Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 44, 10.7.2013

Úradná správa SOFZ č. 44

Sekretariát SOFZ

Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 19.7.2013 (piatok) o 16.00 hod. v priestoroch SOŠ Markušovská cesta. Pozvánky a program Konferencie SOFZ budú zaslané FK SOFZ doporučene poštou.

Prihlášku do súťaži riadených SOFZ pre súťažný ročník 2013/2014 nájdu kluboví manažéri v ISSF systéme v časti dokumenty.

Sekretariát SOFZ upozorňuje všetky kluby SOFZ na povinnosť registrácie štadiónov do matriky štadiónov. Registračný formulár - štadión sa nachádza v ISSF v kolónke DOKUMENTY. Vyplnený originál formulár zasielajte na sekretariát VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice. 

Matrika SOFZ

Dňa 1.7.2013 boli v systéme ISSF vygenerované faktúry so všetkými poplatkami v mesiaci jún. Faktúra je splatná 15.7.2013 ! ! ! To znamená, že 15.7.2013 už musia byť fin. prostriedky na účte SFZ. Nezabudnite vždy uviesť aj správny variabilný symbol, ktorý máte uvedený na faktúre!!!!
Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedený na faktúre!!!!
Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na účet SFZ - nie dňom úhrady!! Neberte to na ľahkú váhu, nakoľko nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú pretekársku aj matričnú činnosť !!

Kluboví manažéri - vyplňovanie tlačív pri prestupoch (Slovensko, zahraničie), hosťovaniach (ukončenie hosťovania), registrácii hráčov - povinné údaje vyplňovať priamo v ISSF systéme v časti dokumenty na stiahnutých tlačivách (nové tlačivá) paličkovým písmom (tlačivá, na ktorých budú povinné údaje vyplnené ručne, budú považované za neplatné).

Kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ.

Klubový manažéri v ISSF systéme pri registrácii hráčov - základná registrácia hráča, výmene registračných preukazov - staré za nové R.P., skončená platnosť, nahrávajú všetky povinné údaje hráčov, taktiež fotografie hráčov cez elektronickú podateľňu - údaje nahráva povinne klubový manažér - zodpovedá za správnosť údajov (kolónky v elektronickej podateľni - prihláška k registrácii hráča, žiadosť o vydanie registračného preukazu hráča) a žiadosť elektronicky zašlú na sekretariát SOFZ, kde matrikár dané žiadosti schváli, alebo zamietne.

Zmena v Základnej registrácii hráča (Prihláška k registrácii hráča). Od tohoto momentu sa úplne oddelila papierová forma Základnej registrácie hráča od čisto elektronickej. Funguje to presne ako pri elektronickom prestupe hráča.

Elektronická registrácia funguje nasledovne:
- Klubový ISSF manažér vyplní v ISSF v elektronickej podateľni formulár "Prihláška k registrácii hráča" kde je NUTNÁ osobná emailová adresa registrovaného.
- Pokiaľ registrovaný nemá osobnú emailovú adresu, musí zaslať papierové tlačivo "Prihláška k registrácii hráča"
- Pokiaľ registrovaný hráč nedovŕšil 18 rokov, zadáva sa emailová adresa ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !
- následne po odoslaní žiadosti ide na uvedenú emailovú adresu notifikácia a v emaile je aj odkaz (linka) na ktorú treba kliknúť a následne sa otvorí www prehliadač kde je celá žiadosť a registrovaná osoba ju má možnosť Schváliť alebo Zamietnuť.
- Ak ju registrovaná osoba zamietne je to koniec procesu, nič viac sa nedeje.
- Ak ju registrovaná osoba schváli, ide notifikácia klubovému manažérovi (aj matrikárovi) a ten následne dokončí registračný proces.

Pri elektronickej registrácii sa AUTOMATICKY vytvorí osobné konto v ISSF a tým je celý proces registrácie a aktivácie člena SFZ dokončený. Nie je už treba vytvárať konto osobne na ktorom koľvek zväze.

Pri prvotnej registrácii už ISSF manager nezasiela fotku hráča na matriku, ale nahráva ju do systému pri vyžiadaní registračného preukazu hráča. Niekedy v priebehu júna pribudne na prihlášku aj nutnosť overeného podpisu hráča (resp. zák.zástupcu). Vždy aktuálnu prihlášku nájde ISSF manager vo svojich dokumentoch.

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

HK SOFZ

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2013/2014
1.Bystrany Sp.: štartovné 0€ (zostatok na účte: 8€)
2.Bystrany: štartovné 28€
3.Chrasť n/H.: štartovné 0€ (zostatok na účte: 54€)
4.Gelnica: štartovné 0€
5. Harichovce: štartovné0€
6.Helcmanovce: štartovné 0€ (zostatok na účte: 71€)
7.Hnilčík:štartovné0€ (zostatok na účte: 16€)
8.Hrabušice:štartovné0€ (zostatok na účte 30€)
9.Iliašovce: štartovné13€
10.Jaklovce:štartovné59€
11. Jamník: štartovné12€
12.Kluknava:štartovné66€
13.Letanovce: štartovné0€ (zostatok na účte 13€)
14.Margecany: štartovné9€
15.M. Huta:štartovné 6€
16.Markušovce:štartovné0€ (zostatok na účte 13€)
17. Matejovce n/H.: štartovné19€
18.Mníšek n/H.:štartovné12€
19.Nálepkovo: štartovné0€ (zostatok na účte 83€)
20.Odorín:štartovné14€
21.Olcnava: štartovné 66€
22.Sp.N.Ves,,B´´: štartovné24€
23.Prakovce:štartovné3€
24.Richnava FC:štartovné0€ (zostatok na účte 10€)
25.Richnava: štartovné0€ (zostatok na účte 24€)
26.Rudňany: štartovné0€ (zostatok na účte 20€)
27.Slovinky: štartovné3€
28.Sp. Hrušov: štartovné0€ (zostatok na účte 7€)
29.Sp. Tomášovce:štartovné3€
30.Teplička:štartovné0€ (zostatok na účte 25€)
31.V.Folkmar:štartovné13€
32.V. Folkmar,,B´´:štartovné0€ (zostatok na účte 13)
Kluby ktoré nemajú v zátvorke zostatok na účte majú zostatok 0.
Štartovné uhradiť do 10.7.2013, číslo účtu 0101381738/0900 (platby uhradiť šekom SOFZ, alebo prevodom z účtu).

ŠTK SOFZ

1. Termínová listina pre súť. ročník 2013/2014:
1. trieda dospelých - jesenná časť 11.8.2013 a ďalej víkendy, ukončenie 15.6.2014 - hrací deň nedeľa
2. trieda dospelých - podľa počtu prihlásených družstiev (začiatok jesennej časti 11.8.2013) - hrací deň nedeľa
Mládežnícke stretnutia - podľa počtu prihlásených družstiev (začiatok jesennej časti 10.8.2013) - hrací deň sobota

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že aktív ŠTK SOFZ spojený s vyhodnotením súťažného ročníka 2012/2013 a rozlosovaním nového súťažného ročníka 2013/2014 sa uskutoční dňa 19.7.2013 o 17.00 hod. na SOŠ Stavebnej (Markušovská cesta). Zároveň upozorňuje FK SOFZ na zaslanie prihlášok do jednotlivých súťaží v termíne do 10.7.2013 na sekretariát SOFZ. Družstva, ktoré do uvedeného termínu nezašlú prihlášku do jednotlivých súťaží, nezaplatia štartovne a nebudú mať uhradené všetky disciplinárne poplatky za súťažný ročník 2012/2013 nebudú zaradené do jednotlivých súťaží.

3. ŠTK vyzýva funkcionárov SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže.

4. ŠTK oznamuje, že jej najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 17.07.2013.

KR SOFZ

KR oznamuje R a DZ, že letný Seminár R a DZ SOFZ (školenie na prácu v Informačnom systéme slovenského futbalu) sa uskutoční 12.7.2013 o 17:00 v priestoroch SOŠ na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi. Účasť je povinná!

KR upozorňuje R, že videonávody na prácu v ISSF sú k dispozícií na webovej stránke SFZ (http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonavody.html).

Každý R si je povinný pred seminárom pozrieť nasledujúce videonávody:
- Inštalácia koreňového certifikátu Certifikačnej autority SFZ
- Elektronický zápis o stretnutí
- Aktivácia a správa Tímového manažéra ISSF

Trénersko - metodická komisia
Východoslovenský futbalový zväz
Alejova 2
042 96 Košice

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR TRÉNEROV
I. kvalifikačný stupeň - licencia C
II. kvalifikačný stupeň - licencia UEFA B

Týmto sa záväzne prihlasujem na seminár trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa, ktoré sa bude organizovať

27. júla 2013 (sobota)
od 9.00 hod. v Košiciach v budove VsFZ, Alejová ul.

Seminár bude prebiehať:
I. kval. stupeň licencia C od 9.00 hod. do 13.00 hod. (4 hod.)*
II. kval. stupeň licencia UEFA B od 9.00 hod. do 17.00 hod. (8 hod.)*
* nehodiace sa škrtnite

Priezvisko a meno: ................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ................................................................................
Bydlisko: ................................................................................
PSČ: ................................................................................
Telefónne číslo: ................................................................................
E-mail: (povinný údaj) ................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: ................................................................................
Termín (rok) posledného školenia: .....................................................................
Evidenčné číslo licencie: .....................................................................

Poplatky:

I. kval. st. licencia C predĺženie licencie školné + občerstvenie 13.- €
II. kval. st. licencia UEFA B predĺženie licencie školné + očerstvenie 20.- €
účastnícky poplatok bez predlžovania licencie občerstvenie 5.- €

je potrebné uhradiť na číslo účtu: 15439542/0200 VS: 30501

Vyplnenú prihlášku, doklad o uhradení poplatku a kópiu licencie je potrebné zaslať na e-mail:
peter.szenay@futbalsfz.sk
do 19. 7. 2013!

 

PRIHLÁŠKY ZASLANÉ PO TERMÍNE NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!


V......................................... dňa: ........................... podpis: ......................................

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625692