Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 12, 8.10.2013

Úradná správa SOFZ č. 12

Sekretariát SOFZ 

Všeobecná faktúra z ISSF za mesiac september je splatná 21.10.2013, t.z. že 21.10. už musia byť finančné prostriedky na účte SFZ.

Úradná správa ŠTK č. 12/2013

1. ŠTK kontumuje:
- U 15- A- 9.kolo: Sp.Vlachy - Letanovce na 3:0 v prospech družstva Sp.Vlachy. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.
- U 15- B - 9. kolo: Kluknava - V. Folkmár na 3:0 v prospech družstva Kluknavy. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí . Do pozornosti DK.

2. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

3. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

4. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. a VIII. L na dodržiavanie Rozpisu súťaží SOFZ str. 4 bod. h - Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP a tohto Rozpisu. Hosťujúci klub uvedenú skutočnosť oznámi R, DZ a hlavnému usporiadateľovi predmetného stretnutia.

6. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisii sa uskutoční dňa 15.10.2013(utorok) od 16:00 hod. Z uvedeného dôvodu žiada R a DZ o zasielanie zápisov a správ DZ v pondelok 1. triedou.

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

1 stretnutie: Ľubomír Farkašovský (111 6405) - FK OTJ Jamník - ČK po 2. ŽK - podľa DP1/5a od 07.10.2013 // 10.- €
Michal Choma (119 6819) - FK 56 Iliašovce - ČK po 2. ŽK - podľa DP1/5a od 07.10.2013 // 10.- €
Adam Kusý (123 3580) - FK OTJ Jamník - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 07.10.2013 // 10.- €
Martin Petrov (110 0818) - FK TJ ŽPSV Olcnava - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 07.10.2013 // 10.- €
Miroslav Beluško (1220702) - FK Slovan Veľký Folkmár - za 4 ŽK - podľa DP1/13/5a od 07.10.2013 // 10.- €

Peňažné pokuty:

DK SOFZ ukladá FK Slovan Veľký Folkmar podľa DP2/2a a RS/A/7b disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 30.- € za zavinené nenastúpenie družstva žiakov na majstrovské stretnutie 9. kola U15 - B medzi TJ Nový život Kluknava a FK Slovan Veľký Folkmar // 5.- €

DK SOFZ ukladá FK TJ Družstevník Letanovce podľa DP2/2a a RS/A/7b disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 30.- € za zavinené nenastúpenie družstva žiakov na majstrovské stretnutie 9. kola U15 - A medzi MŠK Tatran Spišské Vlachy a TJ Družstevník Letanovce // 5.- €

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:

DK SOFZ podľa čl. 31 ods. 1 DP zamieta žiadosť hráča FK 56 Iliašovce - MARHEVKA Erik (126 5160) o odpustenie zvyšku trestu a súčasne podľa čl. 31 ods. 2 DP menovanému podmienečne odkladá zvyšok výkonu trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 1 stretnutia so skúšobnou dobou do konca súť. roč. 2013/2014 // 5.- €

Iné:

DK SOFZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia 8. kola VIII. Ligy medzi FC Richnava a FK Slovenský Raj Spišské Tomášovce, pričom vyzdvihuje vysokú obrazovú kvalitu tohto videozáznamu.

DK SOFZ vzhliadla videozáznam poskytnutý zo strany FK Spartak Bystrany, po vzhliadnutí ktorého odkazuje na svoju úradnú správu zo dňa 02.10.2013 s konštatovaním, že ani na základe tohto videozáznamu nie je DK SOFZ príslušná vo veci konať, pretože nie je dôvod na začatie disciplinárneho konania.


Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

Komisia rozhodcov

Obsadenie R a DZ na 12.10. a 13.10.2013

7.liga dospelí - 10.kolo, 13.10.2013 o 14:30
Markušovce - Kluknava o 10:30 Šoltés, Mochlár, Novotta, Podoben
Odorín - Mníšek n./H. Rusnák, Pavlovský ml., Valovič, Švarc
Sp. Nová Ves "B" - Prakovce Labaš T., Klein, Pavľák, Kunzo V.
Chrasť n./H. - Olcnava Šoltés, Bobko R., Mičudová, Vall
Gelnica - Slovinky o 10:30 Jochman, Petruška, Petruška ml., Tkáčik
Jamník - SŠM Bystrany Mačák, Kunzová, Regec, Brezovaj
Richnava - Jaklovce Legát, Vaščura, Vilčko, Slamený

8.liga dospelí - 10.kolo, 13.10.2013 o 14:30
Spartak Bystrany - Hnilčík Bobko D., Čuj, Šomšák
Sp. Tomášovce - Iliašovce Jančár, Klokočka, Dunka
Letanovce - Sp. Hrušov o 10:30 Džubák, Pavlovský, Zoričák, Vall
V. Folkmar "B" - Rudňany "B" Mochlár, Petruška ml., Petruška

U-19 - 2, dorast - 10.kolo, 12.10.2013 o 14:30
Jaklovce - Letanovce Kotrady, Vilčko
Maria Huta - Olcnava 13.10. o 10:30 Vaščura, Vilčko
SŠM Bystrany - Sp. Hrušov Mochlár, Pavľák

U-15 - A, žiaci - 10.kolo, 12.10.2013 o 12:30
Odorín - Harichovce 13.10. o 12:15 Pavlovský ml., Valovič
Teplička - Rudňany 13.10. o 12:15 Labaš D., Dunka
Letanovce - Olcnava Dunka, Čuj
Markušovce - Sp. Vlachy 11.10. o 15:30 Bobko D., Bobko R.
Jamník - Slovinky 13.10. o 12:15 Regec
Sp. Hrušov - Hrabušice 13.10. o 12:15 Bobko R., Mičudová

U-15 - B, žiaci - 10.kolo, 12.10.2013 o 12:30
V. Folkmar - Prakovce o 14:00 Pecha, Vaščura
Maria Huta - Kluknava o 14:00 Labaš D., Labaš T.
Gelnica - Mníšek n./H. o 12:00 Labaš T., Labaš D.
Margecany - Jaklovce Vilčko, Kotrady
Richnava - Helcmanovce Pavľák, Mochlár

KR pozastavuje delegáciu R Žigovi na 1 stretnutie za nesprávny popis priestupkov napomínaných hráčov v zápise o stretnutí 9.kola 7.ligy dospelých Jaklovce - Jamník.

KR pozastavuje delegáciu R Pechovi na 1 stretnutie dospelých za nesúlad papierového zápisu o stretnutí a zápisu o stretnutí v ISSF zo stretnutia 9.kola 7.ligy dospelých Prakovce - Odorín.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569209