Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 24, 30.1.2013

Úradná správa SOFZ č. 24

Sekretariát SOFZ

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2012 si môžu R a DZ vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ. 

VÝCHODOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

042 96 Košice, Alejová 2
ŠKOLENIE TRÉNEROV I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že v mesiacoch február - apríl 2013 otvára školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - licencia C.

Podmienky prijatia:
1) nová prihláška ( http://www.futbalvsfz.sk/struktura-vsfz/vzdelavanie-trenerov/informacie/ )
2) dovŕšený vek 18 rokov.
Harmonogram školenia:
1) jeden dvojdňový blok výučby všeobecného základu v Kysaku - 2. - 3. 2. 2013,
2) jeden trojdňový bloky špecializácie futbal (teória a prax) v Kysaku - 5. - 7. 4. 2013,
3) komisionálne skúšky (plánovaný termín 29. 4. 2013), ktoré obsahujú:
a) písomný test,
b) obhajoba záverečnej práce.
Dotácia hodín:
všeobecný základ 17 hod.
špecializácia teória 23 hod.
prax 10 hod.
spolu: 50 hod.
Poplatky:
školné 90.- €
Ubytovanie a stravovanie:
Všetkých záujemcom doporučujeme rezervovať si v prihláške počas školenia ubytovanie a stravu v objekte školenia ( zariadenie Škola v prírode - viď www.kysak.net ) z dôvodu časového harmonogramu vyučovania:
I. hodina 9.00 - 10.30 hod.
II. hodina 11.00 - 12.30 hod.
obed 13.00 - 14.00 hod.
III. hodina 14.00 - 15.30 hod.
IV. hodina 16.00 - 17.30 hod.
večera 18.00 - 19.00 hod.
V. hodina 19.00 - 20.30 hod.
Vzhľadom na snahu, zo strany prevádzkovateľa objektu, naplniť kapacitu objektu pravdepodobne nebude možné doobjednať ubytovanie a stravu po termíne zaslania prihlášky.
I. blok 2. - 3. 2. 2013
ubytovanie + raňajky 13.- € (1 noc)
obed + večera 14.- € (2 dni)
II. blok 5. - 7. 4. 2013
ubytovanie + raňajky 26.- € (2 noci)
obed + večera 21.- € (3 dni)
Spolu náklady na ubytovanie + raňajky 39.- € (spolu 3 noci)
Spolu náklady na stravu 35.- € (spolu 5 x obed + večera)
Školenie sa otvorí, keď sa prihlási min. 18 záujemcov.
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

Halový futbalový turnaj o Pohár predsedu SOFZ sa uskutoční dňa 23.2.2013 v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. FK (družstva dospelých pôsobiace v súťažiach SOFZ ) môžu prihlášky zasielať v termíne do 8.2.2013 na sekretariát SOFZ, alebo email: sofz@zoznam.sk. Prepozície a vylosovanie turnaja budú zverejnené v nasledujúcich Ú.S..

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil povinnú výmenu starých registračných preukazov za nové plastové karty v republikových súťažiach. Okamžitá výmena registračných preukazov ( do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ) v súťažiach SOFZ nie je povinná. Vymieňať sa budú len preukazy, ktorým skončila platnosť, sú poškodené, pri prestupoch, hosťovaniach hráčov vo všetkých vekových kategóriách a iné špecifické prípady. Cieľom je, aby kluby menili preukazy po družstvách postupne v nasledujúcom období ( bude určený termín výmeny všetkých preukazov ) nie naraz - to je finančne veľmi náročné.

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

Sekretariát SOFZ vyzýva FK, aby pri zasielaných fotografiách na výmenu RP - staré za nové plastové karty uvádzali meno, priezvisko a sedemmiestne registračné číslo hráča, taktiež FK zašle zoznam hráčov na výmenu RP a starý RP hráča.

Od 1.februára 2013 kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ.

HK SOFZ

Zostatky klubov po jesennej časti 2012/2013- COR - centrálne odmeňovanie R a DZ SOFZ
Hnilčík:63,2€              Rudňany:27,6€
Jamník:50€                Hrabušice:0,8€
Gelnica:34€                Sp. N. Ves:-3,2€
Iliašovce:96,2€           Jaklovce:-143,6€
Mníšek n/H: 43,8€      Prakovce:47,4€
Sp. Bystrany: 44,8€     FC Richnava:41,4€
Nálepkovo: 34,8€       Sp. Tomášovce:-3,2€
SNV- Domaňovce:7€
M. Huta:90€
Markušovce:15,4€
Olcnava: -5,4€
Chrasť n/H: -5€
Bystrany:38€
Odorín:52,8€
Letanovce:-122,4€
Matejovce n/H:41,4€
Richnava:124,4€
Slovinky:136,4€
Sp. Hrušov:42,6€
V.Folkmár:190,4€
Vítkovce-Klčov:70€
Margecany:4,4€
Teplička:18€
Harichovce:9€
Kluknava:140€
Helcmanovce:43€

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625671