Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 15, 29.10.2013

Úradná správa SOFZ č. 15

Sekretariát SOFZ

VV SOFZ vyzýva kluby v pôsobnosti SOFZ(kluby v súťažiach VsFZ, SOFZ ), aby si v termíne do 2.11.2013 na sekretariáte SOFZ vyzdvihli dotáciu od SOFZ - lekárničku v brašni.

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2013 (piatok) o 16.30 hod.. Miesto konania bude upresnené v nasledujúcej Ú.S. SOFZ.

Zasadnutie Revíznej komisie SOFZ sa uskutoční dňa 6.11.2013 o 15.00 hod. v priestoroch SOFZ.

Trénersko - metodická komisia
Východoslovenský futbalový zväz
Alejova 2
042 96 Košice

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE TRÉNEROV
I. kvalifikačný stupeň
licencia GRASSROOTS C organizované v rámci ObFZ

Týmto sa záväzne prihlasujem na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia Grassroots C, ktoré sa bude organizovať v rámci príslušného ObFZ. Termíny školenia Vám budú oznámené e-mailom.
Rozsah školenia:
I. blok 2 dni Škola v prírode Kysak, resp. Prešov
II. blok 3 dni ObFZ

Výučba bude prebiehať denne od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Priezvisko a meno: ................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ................................................................................
Bydlisko: ................................................................................
PSČ: ................................................................................
Telefónne číslo: ................................................................................
E-mail: (povinný údaj) ................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: ................................................................................

Pozn.
Ak nevlastníte e-mailovú adresu uveďte e-mail, kde Vám budeme posielať informácie.
Komunikácia je vedená výhradne elektronicky!

Podmienky prijatia:
1) minimálny vek 18 rokov,
2) odoslaná prihláška na školenie,
3) zaplatenie poplatku.

Poplatky:
pri počte 22 záujemcov 139.- €
pri počte 24 záujemcov 128.- €
pri počte 26 záujemcov 118.- €
pri počte 28 záujemcov 110.- €


V......................................... dňa: ........................... podpis: ......................................

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ ZASLAŤ na príslušný Oblastný futbalový zväz!

K realizácii platby budete vyzvaný e-mailom!

Školenie sa uskutoční len ak sa prihlási min. 22 záujemcov!

Úradná správa ŠTK č. 15/2013

1. ŠTK neprerokovala námietku MFK Gelnica v stretnutí 12. kola VII.L : Gelnica - Prakovce pre nesplnenie náležitosti čl.118 až 124 SP. Hráč FK Prakovce Tomáš Šimko bol vylúčený v stretnutí 11. kola III.L: Prakovce- Rudňany, nenastúpil v stretnutí 11. kola VII.L: Prakovce - Chrasť n/H. V ÚS VsFZ č.30 zo dňa 24.10.2013 DK VsFZ potrestala uvedeného hráča nepodmienečne na 1 súťažné stretnutie. Uvedený hráč v stretnutí 12. kola III.L: Prakovce - Harichovce nenastúpil a v stretnutí 12 kola VII.L: Gelnica - Prakovce nastúpil oprávnene v zmysle DP.

2. ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.11.2013 o 16:30 hod. rozhodcu Jána Pavľáka .pod následkami pozastavenia delegácie.

3. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.11.2013 o 16.45 hod. rozhodcu Ľ. Legáta.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje R , že zápis na www.futbalnet.sk musí byť totožný so zápisom v papierovej forme pod disciplinárnymi následkami.

5. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

6. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takíto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

7. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

8. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. a VIII. L na dodržiavanie Rozpisu súťaží SOFZ str. 4 bod. h - Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP a tohto Rozpisu. Hosťujúci klub uvedenú skutočnosť oznámi R, DZ a hlavnému usporiadateľovi predmetného stretnutia.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie:
Marek Krožer (106 2141) - OŠK Slovinky - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 28.10.2013 // 10.- €
Cyril Horváth (123 6802) - FK TJ Spartak Bystrany - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 28.10.2013 // 10.- €
Ľuboslav Pribičko (107 2038) - TJ FC Kluknava - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 28.10.2013 // 10.- €
Milan Voda (102 9807) - TJ FC Kluknava - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 28.10.2013 // 10.- €
Dominik Humeňanský (122 4147) - OFK Jaklovce - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 28.10.2013 // 10.- €
Branislav Neupauer (111 3663) - TJ Družstevník Letanovce - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 28.10.2013 // 10.- €

Zastavenie činnosti nepodmienečne v súbehu so zákazom výkonu funkcie:
6 stretnutí:
Jozef Hudec (106 2674) - OŠK Slovinky - HNS voči delegovaným osobám a pokus o ich napadnutie po stretnutí 12. kola VII. ligy medzi FJ TJ Slovan Richnava a OŠK Slovinky pri odchode z areálu štadióna podľa DP1/3b od 28.10.2013; pretože menovaný vykonával v uvedenom stretnutí súčasne funkciu trénera, súčasne sa mu podľa čl. 11 ods. 1, ods. 3 DP ukladá disciplinárne opatrenie - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvisloti s futbalovým stretnutím v trvaní 6 stretnutí od 28.10.2013 // 10.- € - disciplinárne opatrenia boli uložené na základe zápisu o stretnutí, správy DZ a písomných vyjadrení AR

Peňažná pokuta:
DK SOFZ ukladá
OŠK Slovinky podľa DP2/1b a RS/A/7/a/bb disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 100.- € za HNS hráčov a funkcionárov hostí voči delegovaným osobám a pokus o ich napadnutie po stretnutí 12. kola VII. ligy medzi FJ TJ Slovan Richnava a OŠK Slovinky pri odchode z areálu štadióna // 10.- € - disciplinárne opatrenie bolo uložené na základe zápisu o stretnutí, správy DZ a písomných vyjadrení AR

DK SOFZ ukladá FK Slovan FO Markušovce podľa DP2/6 a RS/A/7f disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 50.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení (nevypísanie zápisu o stretnutí strojom alebo počítačom) v stretnutí 12. kola VII. ligy medzi FK Slovan FO Markušovce a TJ Družstevník Odorín // 10.- €

Žiadosť o zmenu trestu:
DK SOFZ podľa čl. 31 ods.
1 DP vyhovuje žiadosti hráča FK Spišská Nová Ves „B" - ONDRA Dominik (120 66 78) o zmenu trestu a menovanému podmienečne odkladá zvyšok výkonu trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 1 stretnutia so skúšobnou dobou do konca súťažného ročníka 2013/2014 // 10.- €

Iné:
DK SOFZ vzala
na vedomie okolnosti uvádzané v zápise o stretnutí a správe DZ zo stretnutia 12. kola VII. ligy medzi MFK Gelnica a FK Prakovce bez prijatia disciplinárnych opatrení z dôvodu, že tieto okolnosti neboli v zápise o stretnutí podpísané zástupcami ani jedného zo zúčastnených klubov.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 3.11.2013

7.liga dospelí - 13.kolo, 3.11.2013 o 13:30
SŠM Bystrany - Markušovce Džubák, Petruška ml., Šomšák, Brezovaj
Slovinky - Jaklovce Džima, Vaščura, Labaš T., Slamený
Olcnava - Richnava Legát, Zoričák, Mičudová, Kunzo V.
Prakovce - Jamník Marcin, Regec, Bobko R., Vall
Mníšek n./H. - Gelnica o 10:30 Marcin, Regec, Bobko R., Vall
Kluknava - Chrasť n./H. Jančár, Čuj, Pavlovský ml., Kotrady
Odorín - Sp. Nová Ves "B" o 10:30 Žiga, Šofranko, Klokočka, Podoben

8.liga dospelí - 13.kolo, 3.11.2013 o 13:30
V. Folkmar "B" - Sp. Tomášovce o 10:30 Čuj, Jančár, Pavlovský ml., Kotrady
Rudňany "B" - Spartak Bystrany 2.11. o 13:30 Vilčko, Labaš D., Mochlár, Kunzo V.
Sp. Hrušov - FC Richnava Šofranko, Žiga, Klokočka, Podoben
Iliašovce - Hnilčík Bobko D., Dunka, Podolinský

KR predvoláva na svoje nasledujúce zasadnutie dňa 6.11.2013 o 16:30 R Labaš D., Klein a DZ Slamený.

KR pozastavuje delegáciu R Petruškovi na 2 stretnutia za nedostatky v stretnutí 12.kola 8.ligy dospelých Spartak Bystrany - Sp. Hrušov.

KR žiada TJ Slovan Richnava o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 12.kola 7.ligy dospelých Richnava - Slovinky.

KR opakovane žiada všetkých R SOFZ, ktorý doteraz nenahlásili svoju konfekčnú veľkosť trička, aby tak urobili na emailovú adresu -rumancikmilan@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628058