Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 35, 7.5.2013

Úradná správa SOFZ č. 34

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ Vás upozorňuje na dodržiavanie lehoty splatnosti faktúry z ISSF za poplatky, pokuty a podobne, ktoré sa uhrádzajú na Slov.futbal.zväz.
Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na účet SFZ-nie dňom úhrady!! Neberte to na ľahkú váhu, nakoľko nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!! (pri odohratí stretnutia v zastavenej činnosti -3 body) Nenechávajte si preto úhradu faktúry na posledné dni splatnosti.
Reporty na SFZ sa robia raz denne.
Prevod z banky (inej než Slov.sporiteľni) trvá 2-3 dni a úhrada šekom cca týždeň (úhradu šekom neodporúčame robiť! !)

Faktúru nájde ISSF manager po prihlásení v menu Faktúry, "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF (Detail faktúry - stiahni pdf). Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi za dobierku plastových preukazov. Túto faktúru prosím druhýkrát neplaťte.
Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!

Školenie trénerov licencie C - informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

Oznam sekretariátu - matrika SOFZ
Kluboví manažéri - vyplňovanie tlačív pri prestupoch (Slovensko, zahraničie), hosťovaniach (ukončenie hosťovania), registrácii hráčov - povinné údaje vyplňovať priamo v ISSF systéme v časti dokumenty na stiahnutých tlačivách (nové tlačivá) paličkovým písmom (tlačivá, na ktorých budú povinné údaje vyplnené ručne, budú považované za neplatné).

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil povinnú výmenu starých registračných preukazov za nové plastové karty v republikových súťažiach. Okamžitá výmena registračných preukazov ( do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ) v súťažiach SOFZ nie je povinná. Vymieňať sa budú len preukazy, ktorým skončila platnosť, sú poškodené, pri prestupoch, hosťovaniach hráčov vo všetkých vekových kategóriách a iné špecifické prípady. Cieľom je, aby kluby menili preukazy po družstvách postupne v nasledujúcom období ( bude určený termín výmeny všetkých preukazov ) nie naraz - to je finančne veľmi náročné.

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

Od 1.februára 2013 kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ.

Klubový manažéri v ISSF systéme pri registrácii hráčov - základná registrácia hráča, výmene registračných preukazov - staré za nové R.P., skončená platnosť, nahrávajú všetky povinné údaje hráčov, taktiež fotografie hráčov cez elektronickú podateľňu - údaje nahráva povinne klubový manažér - zodpovedá za správnosť údajov (kolónky v elektronickej podateľni - prihláška k registrácii hráča, žiadosť o vydanie registračného preukazu hráča) a žiadosť elektronicky zašlú na sekretariát SOFZ, kde matrikár dané žiadosti schváli, alebo zamietne. Registrácia hráča nebude schválená skôr, ak na sekretariát SOFZ nebude doručená - zaslaná prihláška k registrácii hráča v papierovej forme.

Úradná správa ŠTK č. 35/2013

1. ŠTK po prejednaní schvaľuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ:
- 1. B trieda žiakov - 13. kolo: TJ FK Lokomotíva Margecany - TJ Baník Mníšek nad Hnilcom sa odohrá dňa 11.05.2013 o 14:30 hod v obrátenom poradí t.j. na ihrisku v Mníšku nad Hnilcom. (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
- 1. trieda dorast - 16 . kolo TJ Štart Hrabušice - TJ FK Lokomotíva Margecany 3:0 kont., neúčasť hostí. Do pozornosti DK

3. ŠTK vyzýva TJ Slovan Richnava o predloženie kópie ostaršenia v zmysle čl. 113 SP hráča p. Biroša Mareka č.r. 1261333 v termíne do 10.05.2013 na sekretariát SOFZ., resp. odovzdať R v stretnutí 16. kola (Gelnica - Richnava).

4. ŠTK pozýva na deň 14.05.2013 o 17,30 hod. štatutárnych zástupcov klubov FC Richnava - p. Marcela Gabča a TJ Slovan Richnava - Vladimíra Kurtu.

5. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

6. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF (www.futbalnet.sk). Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

7. ŠTK upozorňuje FK 1. A a 1.B triedy žiakov, že aj v tomto súťažnom ročníku sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva s každej skupiny umiestnené v 1.A triede po 22. kole a v 1.B triede po 14. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. Termín turnaja bude upresnený v nasledujúcich ÚS.

8. ŠTK upozorňuje, že najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 14.05.2013 (utorok) od 16:00 hod. Z uvedeného dôvodu žiada R a DZ o zaslanie zápisov o stretnutí a správ DZ v pondelok 13.05.2013 doporučene 1. triedou.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
3 stretnutia: LIPOVSKÝ Ivan (120 0169) - SŠM Bystrany - ČK - za napadnutie protihráča podľa DP1/6b od 02.05.2013 - doposiaľ vykonal 1 stretnutie // 10.- €
2 stretnutia: ONDRA Dominik (120 6678) - SNV „B" - za 8 ŽK podľa DP1/12/5b od 06.05.2013 // 10.- €
MURGÁČ Branislav (112 8833) - FK Hnilčík - za napadnutie protihráča podľa DP1/6a od 02.05.2013 - doposiaľ vykonal 1 stretnutie // 10.- €
1 stretnutie: ROMAN Peter (1257443) - TJ Slov. Richnava - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 2.5.2013 - trest vykonal // 10 .- €
GMITER Marek (118 9958) - FK Prakovce - za ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 02.05.2013 - trest vykonal // 10.- €
VIBOH Matúš (115 5681) - FK Nálepkovo - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 02.05.2013 - trest vykonal // 10.- €
PAVOL Rastislav (124 7285) - FK SŠM Bystrany - ČK za zmarenie gólovej situácie podľa DP1/1a od 06.05.2013 // 10.- €
KUSY Adam (123 3580) - FK Jamník - za ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 06.05.2013 // 10.- €
BOTCHER Jozef (133 1264) - FK Hnilčík - za ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 02.05.2013 - trest vykonal // 10.- €
ČUCHRAN Tomáš (122 0118) - FK Markušovce - ČK za zmarenie gólovej situácie podľa DP1/1a od 06.05.2013 // 10.- €
HOLUB Marcel (128 5185) - FK Chrasť n/Hor. - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 05.05.2013 // bez poplatku - poplatok (5.- €) uhradený z ÚS č. 34 (omylom uvedený poplatok 10.- € - správne malo byť 5.- € - za nenastúpenie dorastu)
HUDÁK Marek (119 3613) - TJ Slov. Richnava - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 06.05.2013 // 10.- €

Peňažné pokuty:
DK SOFZ na návrh ŠTK SOFZ ukladá FK Margecany disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 40.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 16. kola I. triedy dorastu medzi FK Hrabušice a FK Margecany podľa DP2/6 a RS/A/7/b // 5.- €.

DK SOFZ na návrh KR SOFZ ukladá FK Kluknava disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 20.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení (RS/A/5f) - zaslanie neúplného videozáznamu zo stretnutia 19. kola I. triedy dospelých medzi FK Kluknava a FK Nálepkovo podľa DP2/6 a RS/A/7/f // 10.- €.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu. (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ na 8. 5. 2013

Dospelí:
Spartak Bystrany - Prakovce Čuj za Rusnáka
Sp. Nová Ves "B" - Nálepkovo Šuba, Žiga, Pecha, Kunzo Š.
Jamník - Kluknava Kotrady za Šofranka, Pavlovský ml. ruší sa delegácia
Gelnica - Richnava Rusnák za Čuja
Hnilčík - Iliašovce Mačák za Kunza L.

Dorast:
Teplička - Rudňany Mačák

Zmeny v obsadení R a DZ na 11. a 12. 5. 2013

Dospelí:
Mníšek n./H. - Spartak Bystrany Džima, Rusnák, Mičudová, Slamený
Gelnica - Jamník Tkáčik za VsFZ
Richnava - Sp. Nová Ves "B" Kotrady za VsFZ
Bystrany - Prakovce Kunzo V. za VsFZ
Chrasť n./H. - Nálepkovo Tornay za Švarca
Odorín - Kluknava Kunzo L., Podolinský, Valovič, Podoben
Letanovce - FC Richnava Tornay za Brezovaja
V. Folkmar "B" - Markušovce Mačák, Žiga, Kunzová, Kunzo Š.

Dorast:
Teplička - Helcmanovce Klein za Bobko R.
V. Folkmar - Markušovce Kunzová, Mačák
Rudňany - Olcnava Mačák, Novotta
Spartak Bystrany - Sp. Hrušov Baldovský
Maria Huta - Jamník Klein, Šomšák
Bystrany - Letanovce Baldovský

Žiaci:
Markušovce - Hrabušice Kunzo L. za Mičudovú
Teplička - Slovinky Kunzo L. za Šofranka
Rudňany - Odorín Novotta, Mačák
Mníšek n./H. - Margecany 11.5. o 14:30 Labaš D., Labaš T.
Nálepkovo - Maria Huta o 12:00 Marcin

Obsadenie R a DZ na 18. a 19.5.2013

1.trieda dospelí - 22.kolo, 19.5.2013 o 17:00
Spartak Bystrany - Odorín o 10:30 Jochman, Labaš T., Legát, Schlesinger
Kluknava - Chrasť n./H. Labaš D., Silla, Medvec, VsFZ
Nálepkovo - Bystrany o 10:30 Čuj, Šomšák, Mičudová, Podoben
Prakovce - Richnava 18.5. o 17:00 Šofranko, Gans, Vaščura, VsFZ
Sp. Nová Ves "B" - Gelnica Regec, Dunka, Podolinský, Schlesinger
Olcnava - Mníšek n./H. Žiga, Pecha, Mochlár, Slamený

2.trieda dospelí - 18.kolo, 19.5.2013 o 17:00
Slovinky - V. Folkmar "B" Rusnák, Pavlovský ml., Furman, Švarc
Markušovce - Letanovce o 10:30 Pecha, Žiga, Mochlár, Brezovaj
FC Richnava - Sp. Tomášovce Šomšák, Čuj, Mičudová, Kunzo Š.
Matejovce n./H. - Hnilčík Petruška, Novotta, Valovič, Zmij O.

1.trieda dorast - 18.kolo, 18.5.2013 o 17:00
Margecany - Rudňany o 16:00 Pecha, Mochlár
Olcnava - V. Folkmar VsFZ, VsFZ
Markušovce - Mníšek n./H. Regec, Podolinský
Chrasť n./H. - Teplička Petruška, Petruška ml.
Helcmanovce - Slovinky Silla, Gans

2.trieda dorast - 17.kolo, 18.5.2013 o 17:00
Letanovce - Iliašovce Furman, Klein
Jamník - Bystrany Čuj, Mičudová
Sp. Hrušov - Maria Huta VsFZ, VsFZ

1.A trieda žiaci - 22.kolo, 18.5.2013 o 15:00
Odorín - Teplička 19.5. o 14:45 Valovič, Novotta
Slovinky - Chrasť n./H. 19.5. o 14:45 Pavlovský ml., Furman
Letanovce - Sp. Hrušov Klein, Furman
Harichovce - Markušovce Čuj, Mičudová
Jamník - Olcnava 19.5. o 14:45 Dunka, Regec

1.B trieda žiaci - 14.kolo, 18.5.2013 o 15:00
Helcmanovce - Jaklovce 19.5. o 14:30 Silla, Medvec
Prakovce - Nálepkovo Gans, Vaščura
Maria Huta - Gelnica o 14:00 Gans, Silla
V. Folkmar - Margecany o 14:00 Labaš T., Labaš D.
Mníšek n./H. - Kluknava Zmij P., Medvec

Dohrávka 17.kola 1.triedy dospelých, 17.5.2013 o 17:00
Bystrany - Mníšek n./H. Legát, Furman, Pavlovský ml., Schlesinger

Dohrávka 17.kola 1.A triedy žiakov, 15.5.2013 o 16:30
Rudňany - Hrabušice Bobko D., Ďurčan

KR zhliadla videozáznam zo stretnutia 1.triedy dospelých Kluknava - Nálepkovo. Po vzhliadnutí videozáznamu sa situácia z 83. minúty nedá posúdiť, pretože záznam je neúplný. KR odstupuje TJ FC Kluknava - DK SOFZ.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624972