Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 16, 6.11.2013

Úradná správa SOFZ č. 16

Sekretariát SOFZ

VV SOFZ vyzýva kluby v pôsobnosti SOFZ(kluby v súťažiach VsFZ, SOFZ ), aby si v termíne do 2.11.2013 na sekretariáte SOFZ vyzdvihli dotáciu od SOFZ - lekárničku v brašni.

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2013 (piatok) o 16.30 hod. v Spišskej Novej Vsi v priestoroch reštaurácie Rudolf (sídlisko Mier).

Zasadnutie Revíznej komisie SOFZ sa uskutoční dňa 6.11.2013 o 15.00 hod. v priestoroch SOFZ.

Trénersko - metodická komisia
Východoslovenský futbalový zväz
Alejova 2
042 96 Košice

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE TRÉNEROV
I. kvalifikačný stupeň
licencia GRASSROOTS C organizované v rámci ObFZ

Týmto sa záväzne prihlasujem na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia Grassroots C, ktoré sa bude organizovať v rámci príslušného ObFZ. Termíny školenia Vám budú oznámené e-mailom.
Rozsah školenia:
I. blok 2 dni Škola v prírode Kysak, resp. Prešov
II. blok 3 dni ObFZ

Výučba bude prebiehať denne od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Priezvisko a meno: ................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ................................................................................
Bydlisko: ................................................................................
PSČ: ................................................................................
Telefónne číslo: ................................................................................
E-mail: (povinný údaj) ................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: ................................................................................

Pozn.
Ak nevlastníte e-mailovú adresu uveďte e-mail, kde Vám budeme posielať informácie.
Komunikácia je vedená výhradne elektronicky!

Podmienky prijatia:
1) minimálny vek 18 rokov,
2) odoslaná prihláška na školenie,
3) zaplatenie poplatku.

Poplatky:
pri počte 22 záujemcov 139.- €
pri počte 24 záujemcov 128.- €
pri počte 26 záujemcov 118.- €
pri počte 28 záujemcov 110.- €


V......................................... dňa: ........................... podpis: ......................................

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ ZASLAŤ na príslušný Oblastný futbalový zväz!

K realizácii platby budete vyzvaný e-mailom!

Školenie sa uskutoční len ak sa prihlási min. 22 záujemcov!

Úradná správa ŠTK č. 16/2013

1. ŠTK prerokovala námietku MFK Gelnica zo stretnutia 13. kola VII.L: Mníšek nad Hnilcom - Gelnica a na základe uvedených skutočnosti kontumuje predmetne stretnutie z 1:0 na 0:3 v prospech družstva Gelnica podľa SP čl.100/i neoprávnený štart hráča. Prípad odstupuje na riešenie DK - MFK Gelnica poplatok 10€.

2. ŠTK dôrazne upozorňuje R , že zápis na www.futbalnet.sk musí byť totožný so zápisom v papierovej forme pod disciplinárnymi následkami.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takíto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

5. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. a VIII. L na dodržiavanie Rozpisu súťaží SOFZ str. 4 bod. h - Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP a tohto Rozpisu. Hosťujúci klub uvedenú skutočnosť oznámi R, DZ a hlavnému usporiadateľovi predmetného stretnutia.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie:
Peter Pribičko (126 2341) - OFK Jaklovce - za 4 ŽK - podľa DP13/5a od 04.11.2013 // 10.- €
Anton Baluch (120 0037) - FK TJ Družstevník Odorín - za 4 ŽK - podľa DP13/5a od 04.11.2013 // 10.- €
Ivan Pokuta (122 3270) - FC Richnava - za 4 ŽK - podľa DP13/5a od 04.11.2013 // 10.- €
Erik Stanislav (119 2090) - OŠK Rudňany „B" - za 4 ŽK - podľa DP13/5a od 04.11.2013 // 10.- €
Peter Roman (125 7445) - TJ Slovan Richnava - za 4 ŽK - podľa DP13/5a od 04.11.2013 // 10.- €

Neoprávnený štart hráča:
DK SOFZ
v súvislosti s neoprávneným štartom hráča TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom v stretnutí 13. kola VII. ligy dospelých medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a MFK Gelnica ukladá nasledovné disciplinárne opatrenia:
a) vedúci mužstva SMIŽIK Jaroslav - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím v súťažiach dospelých v trvaní 6 mesiacov podľa DP1/9/2b od 06.11.2013 do 06.05.2014
b) trénera mužstva STROMPF Ladislav - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím v súťažiach dospelých v trvaní 6 mesiacov podľa DP1/9/2b od 06.11.2013 do 06.05.2014
c) kapitán KUJNISCH Ľudovít (119 5279) - zákaz výkonu funkcie kapitána v trvaní 6 mesiacov podľa DP1/9/2b od 06.11.2013 do 06.05.2014
d) peňažnú pokutu vo výške 50.- € podľa DP2/6 a RS/A/7f // 10.- € za všetky výroky

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 10.11.2013

7.liga dospelí - 14.kolo, 10.11.2013 o 13:30
Markušovce - Sp. Nová Ves "B" o 10:30 Pecha, Novotta, Furman, Podoben
Odorín - Chrasť n./H. Rusnák, Pavlovský ml., Petruška ml., Vall
Kluknava - Gelnica Žiga, Bobko R., Regec, Švarc
Mníšek n./H. - Jamník Legát, Labaš D., Vaščura, Schlesinger
Prakovce - Richnava o 10:30 Labaš D., Legát, Vaščura, Schlesinger
Olcnava - Jaklovce Šofranko, Šomšák, Bobko D., Tkáčik
Slovinky - SŠM Bystrany Čuj, Mochlár, Pavľák, Slamený

8.liga dospelí - 14.kolo, 10.11.2013 o 13:30
Hnilčík - Sp. Hrušov Rumančík, Klein, Podolinský, Brezovaj
FC Richnava - Rudňany "B" Kunzo V., Kunzová, Vilčko
Spartak Bystrany - V. Folkmar "B" o 10:30 Bobko D., Šofranko, Šomšák, Tkáčik
Sp. Tomášovce - Letanovce Novotta, Pecha, Furman, Podoben

KR žiada Spartak Bystrany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 12.kola 8.ligy dospelých Spartak Bystrany - Spišský Hrušov.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625685