Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 29, 9.4.2014

Úradná správa SOFZ č. 29

Sekretariát SOFZ

Sekretariát oznamuje klubom, že im bola v ISSF systéme vygenerovaná mesačná zberná faktúra za mesiac marec 2014. Splatnosť je 15.4.2014, to znamená, že v uvedený termín musia byť fin. prostriedky na účte SFZ!! Nedodržaním termínu splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť.

Úradná správa ŠTK č. 29/2014

1. ŠTK upozorňuje FK, že počnúc jarnou časťou súť. roč. 2013/2014( s výnimkou dvoch predohrávaných kôl v VII. a VIII.L) sú povinné mať na štadióne funkčný počítač a zriadený internet a to z dôvodu vypisovania zápisu o stretnutí v ISSF klubovými manažérmi a jeho schvaľovaniu pred a po stretnutí rozhodcom stretnutia. Z uvedeného dôvodu ŠTK vyzýva klubových manažérov, aby minimálne hodinu pred stretnutím boli prítomní v areály štadióna.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ(dospelí), že od 01.01.2014 končí platnosť papierových registračných preukazov. Z uvedeného dôvodu sú FK povinné počnúc 16. kolom nastupovať na stretnutia na plastové preukazy.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach dospelých sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí v systéme ISSF.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach dospelých nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, klubový manažéri musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí v systéme ISSF. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK.

5. Zmeny termínov hracích dní a ÚHČ:
- U19 - 2 - 14. kolo: Mária Huta - Iliašovce dňa 01.05.2014(štvrtok) o 10:30 hod. Dôvod:
vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(Iliašovce - poplatok 5€)
- U15 - A - 13. kolo: Harichovce - Markušovce dňa 12.04.2014 o 12:00 hod. Dôvod:
nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím dorastencov.(bez poplatku)
- U15 - B - 15. kolo: Richnava - Nálepkovo dňa 26.04.2014 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná
dohoda zainteresovaných klubov. ( Nálepkovo - 5€).

6. ŠTK na základe listu OFK Jaklovce berie na vedomie odhlásenie družstva dorastencov v súťaží U19 - 2 , zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Prípad odstupuje na riešenie DK.

7. ŠTK berie na vedomie list FK Baník Slovinky zo stretnutia 16. kola VII. ligy: Olcnava - Slovinky.

8. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že aj v tomto súť. roč. dňa 08.05.2014 o 10:00 hod. sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva s každej skupiny umiestnene v U15 -A po 15. kole a v U15 - B taktiež po 15 kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

DK SOFZ

U. č. 135: Peter Hadry (120 4974; TJ Nový život Kluknava, VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 07.04.2014 // 10.- €

U. č. 136: Daniel Žiga (132 0663; MFK Gelnica, VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 07.04.2014 // 10.- €

U. č. 137: Peter Garčár (124 6823; MFK Gelnica, VII. L, trest uložený za TJ Slovan Richnava, VII.L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne odkladá výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu do 09.07.2014 podľa čl. 40 ods. 1, 2 DP // 10.- €

U. č. 138: na návrh ŠTK - OFK Jaklovce: porušenie povinností vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia - RS/A/7/f2 (odhlásenie mužstva dorastu v kategórii U19-2 počas súťažného ročníka) - DO: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry), čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 5 DP // 100.- € + 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni, a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenie previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 12.4 a 13.4.2014

7.liga dospelí - 17.kolo, 13.4.2014 o 15:30
Olcnava - Markušovce Baldovský, Mičudová, Podolinský, Slebodník
Slovinky - Prakovce Čuj, Pavlovský ml., Novotta, Slamený
SŠM Bystrany - Mníšek n./H. Petruška J., Pecha, Šomšák, Kotrady
Jaklovce - Kluknava Rusnák, Petruška P., Zvalený, Podoben
Richnava - Odorín o 10:30 Marcin, Kunzo L., Klokočka, Tkáčik
Jamník - Sp. Nová Ves „B" o 10:30 Labaš T., Klein, Regec, Tornay
Gelnica - Chrasť n./H. Legát, Labaš D., Sater

8.liga dospelí - 17.kolo, 13.4.2013 o 15:30
Sp. Tomášovce - FC Richnava Novotný, Bobko D., Faltín
Letanovce - Hnilčík Dunka, Bobko R., Greš, Tornay
V. Folkmar „B" - Iliašovce o 10:30 Šomšák, Pecha, Petruška J., Kotrady
Rudňany „B" - Sp. Hrušov Šofranko, Kožár, Beck

U-19 - 2, dorast - 12.kolo, 12.4.2014 o 15:30
Maria Huta - Sp. Hrušov 13.4. o 10:30 Petruška P., Zvalený
Iliašovce - SŠM Bystrany Petruška P., Čuj

U-15 - A, žiaci - 13.kolo, 12.4.2014 o 13:30
Slovinky - Odorín 13.4. o 13:15 Pavlovský ml., Novotta
Hrabušice - Sp. Vlachy 11.4. o 16:00 Podolinský, Petruška J.
Sp. Hrušov - Olcnava 13.4. o 13:15 Čuj, Olejník
Jamník - Rudňany 13.4. o 13:15 Klein, Regec
Harichovce - Markušovce o 12:00 Klokočka, Olejník
Letanovce - Teplička Klein, Marek

U-15 - B, žiaci - 13.kolo, 12.4.2014 o 13:30
Helcmanovce - Mníšek n./H. 13.4. o 13:15 Labaš D., Sater
Richnava - Kluknava Rusnák, Kožárová
Margecany - Prakovce Pecha, Kožár
Gelnica - Nálepkovo o 12:00 Džima
Maria Huta - V. Folkmar o 14:00 Labaš D., Leskovský

KR predvoláva R Furmana, Šofranka a DZ Pavlíka na svoje nasledujúce zasadnutie dňa 16.4.2014 o 17:00 z dôvodu objasnenia príchodu na stretnutie 16.kola 7.ligy dospelých Kluknava - Richnava.

KR pozastavuje delegáciu R Furmanovi na 1 stretnutie za nezaslanie Zápisu zo stretnutia 16.kola 8.ligy dospelých FC Richnava - Letanovce.

KR pozastavuje delegáciu DZ Pavlíkovi na 1 stretnutie za nesprávne zaslanie Správy delegáta o priebehu stretnutia 16.kola 7.ligy dospelých Kluknava - Richnava a 16.kola 8.ligy dospelých FC Richnava - Letanovce.

KR upozorňuje R na povinnosť zasielať zápisy zo stretnutí poštou na adresu SOFZ v počte 1+1 (1 originál + 1 kópia) 1.triedou doporučene v prvý pracovný deň po stretnutí a zároveň upozorňuje DZ na povinnosť zasielať správy o priebehu stretnutí poštou na adresu SOFZ v počte 1+2 (1 originál + 2 kópia) 1.triedou doporučene takisto v prvý pracovný deň po stretnutí.

KR opakovane upozorňuje R a DZ na dodržiavanie Rozpisu súťaže, časť A, bod 8., písmeno f).

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625777