Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 1, 10.7.2012

Úradná správa SOFZ č. 1

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ vyzýva FK SOFZ o kontrolu hráčov na stránke www.futbalnet.sk cez kolónku hráči, materský klub. V prípade nejasností hlásiť na sekretariát SOFZ písomnou formou: sofz@zoznam.sk .

Hlavne systémové zmeny k 1.7.2012:

Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov:
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:
• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže
• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)
Zmena v spôsobe realizácie transferov
• Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak - dorastenec, je potrebne požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutne schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. ODPORUCAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa novy)
Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nove elektronické tlačiva (vyplniteľné formuláre).
Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www stránke http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného a aktívneho klubového ISSF manažéra, nech bezodkladne vykonajú registráciu Klubového ISSF manažéra, ak tak ešte nevykonali, nebudú môcť realizovať vystavenie nového Registračného preukazu a taktiež prestupy a hosťovania hráčov .

SEMINÁR TRÉNEROV
I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
II. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia UEFA B
IV. trénerská trieda - licencia C
III. trénerská trieda - licencia B

Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že 4. augusta 2012 od 9.00 hod. v objekte Školy v prírode v Kysaku (smer Veľká Lodina) organizuje seminár trénerov na predĺženie platnosti vyššie uvedených licencií trénerov.
Podmienky predĺženia licencie:
1) prihláška na seminár trénerov zaslaná do 16. 7. 2012 na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk (viď www.futbalvsfz.sk)
2) do 23. 7. 2012 na adresu: VsFZ, seminár trénerov, Alejová 2, 042 96 Košice zaslané potvrdenie o zaplatení poplatku, kópia trénerského preukazu a licencie, 2x fotografia (2,5 x 2 cm).
Harmonogram seminára:
I. kvalifikačný stupeň - licencia C a IV. trénerská trieda - licencia C
8.30 - 8.45 prezentácia
9.00 - 10.30 I. prednáška
10.45 - 12.15 II. prednáška
12.15 - 12.30 odovzdanie licencií
12.15 - 13.00 obed
II. kvalifikačný stupeň - licencia UEFA B a III. trénerská trieda - licencia B
8.30 - 8.45 prezentácia
9.00 - 10.30 I. prednáška
10.45 - 12.15 II. prednáška
12.15 - 13.00 obed
13.00 - 14.30 III. prednáška
14.45 - 16.15 IV. prednáška
16.15 - 16.30 odovzdanie licencií
16.30 - 17.00 večera
Poplatky:
I. kvalifikačný stupeň licencia C a IV. trénerská trieda licencia C 14,50 €
II. kvalifikačný stupeň licencia UEFA B a III. trénerská trieda licencia B 24,00 €
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že v II. polroku2012 bude otvárať školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - licencia C.
Podmienky prijatia:
1) nová prihláška (v rámci VsFZ, resp. v rámci ObFZ - viď www.futbalvsfz.sk)
2) doklad o úplnom strednom alebo minimálne úplnom strednom odbornom vzdelaní - maturita,
3) dovŕšený vek 18 rokov.
Harmonogram školenia:
1) jeden dvojdňový blok výučby všeobecného základu na FŠ PU v Prešove,
2) jeden trojdňový bloky špecializácie futbal (teória a prax) v Kysaku, resp. na ObFZ,
3) komisionálne skúšky, ktoré obsahujú:
a) písomný test (všeobecná časť),
b) obhajoba záverečnej práce.
Dotácia hodín:
všeobecný základ 17 hod.
špecializácia teória 23 hod.
prax 10 hod.
spolu: 50 hod.
Poplatky:
školné 90.- €
v prípade ubytovania a stravovania v Kysaku (2x nocľah, 3x R, O, V) 47.- € (1 deň 15,66 €)
v prípade odberu stravy (bez ubytovania a raňajok, 3x O, V) 21.- € (1 deň 7.- €)
Prihlášky zasielajte na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk.
Prihlášky budú evidované a aktualizované na web stránke VsFZ.
Školenie sa otvorí, keď sa prihlási min. 22 záujemcov.
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

ŠTK SOFZ

1. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že Aktív ŠTK SOFZ spojený s vyhodnotením súťažného ročníka 2011/2012 a rozlosovaním nového súťažného ročníka 2012/2013 sa uskutoční dňa 13.7.2012 o 16.00 hod. na SOŠ Stavebnej (Markušovská cesta). Zároveň upozorňuje FK SOFZ na zaslanie prihlášok do jednotlivých súťaží v termíne do 4.7.2012 na sekretariát SOFZ. Družstva, ktoré do uvedeného termínu nezašlú prihlášku do jednotlivých súťaží, nezaplatia štartovne a neuhradia všetky disciplinárne poplatky za súťažný ročník 2011/2012 nebudú zaradené do jednotlivých súťaží. Zároveň upozorňuje FK o zaslanie kópie ústrižku o zaplatení štartovného a kópie ústrižku o zaplatení disciplinárnych poplatkov.

Losovacie čísla pred aktívom ŠTK SOFZ na zasadnutí komisie dňa 11.07.2012

1. trieda dospelí:              2. trieda dospelí:

1. SNV "B"                    1. Hnilčík
2. Prakovce                  2. Markušovce
3. Gelnica                     3. Slovinky
4. Kluknava                  4. Iliašovce
5. Odorín                      5. V. Folkmar „B"
6. Chrasť n/H                6. Letanovce
7. SŠM Bystrany             7. Sp. Tomášovce
8. Richnava                   8. Sp. Hrušov
9. Nálepkovo                 9. Vítkovce - Klčov (dohoda o HP)
10.SNV - Domaňovce      10. FC Richnava (stanovy, registrácia na SFZ)
11. Mníšek n/H
12. Olcnava
13. Jamník
14. Spartak Bystrany

1. trieda dorast: 2. trieda dorast:

1. Markušovce     1. Jamník
2. Olcnava          2. Kluknava
3. Iliašovce         3. Letanovce
4. Margecany      4. SŠM Bystrany
5. V. Folkmar      5. Maria Huta
6. Rudňany         6. Richnava
7. Jaklovce          7. Sp. Hrušov
8. Slovinky          8. Spartak Bystrany
9.Teplička
10. Mníšek n/H
11. Helcmanovce
12. Chrasť n/H
13. Hrabušice

1. A trieda žiaci:  1. B trieda žiaci:

1. Harichovce      1. Maria Huta
2. Letanovce       2. Prakovce
3. Slovinky          3. Jaklovce
4. Teplička          4. Nálepkovo
5. Odorín            5. Gelnica
6. Rudňany         6. Margecany
7. Chrasť n/H      7. Kluknava
8. Sp. Hrušov      8. Mníšek n/H
9. Markušovce     9.. V. Folkmar
10. Domaňovce   10. Helcmanovce
11. SNV „C"
12. Olcnava
13. Jamník
14. Hrabušice

ŠTK dôrazne upozorňuje FK SOFZ, že v prípade neuhradenia zostatkov k 20.06.2012 a štartovného pre súťažný ročník 2012/2013 nebudú FK zaradené do príslušného stupňa súťaží a ďalej sa bude postupovať v zmysle Súťažného poriadku.

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1527327