Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 12, 26.9.2012

Úradná správa SOFZ č. 12

Úradná správa ŠTK č. 12/2012

1. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, R, DZ na povinnosť predloženia zoznamov usporiadateľskej služby DZ a používania reflexných viest v stretnutiach I. a II. triedy dospelých tak, aby boli usporiadatelia viditeľne číslovaný a ich mená a priezviská boli totožné s predloženým zoznamom usporiadateľskej služby, pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

2. ŠTK nariaďuje FK Matejovce n/H (dospelí) na zabezpečenie šatní pre R, DZ a družstva hostí v zmysle súťažného poriadku, teda, aby boli pripravené v stave vyhovujúcom pre ich obvyklé užívanie (poriadok a čistota) pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

3. ŠTK upozorňuje FK V. Folkmar o používaní zápisov o stretnutí, ktoré sú uvedené na www.sofz.sk v časti dokumenty pod disciplinárnymi dôsledkami.

4. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 9. kola II. triedy dorast: Jamník - Maria Huta dňa 28.09.2012 (piatok) o 16.30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 10. kola II. triedy dospelí: V. Folkmar B - Letanovce dňa 6.10.2012 (sobota) o 15.00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím A mužstva dospelých.

6. ŠTK berie na vedomie oznámenie FK 05 Levoča o organizovaní turnaja prípraviek.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje R na povinnosť zasielať Zápis o stretnutí v počte 1x originál a 3x kópia, pod disciplinárnymi následkami

8. ŠTK predvoláva na najbližšie zasadnutie komisie - 3.10.2012 o 17,00 hod., R Kleina.

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
2 stretnutia: BALOG František (131 8278) - FK Maria Huta - za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti - podľa DP1/1a od 23.09.2012
ŠARIŠKA Martin (132 0643) - FK Mníšek nad/Hnilcom - za HNS voči R - podľa DP1/3a od 23.09.2012;

Peňažné pokuty:
DK SOFZ ukladá FK Slovinky disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 20.- € za HNS asistenta trénera voči R v stretnutí 7. kola 2. triedy dospelých medzi FK V. Folkmár „B" - FK Slovinky podľa DP2/1b a RS/A/7d.

DK SOFZ ukladá FK Iliašovce a FK Vítkovce Klčov disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 20.- € za nerešpektovanie nariadenia ŠTK - nevyplnenie zápisu o stretnutí v zápase dospelých strojom alebo počítačom podľa DP2/6 a RS/A/7e.

Začatie disciplinárneho konania:
DK SOFZ začína disciplinárne konanie podľa čl. 14 ods.1 písm. a) DP voči R - ŠOMŠÁK Radoslav za spáchanie disciplinárneho previnenia - podľa DP3/2 - neospravedlnená neúčasť na majstrovskom stretnutí 8. kola 2. triedy dorastu medzi FK Iliašovce a SŠM Bystrany a v tejto súvislosti:
a) predvoláva na svoje zasadnutie na deň 03.10.2012 o 16.30 hod. R - Somšák Radoslav

Uvoľnenie činnosti:
DK uvoľňuje činnosť týmto FK: Jaklovce, Vítkovce-Klčov od 21.09.2012 z dôvodu uhradenia peňažných záväzkov; FK Sp. Tomášovce (viď ÚS DK SOFZ č. 10 zo dňa 12.09.2012), ktoré svoj záväzok doposiaľ neuhradili, majú zastavenú pretekársku činnosť; a ŠTK im po skončení súťaže odráta 3 body za každé odohrané stretnutie - zatiaľ mínus 3 body (za majstrovské stretnutie zo dňa 23.09.2012); na vedomie ŠTK.

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK SOFZ podmienečne odkladá R - Beluško Patrik zvyšok zákazu výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov na skúšobnú dobu v trvaní do konca súť. roč. 2012/2013.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu. (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portály SOFZ - www.sofz.sk.

Poplatky:
3.- € - FK Maria Huta, Mníšek n/Hnilcom, Slovinky, Iliašovce, Vítkovce-Klčov

2.-€ - Beluško 

KR SOFZ

Zmeny v obsadení

Dospelí

Sp.Nová Ves B - Richnava Novotta za Šomšaka
Richnava - Prakovce Džubák za Mičudovú, Pavlík ako DZ
Gelnica - SNV B Džubák za Palaščáka
Domaňovce - Jamník Kunzo L.za Rusnáka, Kunzová za Šomšáka
Mníšek n/Hn. - Olcnava V.Kunzo za Sillu
Letanovce - Iliašovce Žiga za Džubáka , Rusnák za Mičudovú
Sp.Tomašovce - Slovinky Baldovský za Palaščáka
Sp.Hrušov - Markušovce Labaš T. za Šomšáka, Pavlík ako DZ

Mládež

V.Folkmar- Jaklove Džubák, Bobko pôvodná deleg. sa ruší
Slovinky - Markušovce Džima za Kotradyho
Sp.Hrušov - Sp.Bystrany Džubák, Bobko
Jamník - Maria Huta 28.9. o 16.30 Pavlovský, Pavlovský ml. pôvod. deleg. sa ruší , Letanovce - SŠM Bystrany Rumančík, Šoltés pôvodná deleg. sa ruší
Sp.Hrušov - Letanovce Labaš za Šomšáka
Gelnica - Helcmanovce Palaščák ruši sa delegácia
Kluknava - Jaklovce Džima za Kotradyho

Doplnenie do RS - René Šabla ,Smižany , 0910359797

KR - PD R Šomšákoví, pozastavuje delegáciu na 1 stretnutie za neúčasť na stretnutí

Obsadenie R a DZ na 6. a 7. 10.2012

1.trieda dospelí 10.kolo 7.10.2012 o 14.30 hod.

Spartak - Olcnava Silla, Vaščura, Vilčko, VsFZ
Jamník - Mníšek Žiga, Beluško, Richnavský, VsFZ
SNV B - Domaňovce Legát, Klein, Acksteinerová, Vall
Prakovce - Gelnica o 10.30 Petruška, Pecha, Petruška ml., VsFZ
Nálepkovo - Richnava Dunka, Čuj, Bobko, Schlesinger
Kluknava - Bystrany o 10.30 Jochman, Novotta, Rusnák, VsFZ
Odorín - Chrasť Šofranko, Regec, Pavlovský ml., Podoben

II. trieda dospelí 10.kolo 7.10.2012 o 14:30 hod.

Richnava - Matejovce Rusnák, Novotta, Pavľák Slamený
Markušovce - Hnilčík o 10:30 Čuj, Dunka, Bobko VsFZ
Slovinky - Sp.Hrušov Pavol, Palaščák, Medvec Grečko
Iliašovce - Sp.Tomášovce Ďurčan, Klein, Mičudová Kunzo Š.
V.Folkmar B - Letanovce VsFZ, VsFZ, VsFZ Zmij O.

I. trieda dorast 10.kolo 6.10.2012 . 14:30 hod.

Hrabušice - Chrasť Petruška, Podolinský
Markušovce - Helcmanovce Dunka, Ďurčan
Olcnava - Slovinky Pavol, Pavľák
Margecany - Teplička o 16:00 Vilčko, Vaščura
Jaklovce - Mníšek n/H Silla, Beluško
Rudňany - V.Folkmar o 12:30 Čuj, Šabla

II. trieda dorast 10.kolo 6.10.2012 o 14:30

Iliašovce - Letanovce Pecha, Bobko
Bystrany - Jamník o 12,00 Pavľak, Pavol
Mária Huta - Sp. Hrušov 7.10. o 10,30 Beľuško, Richnavský

I. A trieda žiaci 10. kolo 6.10.2012 o 12,30

Hrabušice - Olcnava Petruška, Podolinský
Harichovce - Domaňovce Bobko, Pecha
Letanovce - Markušovce Ďurčan, Dunka
Slovinky - Sp. Hrušov 7.10. o 12,15 Palaščák, Medvec
Odorín - Chrasť 7.10. o 12,15 Pavlovský ml., Regec
Rudňany - Teplička o 10,30 Čuj, Šabla

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625805