Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 16, 24.10.2012

Úradná správa SOFZ č. 16

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 9.11.2012 (piatok) o 17.00 hod. v priestoroch reštaurácie Rudolf ( sídlisko Mier ) v Spišskej Novej Vsi.

Úradná správa ŠTK č. 16/2012

1. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, R, DZ na povinnosť predloženia zoznamov usporiadateľskej služby DZ a používania reflexných viest v stretnutiach I. a II. triedy dospelých tak, aby boli usporiadatelia viditeľne číslovaný a ich mená a priezviská boli totožné s predloženým zoznamom usporiadateľskej služby, pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

2. ŠTK na základe rozhodnutia DK a podľa SP čl.103 odpočíta družstvu FK Slovenský Raj Spišské Tomášovce(dospelí) po skončení súťažného ročníka 2012/2013 12 súťažných bodov.

3. ŠTK upozorňuje FK, R a DZ, že najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 30.10.2012 (utorok) od 16.00 hod. Z uvedeného dôvodu dôrazne upozorňuje R a DZ o zasielanie zápisov a správ zo stretnutí doporučene 1.triedou v pondelok dňa 29.10.2012.

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie: PAVOL Ján (111 39 61) - FK SŠM Bystrany - za ČK po 2. ŽK podľa DP/5a od 22.10.2012
KOŠÍK Lukáš (122 86 121) - FK Olcnava - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 22.10.2012
LÍŠKA Ivan (112 62 90) - FK Poráč - za 4 ŽK podľa DP1/13/5a od 22.10.2012

Upustenie od výkonu disciplinárneho opatrenia:
DK z vlastného podnetu podľa čl. 7 ods. 8 DP upúšťa od vykonávania disciplinárneho opatrenia pre FK Sp. Tomášovce - zastavenie matričnej činnosti družstvu (ÚS z 10.10.2012), pretože postihnutý klub preukázal, že dôvod uloženia disciplinárneho opatrenia odpadol (uhradenie peňažnej pohľadávky - úhrada COR).

Odstúpenie poznatku:
DK odstupuje ŠTK
poznatok o zastavení pretekárskej činnosti družstvu dospelých FK Sp. Tomášovce v trvaní 4 súťažných stretnutí z dôvodu podľa DP2/9/1 a čl. 10 ods. 13 DP. V tejto súvisloti dáva návrh na odpočítanie 12 bodov po skončení súťaže.

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK zamieta
žiadosť hráča FK Odorín - ČUJ Juraj o odpustenie zvyšku trestu.

Neprístojnosti v stretnutí:
DK v súvisloti s neprístojnosťami v a po stretnutí 12. kola I. triedy dospelých medzi FK Odorín a FK TJ Slovan Richnava takto rozhodla:
a) DK ukladá FK Odorín a FK TJ Slovan Richnava disciplinárne opatrenie - pokarhanie za nešportové správanie sa divákov oboch táborov navzájom podľa DP2/1a
b) DK ukladá FK Odorín za HNS člena usporiadateľskej služby počas stretnutia voči lavičke hostí a divákom ako aj napadnutie lekára hostí po stretnutí podľa DP2/1c s poukázaním na čl. 21 ods. 1 DP a čl. 23 písm. c) DP tieto disciplinárne opatrenia:
1. peňažnú pokutu vo výške 83.- € podľa RS/A/7c,
2. trest uzavretia ihriska na 2 súťažné stretnutia s tým, že výkon tohto trestu podľa čl. 12 ods. 2 veta prvá DP podmienečne odkladá na skúšobnú dobu do konca súťažného ročníka 2012/2013.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK
môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu. (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portály SOFZ - www.sofz.sk.

Poplatky:
2.- € - FK Olcnava, Poráč,

3.- € -FK TJ Slovan Richnava,
8- € -FK Odorín

KR SOFZ 
Zmeny v obsadení R a DZ na 27. a 28.10.2012

Dospelí
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Kotrady ako R za VsFZ
Domaňovce - Kluknava Richnavský za Palaščáka ako AR1

Žiaci
Sp.Hrušov - Teplička Klein Pavlovský ml. za VsFZ
Domaňovce - Odorín Klokočka za VsFZ

KR - PD R Dunkovi na jedno stretnutie za nedostatky v stretnutí 1.triedy dospelých :Odorín- Richnava
KR - PD R Acksteinerová , Palaščák , Medvec na dve stretnutia za neospravedlnenú neúčasť na stretnutiach mládeže
KR - predvoláva na zasadnutie KR dňa 30.10.2012 o 16.00 hod. rozhodcu Pechu

Obsadenie R a DZ na deň 3. a 4.11.2012

1.trieda dospelí 14.kolo 4.11.2012 o 13.30 hod.

Spartak - SNV B Novotta Ďurčan Šomšák Slamený
Jamník - Prakovce Žiga Klein Bobko Kunzo Š.
Olcnava - Nálepkovo Čuj Petruška Pavlovský VsFZ
Mníšek - Kluknava Regec Vilčko Dunka Schlesinger
Domaňovce - Odorín Legát Pecha Petruška ml. Podoben
Gelnica - Chrasť Rusnák Silla Vaščura Vall
Richnava - Bystrany Šofranko Richnavský Beluško Grečko

1.A trieda žiaci 14.kolo ,3.11.2012 o 11.30 hod.

Hrabušice - Letanovce Pavlovský Petruška
Jamník - Slovinky 4.11. o 11.15 hod. Bobko Klein
Olcnava - Odorín Novotta Podolinsky
Domaňovce - Rudňany Šomšák Šabla
Markušovce - Teplička Petruška ml. Čuj
Sp.Hrušov - Chrasť 4.11. o 11.15 Ďurčan Šomšák

R oznamuje R a DZ , že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 26.-27.1.2013 v priestoroch športového areálu Nálepkovo. Program bude uverejnený v nasledujúcich Ú.S..

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625022