Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 10, 25.9.2013

Úradná správa SOFZ č. 10

Úradná správa ŠTK č. 10/2013

1. ŠTK schvaľuje tieto zmeny termínov ÚHČ a hracích dní:
- U15 - A - 11.kolo: Harichovce - Teplička dňa 19.10.2013 o 11:00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

2. ŠTK kontumuje:
VIII. L - 7 .kolo: Letanovce - FC Richnava na 3:0 v prospech družstva Letanovce. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe šetrenia sťažnosti OŠK Slovinky zo stretnutia 6. kola VII.L.: Kluknava - Slovinky a na základe nerešpektovania RS bod 5/h prípad odstupuje na riešenie DK.

4. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

5. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

6. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. a VIII. L na dodržiavanie Rozpisu súťaží SOFZ str. 4 bod. h - Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov DP a tohto Rozpisu. Hosťujúci klub uvedenú skutočnosť oznámi R, DZ a hlavnému usporiadateľovi predmetného stretnutia.

8. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 02.10.2013 o 16:30 hod. ved. družstiev(žiaci) OTJ Jamník, TJ FO Družstevník Odorín, R- P.Kunzovú. Ved. družstiev a R donesú so sebou kópie zápisu o stretnutí 7. kola-U15-A: Jamník - Odorín. 

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
2 stretnutia:
Damián Adler (125 2683) - FK TJ Štart Hrabušice - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 22.09.2013 // 5.- €
1 stretnutie: Dávid Stajsko (124 4099) - FK TJ Nový život Kluknava - ČK - HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou hráča (nie brankára) na bránkovej čiare podľa DP1/1a od 23.09.2013 // 10.- €

DK SOFZ ukladá FC Richnava podľa DP2/2a a RS/A/7b disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 70.- € za zavinené nenastúpenie družstva na majstrovské stretnutie 7. kola VIII. ligy dospelých medzi FK Družstevník Letanovce a FC Richnava // 10.- €

DK SOFZ ukladá FC Richnava podľa DP2/6 a RS/A/7f disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 100.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 6. kola VIII. ligy medzi FC Richnava a V. Folkmar "B". na základe požiadavky DK SOFZ v zmysle RS/A/5f // 10.- €

DK SOFZ na návrh ŠTK ukladá FK Kluknava podľa DP2/6 a RS/A/7f a RS/A/5/h disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 20.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - neumožnenie natáčania videa mužstvu Slovinky v zápase 6 kola VII. ligy medzi FK Kluknava a FK Slovinky // 10.- €

DK SOFZ vzala na vedomie správu R - Petruška Patrik o neprístojnosti uvedenú v zápise o stretnutí v zápase 7. kola U19 - 1 medzi FK TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a FK Slovan Helcmanovce bez prijatia disciplinárnych opatrení, pretože k disciplinárnemu previneniu nedošlo.

DK zamieta žiadosť hráča FK Slovan Richnava Peter Roman(1257445)//10.-€

Vyžiadanie stanovísk:
DK SOFZ na základe
zápisu o stretnutí a správy DZ vo veci údajného napadnutia hráča hostí č. 8 - Petrík Lukáš (118 9465) v polčasovej prestávke stretnutia 7. kola VII. ligy dospelých medzi FK TJ Slovan Richnava a MFK Gelnica vyzýva zástupcov FK TJ Slovan Richnava a MFK Gelnica, napadnutého hráča hostí, R - Regec Dalibor, AR1 - Zmij Peter, AR2 - Šomšák Radoslav a DZ - Brezovaj Patrik a hlavného usporiadateľa - Horváth Marián o zaslanie podrobných písomných stanovísk na najbližšie zasadnutie DK k danému podozreniu z napadnutia so zameraním sa na spôsob, intenzitu a identifikovanie previnilca, ktorý sa mal napadnutia dopustiť a súčasne ukladá FK TJ Slovan Richnava o zaslanie videozáznamu z tohto stretnutia

DK SOFZ na základe zápisu o stretnutí vo veci údajného napadnutia hráčov hostí č. 4 - Ján Žiga (132 0246) a č. 11 - Tomáš Žiga (124 3990) po ukončení stretnutia 7. kola VIII. ligy dospelých medzi FK TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce a TJ Spartak Bystrany pri odchode z HP vyzýva zástupcov FK TJ Slovenský Raj Spišské Tomašovce a TJ Spartak Bystrany, napadnutých hráčov hostí, AR1 - Petruška Patrika, AR2 - Dunka Igor a hlavného usporiadateľa - Štrauch Radovan o zaslanie podrobných písomných stanovísk na najbližšie zasadnutie DK k danému podozreniu z napadnutia so zameraním sa na spôsob, intenzitu a identifikovanie previnilca alebo previnilcov, ktorí sa mali napadnutia dopustiť. Kapitán a vedúci mužstva hostí zašlú osobitné vyjadrenie k dôvodom nepodpísania zápisu a neprevzatia registračných preukazov.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 28.9. a 29.9.2013

7.liga dospelí - 8.kolo, 29.9.2013 o 15:00
Markušovce - Mníšek n./H. Žiga, Labaš D., Šofranko, Kunzo V.
Kluknava - Prakovce Rusnák, Bobko D., Mičudová, Vall
Odorín - Olcnava Regec, Novotta, Petruška ml., Brezovaj
Sp. Nová Ves "B" - Slovinky Labaš T., Kunzová, Mochlár, Slamený
Chrasť n./H. - SŠM Bystrany o 10:30 Kotrady, Rusnák, Dunka, Tkáčik
Gelnica - Jaklovce o 10:30 Jochman, Furman, Ďurčan, Tornay
Jamník - Richnava Šomšák, Klein, Petruška, Schlesinger

8.liga dospelí - 8.kolo, 29.9.2013 o 15:00
FC Richnava - Sp. Tomášovce Dunka, Valovič, Vaščura, Tkáčik
Hnilčík - Letanovce Pecha, Pavľák
Iliašovce - V. Folkmar "B" Čuj, Zoričák, Pavlovský ml., Tornay
Sp. Hrušov - Rudňany "B" o 10:30 Bobko D., Jančár, Žiga, Schlesinger

U-19 - 1, dorast - 8.kolo, 28.9.2013 o 15:00
Margecany - Nálepkovo Pecha, Labaš T.
Slovinky - Hrabušice Petruška ml., Petruška
Teplička - V. Folkmar Čuj, Regec
Helcmanovce - Markušovce Kotrady
Jamník - Chrasť n./H. Bobko D., Furman

U-19 - 2, dorast - 8.kolo, 28.9.2013 o 15:00
Jaklovce - Maria Huta Šofranko, Vaščura
Iliašovce - Letanovce Novotta, Klein
SŠM Bystrany - Olcnava Dunka, Mičudová

U-15 - A, žiaci - 8.kolo, 28.9.2013 o 13:00
Odorín - Rudňany 29.9. o 12:45 Petruška ml., Novotta
Harichovce - Olcnava Klein, Novotta
Teplička - Sp. Vlachy 29.9. o 12:45 Pavlovský ml., Zoričák
Letanovce - Slovinky Regec, Čuj
Markušovce - Hrabušice Furman, Bobko D.
Jamník - Sp. Hrušov 29.9. o 12:45 Klein, Petruška

U-15 - B, žiaci - 8.kolo, 28.9.2013 o 13:00
Nálepkovo - Kluknava Kotrady
V. Folkmar - Mníšek n./H. o 14:00 Pavľák, Rusnák
Maria Huta - Jaklovce o 14:00 Labaš D., Mochlár
Gelnica - Helcmanovce o 12:00 Rusnák, Pavľák
Margecany - Richnava Labaš T., Pecha

KR pozastavuje delegáciu R Zmijovi za neúčasť na stretnutí mládeže a menovaného predvoláva na svoje nasledujúce zasadnutie dňa 2.10.2013 o 16:00.

KR pozastavuje delegáciu R Vaščurovi na 1 stretnutie vo funkcii R za neúčasť na zasadnutí ŠTK.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1555944