16:00
Markušovce - Gelnica Rusnák, Furman, Bobko D., Švarc
Chrasť n./H. - Jamník Petruška J., Bobko R., Sater, Tornay
Sp. Nová Ves „B" - Richnava Labaš D., Podolinský, Petruška P., Slamený
Odorín - Jaklovce Žiga, Regec, Faltín, Podoben
Kluknava - SŠM Bystrany Čuj, Olejník, Klein
Mníšek n./H. - Slovinky Legát, Marek, Mičudová, Brezovaj
Prakovce - Olcnava Šofranko, Zoričák, Dunka, Schlesinger

8.liga dospelí - 18.kolo, 20.4.2014 o 16:00
Sp. Hrušov - V. Folkmar „B" Slebodník, Pavľák
Iliašovce - Letanovce Pavlovský ml., Novotta, Greš
Hnilčík - Sp. Tomášovce Pecha, Beck
FC Richnava - Spartak Bystrany Mihaliková, Leskovský, Kožárová

U-19 - 1, dorast - 10.kolo, 19.4.2014 o 16:00
Margecany - Slovinky Pecha, Sater
Nálepkovo - Teplička 1.5. o 16:00 Čuj, Zvalený
Hrabušice - Helcmanovce Baldovský, Marek
V. Folkmar - Jamník o 14:00 Labaš D., Leskovský
Markušovce - Chrasť n./H. Kunzová, Regec

U-19 - 2, dorast - 13.kolo, 19.4.2014 o 16:00
SŠM Bystrany - Maria Huta Bobko D., Klein
Sp. Hrušov - Letanovce Petruška J., Beck

U-15 - A, žiaci - 14.kolo, 19.4.2014 o 14:00
Odorín - Letanovce 20.4. o 13:45 Žiga, Faltín
Teplička - Markušovce 20.4. o 13:45 Bobko D., Furman
Harichovce - Jamník Beck, Petruška J.
Rudňany - Sp. Hrušov o 10:30 Pavlovský, Pavlovský ml.
Olcnava - Hrabušice 17.4. o 14:30 Labaš T., Kožárová
Sp. Vlachy - Slovinky o 10:30 Mačák, Zvalený
Dohrávka 12.kola
Harichovce - Letanovce 17.4. o 14:00 Čuj, Beck

U-15 - B, žiaci - 14.kolo, 19.4.2014 o 14:00
V. Folkmar - Gelnica (ihrisko Kojšov) o 14:00 Leskovský, Labaš D.
Nálepkovo - Margecany Zvalený, Čuj
Prakovce - Richnava 20.4. o 13:45 Zoričák, Mičudová
Kluknava - Helcmanovce Sater, Pecha
Mníšek n./H. - Jaklovce Kotrady

KR pozastavuje delegáciu R Šomšákovi na 1 stretnutie za nedostatky v stretnutí 17.kola 8.ligy dospelých V.Folkmar - Iliašovce.

KR na základe podnetu Revíznej komisie pozastavuje delegáciu DZ Pavlíkovi na 1 stretnutie za nerešpektovanie Rozpisu súťaže, časť A, bod 8., písmeno f).

KR berie na vedomie list TJ ŽPSV Olcnava a daný klub upozorňuje na nesplnenie náležitostí Rozpisu súťaže, časť A, bod 5, písmeno f) a taktiež bod 6, písmeno d).

KR žiada TJ Družstevník Letanovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 17.kola 8.ligy dospelých Letanovce - Hnilčík.

KR pozýva všetkých účastníkov projektu "Škola mladých rozhodcov" (Beck, Faltín, Greš, Kožár, Kožárová, Leskovský, Marek, Olejník, Sater, Zvalený), na svoje prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2014 (utorok) o 16:00 v priestoroch SOFZ (športová hala).

HK SOFZ:

HK SOFZ žiada predložiť FK Margecany doklad o úhrade COR vo výške 217.- € do 23.04.2014 pod hrozbou disciplinárnych následkov voči „A" družstvu.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628059