Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 34, 30.4.2013

Úradná správa SOFZ č. 34

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ Vás upozorňuje na dodržiavanie lehoty splatnosti faktúry z ISSF za poplatky, pokuty a podobne, ktoré sa uhrádzajú na Slov.futbal.zväz.
Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom jej pripísania na účet SFZ-nie dňom úhrady!! Neberte to na ľahkú váhu, nakoľko nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!! (pri odohratí stretnutia v zastavenej činnosti -3 body) Nenechávajte si preto úhradu faktúry na posledné dni splatnosti.
Reporty na SFZ sa robia raz denne.
Prevod z banky (inej než Slov.sporiteľni) trvá 2-3 dni a úhrada šekom cca týždeň (úhradu šekom neodporúčame robiť! !)

Faktúru nájde ISSF manager po prihlásení v menu Faktúry, "Všeobecná faktúra" a je nutné si ju vytlačiť z ISSF (Detail faktúry - stiahni pdf). Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry "Faktúra za ISSF karty" je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi za dobierku plastových preukazov. Túto faktúru prosím druhýkrát neplaťte.
Prosím dodržte splatnosť faktúry a použite účet, ktorý je uvedené na faktúre!!!! Nedodržaním splatnosti má klub automaticky zastavenú činnosť!!!

Školenie trénerov licencie C - informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

Oznam sekretariátu - matrika SOFZ
Kluboví manažéri - vyplňovanie tlačív pri prestupoch (Slovensko, zahraničie), hosťovaniach (ukončenie hosťovania), registrácii hráčov - povinné údaje vyplňovať priamo v ISSF systéme v časti dokumenty na stiahnutých tlačivách (nové tlačivá) paličkovým písmom (tlačivá, na ktorých budú povinné údaje vyplnené ručne, budú považované za neplatné).

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil povinnú výmenu starých registračných preukazov za nové plastové karty v republikových súťažiach. Okamžitá výmena registračných preukazov ( do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ) v súťažiach SOFZ nie je povinná. Vymieňať sa budú len preukazy, ktorým skončila platnosť, sú poškodené, pri prestupoch, hosťovaniach hráčov vo všetkých vekových kategóriách a iné špecifické prípady. Cieľom je, aby kluby menili preukazy po družstvách postupne v nasledujúcom období ( bude určený termín výmeny všetkých preukazov ) nie naraz - to je finančne veľmi náročné.

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

Od 1.februára 2013 kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ.

Klubový manažéri v ISSF systéme pri registrácii hráčov - základná registrácia hráča, výmene registračných preukazov - staré za nové R.P., skončená platnosť, nahrávajú všetky povinné údaje hráčov, taktiež fotografie hráčov cez elektronickú podateľňu - údaje nahráva povinne klubový manažér - zodpovedá za správnosť údajov (kolónky v elektronickej podateľni - prihláška k registrácii hráča, žiadosť o vydanie registračného preukazu hráča) a žiadosť elektronicky zašlú na sekretariát SOFZ, kde matrikár dané žiadosti schváli, alebo zamietne. Registrácia hráča nebude schválená skôr, ak na sekretariát SOFZ nebude doručená - zaslaná prihláška k registrácii hráča v papierovej forme.

Úradná správa ŠTK č. 34/2013

1. ŠTK po prejednaní schvaľuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ:

- 1. A trieda žiakov - 16. kolo: FK TJ ŽPSV Olcnava - OŠK Teplička dňa 08.05.2013 o 14:30 hod ako predzápas dospelých.. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov (bez poplatku).
- 1. A triedy žiakov - 21. kolo: TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - TJ Družstevník FO Letanovce dňa 12.05.2013 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov (bez poplatku).
- 1. triedy dorastencov - 12. kolo: Helcmanovce - Margecany dňa 07.05.2013 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- 2. trieda dorast - 14 . kolo SŠM Bystrany - AŠK Maria Huta 3:0 kont., pokles hráčov hostí pod sedem.
- 1. trieda dorast - 15. kolo OŠK Rudňany - TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 3:0 kont., neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF (www.futbalnet.sk). Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

5. ŠTK upozorňuje FK 1. A a 1.B triedy žiakov, že aj v tomto súťažnom ročníku sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva s každej skupiny umiestnené v 1.A triede po 2. kole a v 1.B triede po 14. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. Termín turnaja bude upresnený v nasledujúcich ÚS.

6. ŠTK upozorňuje, že najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 07.05.2013 (utorok)od 16:00 hod. Z uvedeného dôvodu žiada R a DZ o zaslanie zápisov o stretnutí a správ DZ v pondelok 06.05.2013 doporučene 1. triedou.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
2 stretnutia: SOTÁK Tomáš (115 4807) - FK Jamník - za ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 29.04.2013 // 10 .- €
1 stretnutie: POLLÁK Peter (120 9881) - FK Olcnava - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 01.05.2013 // 10.- €
BELEJ Patrik (132 0896) - FK Kluknava - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 01.05.2013 // 10.- €
SZEKELY René (128 5226) - FK Mníšek n/Hor. - za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti - podľa DP1/1b od 28.04.2013 // 5.- €

Peňažné pokuty:
DK SOFZ na návrh ŠTK SOFZ ukladá FK Chrasť n/Hod. disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 40.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie 15. kola I. triedy dorastu medzi FK Rudňany a FK Chrasť n/Hor. podľa DP2/6 a RS/A/7/f. // 10.- €

Dôležité pozornenie:
DK SOFZ v súvisloti
s neuhradením zberných faktúr zo strany SFZ vystavených v dôsledku uloženia peňažných pokút alebo poplatkov za disciplinárne prejednania dôrazne upozorňuje všetky FK na aplikovanie ust. čl. 7 ods. 9 DP - disciplinárne opatrenia zastavenia pretekárskej činnosti družstva dospelých a zastavenia matričnej činnosti klubu sú ukladané automaticky prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF) bez osobitného rozhodnutia disciplinárnej komisie.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu. (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ na 1. 5. 2013

Dospelí:
V. Folkmar "B" - Hnilčík Mochlár, Vaščura, Podolinský, Zmij O.

Dorast:
V. Folkmar "B" - Teplička Vaščura, Podolinský

Zmeny v obsadení R a DZ na 4. a 5. 5. 2013

Dospelí:
Nálepkovo - Odorín Rusnák za VsFZ
Prakovce - Chrasť n./H. 4.5. o 16:30 Čuj, Furman, Medvec, Kunzo Š.
Sp. Nová Ves "B" - Bystrany o 10:30 Džubák za Acksteinerovú
Olcnava - Gelnica Kotrady za VsFZ
Markušovce - Iliašovce Kunzo V. za VsFZ
FC Richnava - V. Folkmar "B" Ďurčan za Sillu
Hnilčík - Sp. Hrušov Labaš T. za Regeca

Dorast:
Markušovce - Rudňany Kunzová za Regeca
Chrasť n./H. - V. Folkmar Jančár za Čuja
Helcmanovce - Mníšek n./H. Novotta za Sillu

Žiaci:
Harichovce - Chrasť n./H. o 10:30 Podolinský, Petruška
Mníšek n./H. - Gelnica Novotta za Sillu

Obsadenie R a DZ na 7. a 8. 5. 2013

1.trieda dospelí - 16.kolo, 8. 5. 2013 o 16:30 hod.
Spartak Bystrany - Prakovce Rusnák, Ďurčan, Mičudová, Slamený
Sp. Nová Ves "B" - Nálepkovo Žiga, Pecha, Pavľák, Kunzo Š.
Jamník - Kluknava Šofranko, Pavlovský ml., Bobko D., Schlesinger
Olcnava - Odorín Labaš D., Dunka, Regec, Švarc
Mníšek - Chrasť n./H. Petruška, Petruška ml., Furman, Brezovaj
Gelnica - Richnava Čuj, Novota, Šomšák, Podoben

2.trieda dospelí - 12.kolo, 8. 5. 2013 o 16:30 hod.
Matejovce - Slovinky Pavlovský, Pavlovský ml., Bobko R.
Hnilčík - Iliašovce Kunzo L., Kunzová, Valovič
Sp. Hrušov - V. Folkmar "B" Labaš T., Klein, Podolinský, Zmij O.
Sp. Tomášovce - Letanovce Mochlár, Gans, Medvec

1.trieda dorast - 12.kolo, 8. 5. 2013 o 14:15 hod.
Hrabušice - Markušovce Mochlár, Gans, Medvec
Chrasť n/H. - Olcnava Klein, Podolinský
Helcmanovce - Margecany 7. 5. o 17:00 Silla, Gans
Teplička - Rudňany Pavlovský
Mníšek n./H. - V. Folkmar Furman, Petruška ml.

1.A trieda žiaci - 16.kolo, 7. 5. 2013 o 16:30 hod.
Harichovce - Slovinky Podolinský, Novotta
Hrabušice - Odorín Bobko D., Čuj
Jamník - Rudňany Pavlovský ml., Pavlovský
Olcnava - Teplička 8. 5. o 14:30 Dunka, Regec
Markušovce - Sp. Hrušov Regec, Valovič

Obsadenie R a DZ na 11. a 12. 5. 2013
1.trieda dospelí - 21.kolo, 12. 5. 2013 o 16:30 hod.
Mníšek n./H. - Spartak Bystrany Rusnák, Šofranko, Mičudová, Slamený
Gelnica - Jamník Pecha, Klein, Šomšák, VsFZ
Richnava - Sp. Nová Ves "B" Legát, Pavlovský ml., Ďurčan, VsFZ
Bystrany - Prakovce Labaš T., Labaš D., Furman, VsFZ
Chrasť n./H. - Nálepkovo o 10:30 Rusnák, Bobko D., Mičudová, Švarc
Odorín - Kluknava Šofranko, VsFZ, Valovič, Podoben

2.trieda dospelí - 17.kolo, 12. 5. 2013 o 16:30 hod.
Sp. Hrušov - Matejovce n./H. Dunka, Mochlár, Bobko R., Zmij O.
Letanovce - FC Richnava Zmij P., Vaščura, Medvec, Brezovaj
V. Folkmar "B" - Markušovce Žiga, Mochlár, Pavľák, Kunzo Š.
Iliašovce - Slovinky Petruška, Petruška ml., Gans, Schlesinger

1.trieda dorast - 17.kolo, 11. 5. 2013 o 16:30 hod.
Slovinky - Hrabušice Petruška, Valovič
Teplička - Helcmanovce Ďurčan, Bobko R.
Mníšek n./H. - Chrasť n./H. Vaščura, Gans
V. Folkmar - Markušovce 12. 5. o 14:15 Mochlár, Pavľák
Rudňany - Olcnava o 12:30 Novotta, Dunka

2.trieda dorast - 16.kolo, 11. 5. 2013 o 16:30 hod.
Spartak Bystrany - Sp. Hrušov Bobko D., VsFZ
Maria Huta - Jamník 12. 5. o 10:30 Šofranko, Pecha
Bystrany - Letanovce o 14:00 VsFZ, Bobko D.

1.A trieda žiaci - 21.kolo, 11. 5. 2013 o 14:30 hod.
Markušovce - Hrabušice Čuj, Mičudová
Sp. Hrušov - Harichovce 12. 5. o 14:15 Mochlár, Bobko R.
Chrasť n./H. - Letanovce 12. 5. o 13:00 Bobko D., Mičudová
Teplička - Slovinky 12. 5. o 14:15 Šofranko, Valovič
Rudňany - Odorín o 10:30 Dunka, Novotta

1.B trieda žiaci - 13.kolo, 11. 5. 2013 o 14:30 hod.
Kluknava - Helcmanovce Medvec, Zmij P.
Margecany - Mníšek n./H. o 14:00 Labaš D., Labaš T.
Gelnica - V. Folkmar o 12:00 Zmij P., Medvec
Nálepkovo - Maria Huta Petruška ml., Petruška
Jaklovce - Prakovce Gans, Vaščura

KR žiada TJ FC Kluknava o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 19. kola 1. triedy dospelých Kluknava - Nálepkovo.

KR upozorňuje DZ Š. Kunza na dôsledné vypisovanie Správy delegáta o priebehu stretnutia.

KR upozorňuje DZ O. Zmija o rešpektovanie pokynov v Rozpise súťaží ohľadom termínov zasielania Správ delegátov.

KR predovláva na svoje zasadnutie dňa 7.5.2013 o 16:30 R Regeca. 

KR SOFZ žiada R a DZ o zaslanie zápisov zo stretnutí a správ DZ v pondelok 06.05.2013 doporučene 1. triedou.

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625764