Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 21

Úradná správa SOFZ č. 21

Sekretariát SOFZ

Východoslovenský futbalový zväz - TMK

Alejová 2, 042 96 Košice e-mail: vsfz@stonline.sk

____________________________________________________________

P O Z V Á N K A

na seminár trénerov Východoslovenského futbalového zväzu

Na základe plánu činnosti Vás Trénersko-metodická komisia VsFZ pozýva na pravidelný

seminár trénerov, ktorý sa uskutoční dňa:

5. decembra 2009 v aule Technickej univerzity v Košiciach, ul. Letná č. 9

Program seminára:

08.30 - 09.00 hod. prezentácia a odovzdanie podkladov pre predlženie licencií

09.00 - 09.15 hod. otvorenie seminára: Jozef Kriš, predseda VsFZ

09.15 - 10.45 hod. prednáška : Ondrej Singer - Útočná fáza vo futbale

10.45 - 11.15 hod. diskusia k danej téme

11.15 - 11.45 hod. prestávka - občerstvenie

11.45 - 13.15 hod. prednáška : Milan Ivanka - Agilita vo futbale

13.15 - 14.00 hod. diskusia k danej téme a aktuálnym problémom slovenského futbalu

14.00 - 14.15 hod. ukončenie seminára

14.30 - 15.30 hod. rekvalifikácia EURO B : Juraj Mihalčín - príprava workschopu z Teórie

a didaktiky futbalu a zadanie seminárnych prác.

Záujemcovia o predlženie licencií a výmenu trénerského preukazu odošlú na adresu

TMK VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice najneskôr do 2. 12. 2009:

- kópiu trénerského preukazu a licencie

- fotografie rozmeru 2,5 x 2,2 cm.

Poplatky: predlženie licencie „C" 10 EURO pošt.poukážka VsFZ

predlženie licencie „B" a EURO „B" 15 EURO pošt. poukážka VsFZ

predlženie licencie „A" a EURO „A" 20 EURO pošt. poukážka SFZ

Platby je potrebné realizovať výhradne poštovými poukážkami SFZ a VsFZ a na prednej

strane, v správe pre prijímateľa, uviesť text „licencia trénerov" a variabilný symbol použiť 30501. Na

seminári je potrebné predložiť doklad o zaplatení - ústrižok poštovej poukážky. FK žiadame, aby do

2.12.09 nahlásili faxom, mailom alebo poštou počet zúčastnených trénerov na seminári!

Seminár trénerov je zároveň vstupnou časťou rekvalifikačného kurzu trénerov LICENCIE EURO „B"

Podmienky absolvovania rekvalifikačného kurzu:

- účasť na seminári a na druhej časti rekvalifikačného kurzu, ktorá sa uskutoční dňa 11.12. 2009

o 13.00 v Košiciach na VsFZ, Dom športu, Alejová 2

- odovzdanie seminárnej práce

- zaplatenie poplatku 33 EUR poštovou poukážkou VsFZ

- doklad o zaplatení musí byť predložený na seminári

- na prednú stranu poštovej poukážky je potrebné napísať - Rekvalifikácia EURO B

- fotografiu rozmerov 2,5 x 2,2 cm je potrebné spolu s ústrižkom vložiť do obálky a obálku

odovzdať na seminári

- na obálku napísať meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia.

Jozef Kriš v.r. Dr. Juraj Mihalčín

predseda VV VsFZ predseda TMK VsFZ

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625761