Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 13, 15.10.2013

Úradná správa SOFZ č. 13

Sekretariát SOFZ

Všeobecná faktúra z ISSF za mesiac september je splatná 21.10.2013, t.z. že 21.10. už musia byť finančné prostriedky na účte SFZ.

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 8.11.2013 (piatok) o 16.30 hod.. Miesto konania bude upresnené v nasledujúcej Ú.S. SOFZ.

Trénersko - metodická komisia
Východoslovenský futbalový zväz
Alejova 2
042 96 Košice

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE TRÉNEROV
I. kvalifikačný stupeň
licencia GRASSROOTS C organizované v rámci ObFZ

Týmto sa záväzne prihlasujem na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia Grassroots C, ktoré sa bude organizovať v rámci príslušného ObFZ. Termíny školenia Vám budú oznámené e-mailom.
Rozsah školenia:
I. blok 2 dni Škola v prírode Kysak, resp. Prešov
II. blok 3 dni ObFZ

Výučba bude prebiehať denne od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Priezvisko a meno: ................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ................................................................................
Bydlisko: ................................................................................
PSČ: ................................................................................
Telefónne číslo: ................................................................................
E-mail: (povinný údaj) ................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: ................................................................................

Pozn.
Ak nevlastníte e-mailovú adresu uveďte e-mail, kde Vám budeme posielať informácie.
Komunikácia je vedená výhradne elektronicky!

Podmienky prijatia:
1) minimálny vek 18 rokov,
2) odoslaná prihláška na školenie,
3) zaplatenie poplatku.

Poplatky:
pri počte 22 záujemcov 139.- €
pri počte 24 záujemcov 128.- €
pri počte 26 záujemcov 118.- €
pri počte 28 záujemcov 110.- €


V......................................... dňa: ........................... podpis: ......................................

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ ZASLAŤ na príslušný Oblastný futbalový zväz!

K realizácii platby budete vyzvaný e-mailom!

Školenie sa uskutoční len ak sa prihlási min. 22 záujemcov!

Úradná správa ŠTK č. 13/2013

1. ŠTK nariaďuje tieto zmeny hracích dní a časov:
- U19 - B - 11. kolo: Olcnava - Letanovce dňa 18.10.2013(piatok) o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(poplatok - 5€ Letanovce).
- U15 - A - 11. kolo: Slovinky - Sp. Hrušov dňa 20.10.2013 o 13:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím dospelých.

2. ŠTK berie na vedomie zmenu štatutára TJ Štart Hrabušice.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

5. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. a VIII. L na dodržiavanie Rozpisu súťaží SOFZ str. 4 bod. h - Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP a tohto Rozpisu. Hosťujúci klub uvedenú skutočnosť oznámi R, DZ a hlavnému usporiadateľovi predmetného stretnutia.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
5 stretnutí: Roman Hadry (123 5781) - FK TJ Nový život Kluknava - ČK - HNS voči R - urážlivé gesto po skončení stretnutia na HP podľa DP1/3b s použitím priťažujúcej okolnosti podľa čl. 23 písm. d) DP (predchádzajúce disciplinárne potrestanie) od 14.10.2013 // 10.- €

4 stretnutia: František Balog (131 8278) - FK AŠK Maria Huta Gelnica - ČK - telesné napadnutie - udretie protihráča do tváre v prerušenej hre podľa DP1/6/1b od 13.10.2013 // 5.- €

3 stretnutia: Dominik Ondra (120 6678) - FK Spišská Nová Ves (B) - ČK - HNS voči R - urážlivý a vulgárny výraz podľa DP1/3b od 14.10.2013 // 10.- €
Matúš Olejník (119 1107) - FK TJ Družstevník Letanovce - ČK - HNS voči R - urážlivý a vulgárny výraz podľa DP1/3b od 14.10.2013 // 10.- €

2 stretnutia: Miroslav Grzyb (132 0054) - FK OTJ Jamník - ČK - telesné napadnutie - násilné držanie protihráča za krk v prerušenej hre podľa DP1/6/1a od 14.10.2013 // 10.- €
Matúš Brajerčík (118 2759) - FK TS SŠM Bystrany - ČK - telesné napadnutie - násilné sotenie protihráča v prerušenej hre podľa DP1/6/1a od 14.10.2013 // 10.- €
Daniel Humeňanský (122 4146) - OFK Jaklovce - ČK - surová hra - podkopnutie súpera v neprerušenej hre podľa DP1/4a od 14.10.2013 // 10.- €

1 stretnutie: Martin Ordzovenský (120 5010) - FK 56 Iliašovce - ČK - stiahnutie súpera za dres v jasnej gólovej šanci podľa DP1/1b od 14.10.2013 // 10.- €
Ondrej Gavalier (121 5153) - FK 56 Iliašovce - ČK po 2. ŽK - podľa DP1/5a od 14.10.2013 // 10.- €
Marek Pribičko (132 1649) - OFK Jaklovce - ČK po 2. ŽK - podľa DP1/5a od 13.10.2013 // 5.- €
Dávid Svetkovský (125 4496) - FK TJ ŽPSV Olcnava - ČK po 2. ŽK - podľa DP1/5a od 13.10.2013 // 5.- €
Tibor Staroň (108 2372) - FK TJ Družstevník Odorín - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 14.10.2013 // 10.- €
Jozef Bottcher (133 1264) - FK TJ Baník Hnilčík - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 14.10.2013 // 10.- €

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK SOFZ neprerokovala
žiadosť hráča TJ Slovan Richnava - Peter Roman o odpustenie zvyšku trestu, pretože hráč trest vykonal dňom 13.10.2013, takže týmto dňom má uvoľnenú činnosť.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 19.10. a 20.10.2013

7.liga dospelí - 11.kolo, 20.10.2013 o 14:00
Jaklovce - Markušovce Rusnák, Mochlár, Klein, Kunzo V.
SŠM Bystrany - Richnava o 10:30 Labaš D., Labaš T., Novotta, Podoben
Slovinky - Jamník o 10:30 Šoltés, Šofranko, Pavľák, Kotrady
Olcnava - Gelnica Čuj, Zoričák, Valovič, Slamený
Prakovce - Chrasť n./H. Legát, Petruška, Petruška ml., Vall
Mníšek n./H. - Sp. Nová Ves "B" Bobko D., Bobko R., Šoltés, Kotrady
Kluknava - Odorín Pecha, Šomšák, Pavlovský ml., Brezovaj

8.liga dospelí - 11.kolo, 20.10.2013 o 14:00
Rudňany "B" - Letanovce 19.10. o 14:00 Baldovský, Šuba, Klokočka, Tkáčik
Sp. Hrušov - Sp. Tomášovce Novotta, Labaš D., Labaš T., Podoben
Iliašovce - Spartak Bystrany Džima, Jančár, Klokočka
Hnilčík - FC Richnava o 10:30 Ďurčan, Furman, Podolinský, Tkáčik

U-19 - 2, dorast - 11.kolo, 19.10.2013 o 14:00
SŠM Bystrany - Jaklovce Novotta, Podolinský
Sp. Hrušov - Iliašovce Čuj
Olcnava - Letanovce 18.10. o 14:30 Baldovský, Pavlovský ml.

U-15 - A, žiaci - 11.kolo, 19.10.2013 o 12:00
Hrabušice - Odorín Labaš D.
Slovinky - Sp. Hrušov 20.10. o 13:00 Pavľák, Šofranko
Sp. Vlachy - Jamník o 10:30 Klein, Furman
Olcnava - Markušovce 20.10. o 11:45 Zoričák, Valovič
Rudňany - Letanovce o 10:30 Čuj
Harichovce - Teplička o 11:00 Podolinský, Novotta

U-15 - B, žiaci - 11.kolo, 19.10.2013 o 12:00
Jaklovce - Richnava Mochlár, Labaš T.
Mníšek n./H. - Margecany Pavľák, Pecha
Kluknava - Gelnica Rusnák, Vaščura
Prakovce - Maria Huta 20.10. o 11:45 Petruška, Petruška ml.
Nálepkovo - V.Folkmar Petruška ml., Petruška

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1436304