Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 2, 19.7.2012

Úradná správa SOFZ č. 2

Sekretariát SOFZ
Sekretariát SOFZ vyzýva FK SOFZ o kontrolu hráčov na stránke www.futbalnet.sk cez kolónku hráči, materský klub. V prípade nejasností hlásiť na sekretariát SOFZ písomnou formou: sofz@zoznam.sk a registračný preukaz hráča, ktorý sa nenachádza v zozname predložiť na sekretariát SOFZ.

Hlavne systémové zmeny k 1.7.2012:

Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov:
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:
• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže
• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)
Zmena v spôsobe realizácie transferov
• Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak - dorastenec, je potrebne požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutne schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. ODPORUCAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa novy)
Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nove elektronické tlačiva (vyplniteľné formuláre).
Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www stránke http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Podklady pre vybavenie prvotnej registrácie hráča - papierová forma:

• Vyplnené tlačivo Prihláška k registrácii hráča - nové, stránka www.sofz.sk/dokumenty

• Aktuálna fotografia hráča v elektronickej podobe od pliec hore v minimálnom rozlíšení 600 x 800 pixelov zaslaná na e-mail: sofz@zoznam.sk e-mailová adresa odosielateľa musí byť totožná s emailovou adresou klubového ISSF managera.
• Doklad o úhrade poplatku matrike.
a) 5 €, ak sa jedná o hráča od veku 12 rokov

1. Matrika SOFZ zaregistruje hráča
2. Následne matrika SOFZ požiada o vystavenie plastového registračného preukazu, ktorý príde klubu na dobierku.
3. Výška poplatku za výrobu plastového RP je 5 € pre všetky vekové kategórie od 6 rokov. Klub je povinný uviesť pri registrácii nového - nových hráčov poštovú adresu a telefónne číslo na kontaktnú osobu, ktorá zásielku prevezme.
4. Klub uhrádza poplatok za výrobu plastového RP ihneď pri prevzatí dobierky, kde obsahom bude aj riadna faktúra vystavená Slov. futbalovým zväzom.
5. Odporúčame, robiť registráciu naraz viacerým hráčom - ušetrí sa na poštovnom.

Podklady pre vybavenie prvotnej registrácie hráča - elektronická forma prostredníctvom ISSF managera klubu:
• Vyplnený formulár Prihláška k registrácii hráča
• Aktuálna fotografia hráča od pliec hore v minimálnom rozlíšení 600 x 800 pixelov- nahráva ju a zodpovedá za jej správnosť klubový ISSF manager
• Doklad o úhrade poplatku matrike- doručí na SOFZ spolu s papierovou formou prihlášky k registrácii - riadne vyplnené

a) 5 €, ak sa jedná o hráča od veku 12 rokov

1. ISSF manager zaregistruje hráča
2. Matrike SOFZ príde notifikácia o registrácii hráča a Matrika musí prekontrolovať údaje, fotku a danému hráčovi registráciu schváli resp. zamietne napr. pre zlú fotku.
3. Následne ak mu matrika SOFZ schváli registráciu tak ISSF manager požiada cez formulár Žiadosť o vystavenie registračného preukazu o vystavenie preukazu hráča, kde musí uviesť aj adresu doručenia, kde majú byť preukazy doručené a tel.kontakt

Zaregistrovaným ISSF managerom by malo prísť na ich konto-mail s odkazom na videonávod ako robiť prvotnú registráciu hráča.

Podklady pre vybavenie RP hráča pri skončení platnosti RP:
• Klub písomne požiada matriku SOFZ o vystavenie nového RP (nevypisuje prihlášku, len uvedenie, že klub ten a ten žiada matriku SOFZ o vystavenie nových RP z dôvodu skončenia platnosti týmto hráčom:)
• Aktuálna fotografia hráča v elektronickej podobe od pliec hore v minimálnom rozlíšení 600 x 800 pixelov zaslaná na e-mail: sofz@zoznam.sk e-mailová adresa odosielateľa musí byť totožná s emailovou adresou klubového ISSF managera.
• Poplatok matrike sa neplatí
• Poplatok za plastovú kartu (platba pri doručení karty) 5 €

Podklady pre vybavenie RP hráča pri skončení žiackeho veku, ak má starý RP:
• Od 1.7.2012 sa ruší preregistrácia žiak - dorastenec - vystavuje sa už len jeden druh RP
• Ak žiakovi skončila platnosť starého RP, požiada klub matriku písomne o vystavenie nového RP - bez vypisovania novej prihlášky k registrácii.
• Ostatné body sú rovnaké ako pri prvotnej registrácii
• Už nie je možné zaregistrovať hráča, ktorý má 15 a pol roka a materský klub ho nezaregistroval ako „dorastenca" . Už to neplatí - hráč je hráčom klubu od jeho prvotnej registrácie.

Podklady pre vybavenie transferu (hosťovanie, prestup) hráča - papierová forma:
• Vypísané tlačivo žiadosť o transfer hráča - nové, www.sofz.sk/dokumenty

• Hráč je povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu. Podpis hráča musí byť OVERENÝ.
Ak sa jedná o neplnoletého hráča do 18 rokov overený podpis nie je potrebný u hráča ale musí byť overený podpis zákonného zástupcu - rodiča.
• Doklad o úhrade poplatku za transfer (dospelí 10 €, dorast 7 €, žiak 5€)
• Ak má hráč starý RP je povinný doručiť aj aktuálnu fotografiu hráča v elektronickej podobe od pliec hore v minimálnom rozlíšení 600 x 800 pixelov zaslanú na e-mail: sofz@zoznam.sk e-mailová adresa odosieľateľa musí byť totožná s emailovou adresou klubového ISSF managera, nakoľko do starých RP sa od 1.7.2012 nevpisujú žiadne transfery.
• Ak má hráč už nový plastový preukaz a chce realizovať hosťovanie a prestup, nový RP nie je potrebný vystaviť, nakoľko na novom plastovom preukaze sa neuvádza klubová príslušnosť, záznam sa urobí len v centrálnom registri.

Registračné číslo hráča je 7-miestne číslo, ktoré má každý hráč pridelené v centrálnej matrike a zistiť si ho môžete na www.futbalnet.sk

Podklady pre vybavenie transferu (hosťovanie, prestup) hráča - elektronická forma:
Táto forma bude dostupná podľa našich informácii od septembra.
Pre jej realizáciu je potrebné, aby v systéme boli aktívne všetky tri strany, klub, hráč, nový klub.
Kluby sú aktívne vtedy, keď majú zaregistrovaného ISSF managera a zmenili si heslo v systéme.
Hráč získa zaktívnenie konta tým, že príde na zväz, kde uvedie svoju emailovú adresu a následne mu matrikár vygeneruje sprístupnenie konta. Na mail prídu hráčovi údaje pre prihlásenie sa do programu ISSF.

SEMINÁR TRÉNEROV
I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
II. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia UEFA B
IV. trénerská trieda - licencia C
III. trénerská trieda - licencia B

Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že 4. augusta 2012 od 9.00 hod. v objekte Školy v prírode v Kysaku (smer Veľká Lodina) organizuje seminár trénerov na predĺženie platnosti vyššie uvedených licencií trénerov.
Podmienky predĺženia licencie:
1) prihláška na seminár trénerov zaslaná do 16. 7. 2012 na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk (viď www.futbalvsfz.sk)
2) do 23. 7. 2012 na adresu: VsFZ, seminár trénerov, Alejová 2, 042 96 Košice zaslané potvrdenie o zaplatení poplatku, kópia trénerského preukazu a licencie, 2x fotografia (2,5 x 2 cm).
Harmonogram seminára:
I. kvalifikačný stupeň - licencia C a IV. trénerská trieda - licencia C
8.30 - 8.45 prezentácia
9.00 - 10.30 I. prednáška
10.45 - 12.15 II. prednáška
12.15 - 12.30 odovzdanie licencií
12.15 - 13.00 obed
II. kvalifikačný stupeň - licencia UEFA B a III. trénerská trieda - licencia B
8.30 - 8.45 prezentácia
9.00 - 10.30 I. prednáška
10.45 - 12.15 II. prednáška
12.15 - 13.00 obed
13.00 - 14.30 III. prednáška
14.45 - 16.15 IV. prednáška
16.15 - 16.30 odovzdanie licencií
16.30 - 17.00 večera
Poplatky:
I. kvalifikačný stupeň licencia C a IV. trénerská trieda licencia C 14,50 €
II. kvalifikačný stupeň licencia UEFA B a III. trénerská trieda licencia B 24,00 €
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že v II. polroku2012 bude otvárať školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - licencia C.
Podmienky prijatia:
1) nová prihláška (v rámci VsFZ, resp. v rámci ObFZ - viď www.futbalvsfz.sk)
2) doklad o úplnom strednom alebo minimálne úplnom strednom odbornom vzdelaní - maturita,
3) dovŕšený vek 18 rokov.
Harmonogram školenia:
1) jeden dvojdňový blok výučby všeobecného základu na FŠ PU v Prešove,
2) jeden trojdňový bloky špecializácie futbal (teória a prax) v Kysaku, resp. na ObFZ,
3) komisionálne skúšky, ktoré obsahujú:
a) písomný test (všeobecná časť),
b) obhajoba záverečnej práce.
Dotácia hodín:
všeobecný základ 17 hod.
špecializácia teória 23 hod.
prax 10 hod.
spolu: 50 hod.
Poplatky:
školné 90.- €
v prípade ubytovania a stravovania v Kysaku (2x nocľah, 3x R, O, V) 47.- € (1 deň 15,66 €)
v prípade odberu stravy (bez ubytovania a raňajok, 3x O, V) 21.- € (1 deň 7.- €)
Prihlášky zasielajte na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk.
Prihlášky budú evidované a aktualizované na web stránke VsFZ.
Školenie sa otvorí, keď sa prihlási min. 22 záujemcov.
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

KR SOFZ

KR - oznamuje , že letný seminár R a DZ SOFZ sa uskutoční dňa 5.8.2012 v priestoroch SOŠ stavebnej - Markušovská cesta so začiatkom o 8.00 hod.. Program seminára bude uverejnený v nasledujúcej Ú.S.. 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625765