Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 38,30.5.2012

Úradná správa SOFZ č. 38

Sekretariát SOFZ

SEMINÁR TRÉNEROV
I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
II. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia UEFA B
IV. trénerská trieda - licencia C
III. trénerská trieda - licencia B

Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že 4. augusta 2012 od 9.00 hod. v objekte Školy v prírode v Kysaku (smer Veľká Lodina) organizuje seminár trénerov na predĺženie platnosti vyššie uvedených licencií trénerov.
Podmienky predĺženia licencie:
1) prihláška na seminár trénerov zaslaná do 16. 7. 2012 na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk (viď www.futbalvsfz.sk)
2) do 23. 7. 2012 na adresu: VsFZ, seminár trénerov, Alejová 2, 042 96 Košice zaslané potvrdenie o zaplatení poplatku, kópia trénerského preukazu a licencie, 2x fotografia (2,5 x 2 cm).
Harmonogram seminára:
I. kvalifikačný stupeň - licencia C a IV. trénerská trieda - licencia C
8.30 - 8.45 prezentácia
9.00 - 10.30 I. prednáška
10.45 - 12.15 II. prednáška
12.15 - 12.30 odovzdanie licencií
12.15 - 13.00 obed
II. kvalifikačný stupeň - licencia UEFA B a III. trénerská trieda - licencia B
8.30 - 8.45 prezentácia
9.00 - 10.30 I. prednáška
10.45 - 12.15 II. prednáška
12.15 - 13.00 obed
13.00 - 14.30 III. prednáška
14.45 - 16.15 IV. prednáška
16.15 - 16.30 odovzdanie licencií
16.30 - 17.00 večera
Poplatky:
I. kvalifikačný stupeň licencia C a IV. trénerská trieda licencia C 14,50 €
II. kvalifikačný stupeň licencia UEFA B a III. trénerská trieda licencia B 24,00 €
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že v II. polroku2012 bude otvárať školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - licencia C.
Podmienky prijatia:
1) nová prihláška (v rámci VsFZ, resp. v rámci ObFZ - viď www.futbalvsfz.sk)
2) doklad o úplnom strednom alebo minimálne úplnom strednom odbornom vzdelaní - maturita,
3) dovŕšený vek 18 rokov.
Harmonogram školenia:
1) jeden dvojdňový blok výučby všeobecného základu na FŠ PU v Prešove,
2) jeden trojdňový bloky špecializácie futbal (teória a prax) v Kysaku, resp. na ObFZ,
3) komisionálne skúšky, ktoré obsahujú:
a) písomný test (všeobecná časť),
b) obhajoba záverečnej práce.
Dotácia hodín:
všeobecný základ 17 hod.
špecializácia teória 23 hod.
prax 10 hod.
spolu: 50 hod.
Poplatky:
školné 90.- €
v prípade ubytovania a stravovania v Kysaku (2x nocľah, 3x R, O, V) 47.- € (1 deň 15,66 €)
v prípade odberu stravy (bez ubytovania a raňajok, 3x O, V) 21.- € (1 deň 7.- €)
Prihlášky zasielajte na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk.
Prihlášky budú evidované a aktualizované na web stránke VsFZ.
Školenie sa otvorí, keď sa prihlási min. 22 záujemcov.
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

Úradná správa ŠTK č.38/2012:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 23. kola 1. triedy dospelých.: Mníšek n/Hnilcom- Odorín na 3:0 v prospech družstva Mníšek n/Hnilcom. Dôvod. neúčasť hostí na stretnutí.
2. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutie 23. kola 1. triedy dospelých: Mária Huta- Hnilčík dosiahnutý na hracej ploche t. j. 7:1 v prospech družstva Mária Huta a prípad odstupuje na riešenie DK. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7.
3 ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 19 kola I. triedy dorastencov: Harichovce- Margecany dosiahnutý na hracej ploche t.j. 5:0 v prospech družstva Harichoviec. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7.
4. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 19. kola 1. triedy dorastencov: Chrasť n/H- Slovinky dosiahnutý na hracej ploche t.j. 7:1 v prospech družstva Chraste n/H. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7.
5. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 19. kola 2. triedy dospelých: Letanovce- Sp. Tomášovce dňa 2.6.2012(sobota) o 17.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.
6. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 19. kola 2. triedy dospelých: Sp. Hrušov- V. Folkmar „B" dňa 3.6.2012 o 17.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov a opodstatnené dôvody OKŠ Spišský Hrušov.
7. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 20. kola 2. triedy dospelých: V. Folkmar „B"- Letanovce dňa 10.6.2012 o 10.30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím „A" družstva dospelých.
8. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 20. kola 1. triedy dorastencov: V. Folkmar- Chrasť n/H dňa 2.6.2012 o 16.30 hod. Dôvod. nariadenie ŠTK.
9. ŠTK pozýva na deň 6.6.2012 o 16.30 hod. p. Milana Jochmana za účelom zostavenia výberu SOFZ.
10. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že aktív ŠTK SOFZ spojený s vyhodnotením súťažného ročníka 2011/2012 a rozlosovaním nového súťažného ročníka 2012/2013 sa uskutoční dňa 13.7.2012 o 16.00 hod. Miesto aktívu bude upresnené v nasledujúcich ÚS. Zároveň upozorňuje FK SOFZ na zaslanie prihlášok do jednotlivých súťaží v termíne do 4.7.2012. Družstva, ktoré do uvedeného termínu nezašlú prihlášku do jednotlivých súťaží, nezaplatia štartovne a neuhradia všetky disciplinárne poplatky za súť. ročník 2011/2012 nebudú zaradené do jednotlivých súťaží.
11. ŠTK vyzýva funkcionárov SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie: GARČÁR Radovan (77 06 18)- FK Maria Huta, za 4.ŽK, podľa DP1 13/5a
ČUCHRAN Tomáš (92 03 19)- FK Markušovce, za 4.ŽK, podľa DP1 13/5a
ZVALENÝ Šimon (93 06 14)- FK Letanovce, za 4.ŽK, podľa DP1 13/5a
KUBIČÁR Branislav (78 09 18)- FK Letanovce, podľa DP1 5/a
4 stretnutia: KOTLÁR Matej (96 10 12)- FK Chrasť n./H., podľa DP1 6/a
FAJTH Marián (94 01 30)- FK Slovinky, podľa DP1 6/a
ŠTEC Peter (94 04 10)- FK Slovinky, podľa DP1 6/b

DK SOFZ ukladá trest zastavenia pretekárskej činnosti nepodmienečne v trvaní 3 mesiacov hráčovi FK V. Folkmár B - BODNÁR Jozef (72 10 24), s prerušením trestu, podľa DP1 6/b a čl. 10 ods.10 DP.

Finančné pokuty:

DK SOFZ ukladá finančnú pokutu pre FK Hnilčík vo výške 33,99€ za nerešpektovanie smerníc podľa DP2/6a RS/A/7e - porušenie čl. 35 ods. 3 SP..

DK SOFZ ukladá finančnú pokutu pre FK Odorín. vo výške 82,98€, za nenastúpenie na majstrovské stretnutie 23. kola 1. triedy dospelých medzi FK Mníšek n./H.- FK Odorín., podľa RS A/7h.

Iné:
DK SOFZ ukladá FK Chrasť nad Hornádom finančnú pokutu vo výške 82,98 € za napadnutie hráča hostí domácim divákom počas majstrovského stretnutia I. triedy dorastu medzi FK Chrasť n/Hor. a FK Slovinky podľa DP2/Ic a RS/A/7a a k ostatným disciplinárnym previneniam - vniknutie divákov na hraciu plochu (DP2/1b) a nedostatočnú usporiadateľskú službu (DP2/1a) v súlade s ust. čl. 21 ods. 1 DP a čl. 23 písm. c) DP - prihliadla ako k priťažujúcim okolnostiam; súčasne DK SOFZ ukladá podľa DP2/1c za toto disciplinárne previnenie trest uzavretia ihriska na 2 súťažné stretnutia s tým, že podľa čl. 12 ods. 2 DP výkon tohto trestu podmienečne odkladá na skúšobnú dobu do konca jesennej časti súť. roč. 2012/2013; taktiež DK SOFZ podľa DP2/1a nariaďuje zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 13 na najbližšie domáce majstrovské stretnutie s tým, že R stretnutia predloží domáci klub pred stretnutím zoznam členov usporiadateľskej služby s potrebnými náležitosťami tak, aby tento mohol R zaslať spolu so zápisom o stretnutí riadiacemu orgánu.

Poplatky:
1,66 € - FK Maria Huta, Markušovce
3,32 € - FK Odorín, V. Folkmár B, Hnilčík
4,98 € - FK Letanovce
6,64 € - FK Slovinky, Chrasť n./H.

KR SOFZ
Zmeny R a DZ na 2. a 3. 6. 2012

1. trieda dospelí 24. kolo - 3. 6. 2012 o 17:00
SŠM Bystrany - Mníšek n/H Mačák, Kunzová Vall
Odorín - Spar. Bystrany Legát, Šofranko, Grečko
Iliašovce - Nálepkovo Kapusta za VsFZ
Gelnica - SNV-Domaňovce Kunzo Š za VsFZ, Kunzo V. za VsFZ
Jamník - Maria Huta Kunzo L. za VsFZ
Hnilčík - Markušovce Rusnák, Beluško, Podoben
Chrasť n/H - Olcnava Petruška, Čuj, Slamený

2. trieda dospelí 19. kolo - 3. 6. 2012 o 10:30
Slovinky - Matejovce n/H Pavol, Čuj, Petruška, Kapusta
Sp. Hrušov - V. Folkmar B o 17:00 Labaš, Acksteinerová, Mičudová,
Letanovce - Sp. Tomášovce 2.6.o 17:00 Jančár, Acksteinerová, Mičudová, Tkáčik
Vítkovce-Klčov - Richnava Kotrady za VsFZ Tkáčik za VsFZ

1. trieda dorast 20. kolo - 2. 6. 2012 o 17:00
V. Folkmar - Chrasť n/H o 16:30 Kotrady
Slovinky - Helcmanovce Baldovský za Kleina
Hrabušice - Jamník Džubák za Havrilu

2. trieda dorast 12. kolo - 2. 6. 2012 o 17:00
Kluknava - Olcnava Pavol
Hnilčík - Spišský Hrušov o 13:30 Džubák za Havrilu
Teplička - SŠM Bystrany Dunka za Šomšáka

1.A trieda žiaci 28. kolo - 2. 6. 2012 o 15:00
Vítkovce-Klčov - Harichovce Kunzo L. za Martofa
Sp. Hrušov - SNV C(žiaci) Baldovský za Kleina
Rudňany - Letanovce o 10:30 Šomšák za Dunku
Teplička - Hrabušice Dunka za Šomšáka
Iliašovce - Chrasť n/H Klokočka

1.B trieda žiaci 16. kolo - 2. 6. 2012 o 15:00
Kluknava - Mníšek n/H Pavol
Nálepkovo - Prakovce Šomšák za Dunku
V. Folkmar - Slovinky o 14:00 Kotrady

KR PD R Martof na 1 stretnutie za neúčasť na stretnutí mládeže.
KR PD R Zmij O. na 1 stretnutie za neúčasť na zasadnutí odborných komisií.
KR oznamuje R a DZ, že sú povinný nahlásiť písomne KR SOFZ ak sú PN. V čase PN nemôže vykonávať funkciu R ani AR.
KR oznamuje, že sú v ponuke nové rozhodcovské odznaky. Tieto si môžete objednať u člena KR p. Kunza Lukáša. Cena 1 ks je 1,80€.

KR predvoláva na zasadnutie dňa 6.6.2012 o 17:00 hod:
Acksteinerová, Mičudová, Mačák, Šomšák, Klein, Šuba, Palaščák, Richnavský, Vilčko, Jánoš, Vaščura, Petruška ml., Bobko, Pavľák, Beluško, Medvec, Kunzová P..
Menovaní si so sebou donesú športovú výstroj na tréning!!!! 

Obsadenie R a DZ na 9. a 10. 6. 2012

1. trieda dospelí 25. kolo - 10. 6. 2012 o 10:30
Chrasť n/H - SŠM Bystrany Petruška, Richnavský, Tompoš, VsFZ
Olcnava - Hnilčík Šuba, Dunka, Pavľák, Podoben
Markušovce - Jamník Šofranko, Ďurčan, Jochman, VsFZ
Maria Huta - Gelnica Kunzo Š., Klein, Pavľák, Švarc
SNV-Domaňovce - Iliašovce Čuj, Bobko, Havrila, VsFZ
Nálepkovo - Odorín Mačák, Novota, Acksteinerová, Vall
Spar. Bystrany - Mníšek n/H Rusnák, Šomšák, Mičudová, Grečko

2. trieda dospelí 20. kolo - 10. 6. 2012 o 17:00
Matejovce n/H - Richnava Šomšák, Rusnák, Mičudová, VsFZ
Sp. Tomášovce - Vítkovce-Klčov Novota, Šuba, Acksteinerová, Podoben
V. Folkmar B - Letanovce o 10.30 hod. Palaščák, Vaščura, Beluško, Slamený
Slovinky - Sp. Hrušov Legát, Regec, Martof, Vall

1. trieda dorast 21. kolo - 9. 6. 2012 o 17:00
Markušovce - Margecany Rusnák, Bobko
Harichovce - Mníšek n/H Čuj, Šomšák
Jamník - Slovinky Novota, Klein
Helcmanovce - V. Folkmar Vaščura, Beluško
Chrasť n/H - Rudňany Pavol, Pavľák

2. trieda dorast 13. kolo - 9. 6. 2012 o 17:00
SŠM Bystrany - Hnilčík Mačák, Šuba
Spišský Hrušov - Kluknava Dunka, Tompoš
Olcnava - Spar. Bystrany Petruška, Petruška ml.

1.A trieda žiaci 29. kolo - 9. 6. 2012 o 15:00
Iliašovce - Vítkovce-Klčov Acksteinerová, Havrila
Chrasť n/H - SNV D(žiačky) Pavľák, Pavol
Olcnava - Jamník Petruška, Petruška ml.
Domaňovce - Odorín 10.6. o 13:00 Havrila
Markušovce - Teplička Rusnák Bobko
Hrabušice - Rudňany Mičudová, Dunka
Letanovce - Sp. Hrušov Šomšák, Čuj
SNV C(žiaci) - Harichovce Klein, Novota

1.B trieda žiaci 17. kolo - 9. 6. 2012 o 15:00
V. Folkmar - Kluknava o 14:00 Richnavský, Vilčko
Slovinky - Maria Huta Šuba, Mačák
Margecany - Nálepkovo o 14:00 Palaščák, Zmij O.
Prakovce - Helcmanovce 10. 6. o 14:45 VsFZ
Jaklovce - Mníšek n/H Beluško, Vaščura

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569284