Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 29, 26.3.2013

Úradná správa SOFZ č. 29

Sekretariát SOFZ

Oznam sekretariátu - matrika SOFZ
Kluboví manažéri - vyplňovanie tlačív pri prestupoch (Slovensko, zahraničie), hosťovaniach (ukončenie hosťovania), registrácii hráčov - povinné údaje vyplňovať priamo v ISSF systéme v časti dokumenty na stiahnutých tlačivách (nové tlačivá) paličkovým písmom (tlačivá, na ktorých budú povinné údaje vyplnené ručne, budú považované za neplatné).

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil povinnú výmenu starých registračných preukazov za nové plastové karty v republikových súťažiach. Okamžitá výmena registračných preukazov ( do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ) v súťažiach SOFZ nie je povinná. Vymieňať sa budú len preukazy, ktorým skončila platnosť, sú poškodené, pri prestupoch, hosťovaniach hráčov vo všetkých vekových kategóriách a iné špecifické prípady. Cieľom je, aby kluby menili preukazy po družstvách postupne v nasledujúcom období ( bude určený termín výmeny všetkých preukazov ) nie naraz - to je finančne veľmi náročné.

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

Od 1.februára 2013 kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ.

Sekretariát SOFZ vyzýva FK, aby pri zasielaných fotografiách na výmenu RP - staré za nové plastové karty uvádzali meno, priezvisko a sedemmiestne registračné číslo hráča, taktiež FK zašle zoznam hráčov na výmenu RP a starý RP hráča.

Klubový manažéri v ISSF systéme pri prestupoch, hosťovaniach ( zrušenie hosťovania ), registrácii hráčov, výmene registračných preukazov ( žiadosť o vydanie registračného preukazu ) fotografie hráčov nahrávajú cez elektronickú podateľňu a žiadosť elektronicky zašlú na sekretariát SOFZ, kde matrikár dané žiadosti schváli, alebo zamietne.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK oznamuje , že ruší všetky stretnutia plánované na 30.03.2013 a 31.03.2013 , 15.kolo I. triedy dospelých a 15.kolo I. triedy žiakov.

Náhradný termín 15. kola I.triedy žiakov je 30.04.2013 o 16.30 hod..

Náhradný termín 15. kola I. triedy dospelých je 01.05.2013 o 16.30 hod..

2. ŠTK na základe žiadosti berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých a žiakov ŠK 1951 Spiš. Nová Ves - Domaňovce, zároveň anuluje všetky ich dosiahnuté výsledky. Družstva, ktoré majú s uvedenými družstvami odohrať stretnutia majú voľný los. Prípad odstupuje na riešenie DK SOFZ .

3.ŠTK oznamuje, že stretnutia 12. kola I.triedy dorast sa odohrá dňa 06.04.2013 o 15.30 hod.

DK SOFZ

Finančná pokuta:
DK SOFZ na návrh ŠTK ukladá
FK ŠK 1951 SNV - Domaňovce disciplinárne opatrenie - finančnú pokutu vo výške 100.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - odhlásenie mužstva dospelých počas súťažného ročníka 2012/2013 zo súťaže 1. triedy dospelých podľa DP2/6 a RS/A/7/f.. //10.- €.

DK SOFZ na návrh ŠTK ukladá FK ŠK 1951 SNV - Domaňovce disciplinárne opatrenie - finančnú pokutu vo výške 100.- € za nerešpektovanie smerníc a nariadení - odhlásenie mužstva žiakov počas súťažného ročníka 2012/2013 zo súťaže 1.A triedy žiakov podľa DP2/6 a RS/A/7/f. //5.- €.

Upozornenie:
Za symbolom // bude v úradných správach DK SOFZ počnúc dnešnou úradnou správou pri každom jednom disciplinárnom prejednaní osobitne uvádzaná výška poplatku podľa zjednoteného sadzobníka uverejneného v ÚS SOFZ č. 19 zo dňa 14.11.2012 a schváleného Radou SOFZ dňa 09.11.2012.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu. (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 6. a 7.4.2013

1.trieda dospelí - 16.kolo, 7.4.2013 o 15.30 hod.
Spartak Bystrany - Prakovce Rusnák, Ďurčan, Mičudová, Slamený
Sp. Nová Ves "B" - Nálepkovo Žiga, Pecha, Pavľák, Kunzo Š.
Jamník - Kluknava Šofranko, Pavlovský ml., Bobko D., Schlesinger
Olcnava - Odorín o 10:30 Jochman, Dunka, Regec, VsFZ
Mníšek - Chrasť n/H. Petruška, Petruška ml., Furman, Kunzo L.
Gelnica - Richnava o 10:30 Čuj, Novota, Šomšák, Podoben

2.trieda dospelí - 12.kolo, 7.4.2013 o 15.30 hod.
Vítkovce-Klčov - Markušovce Legát, Zmij P., Silla, Zmij O.
Matejovce - Slovinky o 10:30 VsFZ, VsFZ, VsFZ, VsFZ
Hnilčík - Iliašovce Dunka, Regec, Acksteinerová, VsFZ
Sp. Hrušov - V. Folkmar "B" Labaš T., Klein, Podolinský, VsFZ
Sp. Tomášovce - Letanovce Šomšák, Čuj, Novota, Podoben

1.trieda dorast - 12.kolo, 6.4.2013 o 15.30 hod.
Hrabušice - Markušovce Čuj, Pavlovský ml.
Chrasť n/H. - Olcnava Petruška, Petruška ml.
Helcmanovce - Margecany Silla, Gans
Teplička - Rudňany Novota, Podolinský
Mníšek - V. Folkmar Zmij P., Vaščura

1.A trieda žiaci - 16.kolo, 6.4.2013 o 13.30 hod.

Harichovce - Slovinky Podolinský, Novota
Hrabušice - Odorín Pavlovský ml., Čuj
Jamník - Rudňany 7.4. o 13:15 Pavlovský ml., Bobko D.
Olcnava - Teplička 7.4. o 12.45 Petruška ml., Petruška
Markušovce - Sp. Hrušov Bobko D., Mičudová

KR upozorňuje DZ SOFZ, že dňa 12.4.2013 o 16:00 sa v Košiciach koná licenčný seminár delegátov oblastných futbalových zväzov patriacich pod VsFZ. Bez absolvovania licenčného seminára nie je možné pôsobiť vo funkcii DZ ani v oblastnom FZ. Teda účasť na tomto seminári je povinná.

HK SOFZ

Štartovné - COR R a DZ SOFZ jarná časť súťaž. Roč. 2012/2013

Hnilčík: zostatok 63,2€ , štartovné 376,8€ (VS:001)
Jamník: zost. 50€, štartovné 740€(VS002)
Gelnica: zost.34€, štartovné 650€(VS003)
Iliašovce: zost. 96,2€, štartovné 409,8€(VS004)
Mníšek n/H: zost. 43,8€, štartovné 790,2€(VS005)
Spartak Bystrany: zost. 44,8€, štartovné 655,2€(VS006)
Nálepkovo: zost. 34,8€, štartovné 649,2€(VS007)
SNV- Domaňovce: zost.7€, štartovné 705€(VS008)
M. Huta: zost. 90€, štartovné 48€(VS009)
Markušovce: zost. 15,4€, štartovné 534,6€(VS010)
Olcnava: zost.-5,4€,štartovné 817,4€(VS011)
Chrasť n/H: zost.-5€, štartovné 857€(VS012)
Bystrany: zost. 38€, štartovné 684€(VS013)
Odorín: zost. 52,8€, štartovné 691,2€(VS014)
Letanovce: zost. - 125,4€, štartovné 653,4€(VS015)
Matejovce n/H: zost. 41,4€, štartovné 398,6€(VS016)
Richnava: zost. 124,4€ , štartovné 487,6€(VS017)
Slovinky: zost. 136,4€, štartovné 543,6€(VS018)
Sp. Hrušov: zost. 42,6€, štartovné 575,4€(VS019)
Vítkovce- Klčov: zost. 70€, štartovné 370€(VS020)
Margecany: zost. 4,4€, štartovné 195,6€(VS021)
Teplička: zost. 18€, štartovné 222€(VS022)
Harichovce: zost. 9€, štartovné 99€(VS023)
Kluknava: zost.140€, štartovné 562€(VS024)
Helcmanovce: zost. 43€, štartovné 179€(VS025)
Rudňany: zost. 27,6€, štartovné 190,4€(VS026)
Hrabušice: zost. 0,8€, štartovné 221,2€(VS027)
SNV B : zost. -3,2€, štartovné 615,2€(VS028)
Jaklovce: zost. -143,6€, štartovné 325,6€(VS029)
Po odhlásení mužstva z 1. triedy dorast: Jaklovce: zostatok: -143,6€, štartovné 215,6€(VS029)
Prakovce: zost. 47,4€, štartovné 642,6€(VS030)
FC Richnava: zost. 41,4€, štartovné 398,6€(VS031)
Sp. Tomášovce: zost. - 3,2€, štartovné 443,2€(VS032)
V. Folkmár B .: zost. 43,8€, štartovné 396,2€(VS033)
V.Folkmár: zost. 146,6€, štartovné 53,4€(VS034)

Štartovné uhradiť do 27.3.2013. Pri všetkých platbách uvádzať variabilný symbol (do správy pre adresáta uviesť dôvod platby). Predseda HK SOFZ p. Jančár - 0949398086

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624997