Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 26, 7.3.2013

Úradná správa SOFZ č. 26

Sekretariát SOFZ

Oznam sekretariátu - matrika SOFZ
Kluboví manažéri - vyplňovanie tlačív pri prestupoch (Slovensko, zahraničie), hosťovaniach (ukončenie hosťovania), registrácii hráčov - povinné údaje vyplňovať priamo v ISSF systéme v časti dokumenty na stiahnutých tlačivách (nové tlačivá) paličkovým písmom (tlačivá, na ktorých budú povinné údaje vyplnené ručne, budú považované za neplatné).

Zasadnutie VV SOFZ sa uskutoční dňa 13.3.2013 o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ.

Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 13.3.2013 o 16.00 hod. .

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil povinnú výmenu starých registračných preukazov za nové plastové karty v republikových súťažiach. Okamžitá výmena registračných preukazov ( do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ) v súťažiach SOFZ nie je povinná. Vymieňať sa budú len preukazy, ktorým skončila platnosť, sú poškodené, pri prestupoch, hosťovaniach hráčov vo všetkých vekových kategóriách a iné špecifické prípady. Cieľom je, aby kluby menili preukazy po družstvách postupne v nasledujúcom období ( bude určený termín výmeny všetkých preukazov ) nie naraz - to je finančne veľmi náročné.

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

Od 1.februára 2013 kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ.

Sekretariát SOFZ vyzýva FK, aby pri zasielaných fotografiách na výmenu RP - staré za nové plastové karty uvádzali meno, priezvisko a sedemmiestne registračné číslo hráča, taktiež FK zašle zoznam hráčov na výmenu RP a starý RP hráča.

Klubový manažéri v ISSF systéme pri prestupoch, hosťovaniach ( zrušenie hosťovania ), registrácii hráčov, výmene registračných preukazov ( žiadosť o vydanie registračného preukazu ) fotografie hráčov nahrávajú cez elektronickú podateľňu a žiadosť elektronicky zašlú na sekretariát SOFZ, kde matrikár dané žiadosti schváli, alebo zamietne.

KR SOFZ

KR oznamuje, že náhradný zimný seminár R a DZ sa uskutoční 19.3.2013 (utorok) o 16:00 v priestoroch SOFZ. Seminára sa zúčastnia všetci R a DZ, ktorí v januári neboli na zimnom doškoľovacom seminári v Nálepkove. Účasť a absolvovanie seminára je podmienkou pre pôsobenie R a DZ v jarnej časti súť.roč. 2012/2013.

KR predvoláva na svoje zasadnutie, dňa 19.3.2013 (utorok) o 15:30, všetkých R a DZ VsFZ a SOFZ za účelom podpísania Zmluvy o výkone funkcie R a DZ. Všetci si so sebou prinesú občiansky preukaz, číslo účtu a prefotený technický preukaz vozidla, s ktorým budú cestovať na stretnutia. R a DZ, ktorí nebudú mať podpísanú zmluvu, nebudú delegovaní na stretnutia riadené SOFZ až do jej podpísania.

Doplnenie do RS: Radoslav Bobko ml., Odorín, 0918 812 445
                          Miroslav Valovič, Sp. Nová Ves, 0911 354 407
                          Jozef Gans, Gelnica, 0905 855 029
                          Patrik Brezovaj, Sp. Nová Ves, 0903 405 466.

HK SOFZ

Štartovné - COR R a DZ SOFZ jarná časť súťaž. Roč. 2012/2013

Hnilčík: zostatok 63,2€ , štartovné 376,8€ (VS:001)
Jamník: zost. 50€, štartovné 740€(VS002)
Gelnica: zost.34€, štartovné 650€(VS003)
Iliašovce: zost. 96,2€, štartovné 409,8€(VS004)
Mníšek n/H: zost. 43,8€, štartovné 790,2€(VS005)
Spartak Bystrany: zost. 44,8€, štartovné 655,2€(VS006)
Nálepkovo: zost. 34,8€, štartovné 649,2€(VS007)
SNV- Domaňovce: zost.7€, štartovné 705€(VS008)
M. Huta: zost. 90€, štartovné 48€(VS009)
Markušovce: zost. 15,4€, štartovné 534,6€(VS010)
Olcnava: zost.-5,4€,štartovné 817,4€(VS011)
Chrasť n/H: zost.-5€, štartovné 857€(VS012)
Bystrany: zost. 38€, štartovné 684€(VS013)
Odorín: zost. 52,8€, štartovné 691,2€(VS014)
Letanovce: zost. - 125,4€, štartovné 653,4€(VS015)
Matejovce n/H: zost. 41,4€, štartovné 398,6€(VS016)
Richnava: zost. 124,4€ , štartovné 487,6€(VS017)
Slovinky: zost. 136,4€, štartovné 543,6€(VS018)
Sp. Hrušov: zost. 42,6€, štartovné 575,4€(VS019)
Vítkovce- Klčov: zost. 70€, štartovné 370€(VS020)
Margecany: zost. 4,4€, štartovné 195,6€(VS021)
Teplička: zost. 18€, štartovné 222€(VS022)
Harichovce: zost. 9€, štartovné 99€(VS023)
Kluknava: zost.140€, štartovné 562€(VS024)
Helcmanovce: zost. 43€, štartovné 179€(VS025)
Rudňany: zost. 27,6€, štartovné 190,4€(VS026)
Hrabušice: zost. 0,8€, štartovné 221,2€(VS027)
SNV B : zost. -3,2€, štartovné 615,2€(VS028)
Jaklovce: zost. -143,6€, štartovné 325,6€(VS029)
Prakovce: zost. 47,4€, štartovné 642,6€(VS030)
FC Richnava: zost. 41,4€, štartovné 398,6€(VS031)
Sp. Tomášovce: zost. - 3,2€, štartovné 443,2€(VS032)
V. Folkmár B .: zost. 43,8€, štartovné 396,2€(VS033)
V.Folkmár: zost. 146,6€, štartovné 53,4€(VS034)

Štartovné uhradiť do 27.3.2013. Pri všetkých platbách uvádzať variabilný symbol (do správy pre adresáta uviesť dôvod platby).

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625748