Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 17, 12.11.2013

Úradná správa SOFZ č. 17

Volebná konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 6.12.2013 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7(pri podjazde). VV SOFZ vyzýva FK v pôsobnosti SOFZ - riadni členovia SOFZ( kluby VsFZ, SOFZ) a orgány SOFZ, aby v termíne do 27.11.2013 nahlasovali na sekretariát SOFZ(písomnou formou, email) kandidátov na volené funkcie v štruktúrach SOFZ: predseda SOFZ, predseda revíznej komisie SOFZ, členov VV SOFZ, predsedu DK SOFZ, predsedu odvolacej komisie SOFZ, členov riadnej konferencie SOFZ a členov riadnej konferencie VsFZ.

Mesačná zberná faktúra za mesiac október je splatná v termíne do 20.11.2013.

VV SOFZ vyzýva kluby v pôsobnosti SOFZ(kluby v súťažiach VsFZ, SOFZ ), aby si na sekretariáte SOFZ vyzdvihli dotáciu od SOFZ - lekárničku v brašni.

Trénersko - metodická komisia
Východoslovenský futbalový zväz
Alejova 2
042 96 Košice

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE TRÉNEROV
I. kvalifikačný stupeň
licencia GRASSROOTS C organizované v rámci ObFZ

Týmto sa záväzne prihlasujem na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia Grassroots C, ktoré sa bude organizovať v rámci príslušného ObFZ. Termíny školenia Vám budú oznámené e-mailom.
Rozsah školenia:
I. blok 2 dni Škola v prírode Kysak, resp. Prešov
II. blok 3 dni ObFZ

Výučba bude prebiehať denne od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Priezvisko a meno: ................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ................................................................................
Bydlisko: ................................................................................
PSČ: ................................................................................
Telefónne číslo: ................................................................................
E-mail: (povinný údaj) ................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: ................................................................................

Pozn.
Ak nevlastníte e-mailovú adresu uveďte e-mail, kde Vám budeme posielať informácie.
Komunikácia je vedená výhradne elektronicky!

Podmienky prijatia:
1) minimálny vek 18 rokov,
2) odoslaná prihláška na školenie,
3) zaplatenie poplatku.

Poplatky:
pri počte 22 záujemcov 139.- €
pri počte 24 záujemcov 128.- €
pri počte 26 záujemcov 118.- €
pri počte 28 záujemcov 110.- €


V......................................... dňa: ........................... podpis: ......................................

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ ZASLAŤ na príslušný Oblastný futbalový zväz!

K realizácii platby budete vyzvaný e-mailom!

Školenie sa uskutoční len ak sa prihlási min. 22 záujemcov!

Úradná správa ŠTK č. 17/2013

1. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 14. kola VIII.L: Sp. Bystrany - V. Folkmar „B" dosiahnutý na hracej ploche t. j. 0:7 v prospech družstva V. Folkmar „B". Dôvod: pokles hráčov domácich pod 7.

2. ŠTK dôrazne upozorňuje R , že zápis na www.futbalnet.sk musí byť totožný so zápisom v papierovej forme pod disciplinárnymi následkami.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takíto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

5. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. a VIII. L na dodržiavanie Rozpisu súťaží SOFZ str. 4 bod. h - Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP a tohto Rozpisu. Hosťujúci klub uvedenú skutočnosť oznámi R, DZ a hlavnému usporiadateľovi predmetného stretnutia.

7. ŠTK upozorňuje FK, že počnúc jarnou časťou súť. roč. 2013/2014( s výnimkou dvoch predohrávaných kôl v VII. a VIII.L) sú povinné mať na štadióne funkčný počítač a zriadený internet a to z dôvodu vypisovania zápisu o stretnutí v ISSF klubovými manažérmi a jeho schvaľovaniu pred a po stretnutí rozhodcom stretnutia.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
3 stretnutia:
Jakub Leško (118 9957) - FK Prakovce - fyzické napadnutie - udretie protihráča v prerušenej hre podľa DP1/6/1b od 11.11.2013 // 10.- €
Peter Garčár (124 6823) - TJ Slovan Richnava - fyzické napadnutie - udretie protihráča v prerušenej hre podľa DP1/6/1b od 11.11.2013 // 10.- €

2 stretnutia: Pavol Macala (110 7156) - FK Spišská Nová Ves „B" - HNS voči R (kritizovanie, hanlivý výrok) podľa DP1/3b od 11.11.2013 // 10.- €

1 stretnutie: Peter Petko (1212276) - MFK Gelnica - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 11.11.2013 // 10.- €
Dárius Dzimko (1193774) - TJ Slovan Richnava - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 11.11.2013 // 10.- €
Jozef Baran (1193619) - OŠK Slovinky - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 11.11.2013 // 10.- €
Milan Lisý (1074266) - TJ Nový život Kluknava - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 11.11.2013 // 10.- €
Juraj Čuj (1232054) - TJ Družstevník Odorín - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 11.11.2013 // 10.- €
Oliver Pokuta (1246707) - FC Richnava- za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 11.11.2013 // 10.- €

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK SOFZ
podľa čl. 31 ods. 1 DP zamieta žiadosť hráča FK TJ Nový život Kluknava - SOKOLSKÝ Stanislav (111 1441) o odpustenie zvyšku trestu a súčasne podľa čl. 31 ods. 2 DP menovanému podmienečne odkladá zvyšok výkonu trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 3 stretnutí so skúšobnou dobou do konca súťažného ročníka 2013/2014 // 10.- €

DK SOFZ ukladá FK Slovan Richnava podľa DP2/6 a RS/A/7f disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 20.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - predloženie nekompletného videozáznamu( 2. polčas) zo stretnutia 12. kola VII. ligy medzi FK Slovan Richnava a FK Slovinky na základe požiadavky KR SOFZ v zmysle RS/A/5f // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ www.sofz.sk.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 17.11.2013

7.liga dospelí - 15.kolo, 17.11.2013 o 13:00
Slovinky - Markušovce Labaš D., Novotta, Vilčko, Podoben
SŠM Bystrany - Olcnava Regec, Vaščura, Furman, Vall
Jaklovce - Prakovce o 10:30 Pecha, Žiga, Mochlár, Brezovaj
Richnava - Mníšek n./H. Žiga, Pecha, Mochlár, Slamený
Jamník - Kluknava Rusnák, Šofranko, Podolinský, Tornay
Gelnica - Odorín o 10:30 Šomšák, Labaš T., Pavlovský ml., Schlesinger
Chrasť n./H. - Sp. Nová Ves "B" Bobko D., Čuj, Klein

8.liga dospelí - 15.kolo, 17.11.2013 o 13:00
Letanovce - Spartak Bystrany Legát, Ďurčan, Mičudová
V. Folkmar "B" - FC Richnava Labaš T., Šomšák, Pavlovský ml., Schlesinger
Rudňany "B" - Hnilčík o 10:30 Šofranko, Rusnák, Podolinský, Tornay
Sp. Hrušov - Iliašovce Petruška, Petruška ml., Bobko R.

KR odstupuje DK SOFZ TJ Slovan Richnava za neúplný videozáznam zo stretnutia 12.kola 7.ligy dospelých Richnava - Slovinky.

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 12.kola 8.ligy dospelých Spartak Bystrany - Sp. Hrušov. Z predloženého videozáznamu sa predmetná situácia nedá posúdiť.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625809